Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

10 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind serviciile poştale

La solicitarea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi ComunicaţiilorEvaluarea generală


1. Transparenţa decizională Proiectul Legii a fost plasat pe site-ul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor în vederea colectării propunerilor, sugestiilor şi opiniilor persoanelor interesate. Considerăm că în acest fel a fost respectată transparenţa decizională.


2. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul de lege privind serviciile poştale este elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 76 din 29 ianuarie 2008 cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008 (p.42), în scopul armonizării cadrului legislativ din domeniul poştal cu Directiva Parlamentului European şi al Consiliului nr. 97/67/EC din 15.12.1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului.Fundamentarea proiectului


3. Suficienţa argumentării. Autorii proiectului nu au argumentat necesitatea promovării proiectului Legii privind serviciile poştale, prin prisma existenţei unui proiect de Lege a poştei, care la moment este în vigoare. La fel, nu există nici o referinţă asupra faptului, care sînt deosebirile dintre cele două proiecte de legi, care, în principiu, au acelaşi obiect de reglementare.


4. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Deşi proiectul Legii a fost elaborat în scopul armonizării cadrului legislativ din domeniul poştal cu Directiva Parlamentului European şi al Consiliului nr. 97/67/EC din 15.12.1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului, totuşi proiectul Legii:

1.Nu conţine careva reglementări în privinţa contabilităţii, care trebuie să fie ţinută de prestatorii de servicii în conformitate cu art.14 a Directivei 97/67/EC.

2.Nu desemnează autoritatea naţională de reglemenatare pentru sectorul poştal, în conformitate cu art.22 a Directivei 97/67/EC.

3.Procedurile privind contestaţiile utilizatorilor stabilite în proiectul Legii nu corespund principiilor enumerate în art.19 a Directivei 97/67/EC.


5. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă la proiect nu conţine fundamentarea economico-financiară, deşi implementarea acesteia ar presupune cheltuieli financiare şi de altă natură (cel puţin din motivul că un organ a fost abilitat cu noi competenţe).


6. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Nota informativă conţine doar o referinţă asupra faptului că "impactul de reglementare al proiectului constă în promovarea dezvoltării infrastructurii poştale, în asigurarea cetăţenilor şi a mediului de afaceri cu servicii poştale necesare în procesul de comunicare".

În opinia noastră, această constatare este insuficientă, avînd în vedere că nu a fost evaluat impactul de reglementare (în baza evaluării costurilor şi beneficiilor) asupra intereselor societăţii şi asupra protecţiei drepturilor întreprinzătorilor. Prin urmare, analiza impactului de reglemenatre nu a fost efectuată.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prevederile proiectului promovează interesele operatorilor poştali în detrimentul consumatorilor (a se vedea obiecţiile expuse în punctele 19-21 a tabelului de mai jos).


8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


9. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului necesită a fi coordonate cu proiectul Legii poştei sau cele două proiecte de legi trebuie compilate, deoarece au acelaşi obiect de reglementare.


10. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Limbajul proiectului nu corespunde exigenţelor art.19 din Legea privind actele legislative.


11. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Prin proiectul Legii, autoritatea de reglementare (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, care este desemnată prin proiectul Legii poştei), este investită cu mai multe competenţe, fără a fi desemnată ad litteram, deşi proiectul a fost elaborat, potrivit notei informative în scopul armonizării cadrului legislativ din domeniul poştal cu Directiva Parlamentului European şi al Consiliului nr. 97/67/EC din 15.12.1997, iar aceasta tocmai prevede desemnarea de către fiecare stat a autorităţii de reglementare.


12. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.3, alin.1

(1) Operatorul de serviciu poştal universal asigură furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal în conformitate cu legislaţia.

Simpla trimitere la legislaţia în vigoare nu este suficientă. Este necesar de indicat actul normativ concret.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea concretă a actului normativ.

2

Art.4 lit.a)

a) să asigure expedierea trimiterilor poştale către utilizatori în termenele de control stabilite în hotărîrea autorităţii de reglementare conform legislaţiei;

Proiectul Legii în art.1 prevede că " .... legea stabileşte regulile de prestare a serviciilor poştale în conformitate cu Directiva 97/67/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului şi actele Uniunii Poştale Universale". Potrivit art.22 din Directiva 97/67/EC, "fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorităţi naţionale de reglementare pentru sectorul poştal, care sînt distincte legal şi independente operaţional de operatorii poştali". Prin urmare, avînd în vedere scopul legii, pe de o parte, şi dispoziţiile Directivei 97/67/EC, pe de altă parte, ar fi oportun ca în cuprinsul proiectului Legii să fie indicată (desemnată) concret denumirea autorităţii de reglementare.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea denumirii autorităţii de reglementare.

3

Art.5, alin.1, lit.a)

a) la intrare trebuie să fie etalate la un loc vizibil: firma unităţii poştale; cutia poştală pentru scrisori; codul poştal; programul de lucru. În oficiile poştale orăşeneşti care lucrează cu program flexibil cu pauză pentru masă sau zi liberă, lîngă acestea urmează a fi amplasat şi un aviz cu adresa celui mai apropiat oficiu poştal şi programul lui de lucru. Textele firmei şi ale avizelor vor fi executate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Această propoziţie nu aduce valoare adăugată conţinutului normei.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Normă inutilă

Excluderea ultimei propoziţii din art.5, alin.1, lit.a).

4

Art.7

(1) Fiecare oficiu poştal trebuie să fie dotat cu sigilii nominale proprii. Lista sigiliilor nominale utilizate în sfera poştală şi specimenele de amprente ale acestora se aprobă de către autoritatea de reglementare. (2) Persoanele vinovate de falsificarea sigiliilor nominale poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

Cît priveşte alin.1 a se vedea obiecţia din p.2 al prezentului raport. Cît priveşte alin.2, acesta nu este în concordanţă cu spiritul normei. Mai mult decît atît, falsificarea sigiliilor poate fi incriminată în baza art.361 Cod penal. Care este rostul stipulării, la modul general că persoanele vinovate de falsificarea sigiliilor ar purta răspundere în conformitate cu legislaţia ?

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Normă inutilă

Excluderea alin.2 din art.7.

5

Art.15 alin.1

– (1) Plata serviciilor poştale se efectuează conform tarifelor în vigoare la data recepţionării trimiterilor poştale. Tarifele pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal se aprobă de autoritatea de reglementare.

A se vedea obiecţia din p.2 al prezentului raport.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea denumirii autorităţii de reglementare.

6

Art.15, alin.2

"(2) Sînt scutite de taxe poştale: a) trimiterile poştei de scrisori, care se referă la corespondenţa de serviciu, expediate de către administraţiile poştale sau birourile lor, fie par avion, fie pe cale de suprafaţă sau pe cale de suprafaţă şi transportate par avion (S.A.L.); ..."

Potrivit art.12 din Directiva 97/67/EC , preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate,.... să fie adaptate costurilor... trebuie să fie transparente şi nediscriminatorii.Se pare că instituirea scutirlor de taxe poştale nu este în concordanţă cu principiile Directivei 97/67/EC.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

Examinarea oportunităţii stabilirii scutirlor de taxe poştale în lumina principiilor stabilite în art.12 a Directivei 97/67/EC.

7

Art.16, alin.2

(2) Poşta de scrisori, coletele şi confirmările de primire trebuie să fie francate cu ajutorul mărcilor poştale sau orice alt procedeu autorizat de autoritatea de reglementare.

A se vedea obiecţia de la p.2 a prezentului raport.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea denumirii autorităţii de reglementare.

8

Art.17, alin.3

(3) Orice menţiune, imprimată suplimentar pe trimitere (figuri, desene, fotografii sau texte), se admite cu achitarea taxelor de reclamă prevăzute de legislaţie.

A se vedea obiecţia de la p.1 al prezentului raport.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea concretă a actului normativ.

9

Art.20

Poşta de scrisori francată cu ajutorul ştampilelor speciale triunghiulare „Pentru militari” se prezintă pentru expediere în oficiul poştal din raza de deservire. Modul de prezentare a corespondenţei sus-menţionate este stabilit de autoritatea de reglementare.

A se vedea obiecţia de la p.2 al prezentului raport.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea denumirii autorităţii de reglementare.

10

Art.21

(1) Maşinile de francat ale agentului economic trebuie să fie înregistrate de către operatorul poştal. (2) Pentru obţinerea dreptului de utilizare a maşinii de francat agentul economic depune o cerere privind înregistrarea maşinii, la care anexează specimenul amprentei clişeului maşinii de francat, achitînd concomitent în avans o sumă echivalentă cu cheltuielile lunare medii de expediere a trimiterilor poştale.

Utilizarea termenului de "agent economic" este inadecvată, deoarece maşini de francat există şi în cadrul instituţiilor publice.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Utilizarea termenului de "persoană juridică".

11

Art.32

(1) Unităţile poştale vor reţine trimiterile poştale ce conţin obiecte, materiale şi substanţe interzise spre expediere în locul de depistare a acestora.

(2) Păstrarea provizorie a unor asemenea trimiteri poştale se efectuează în unităţile poştale cu asigurarea evidenţei şi integrităţii lor. Se exclude posibilitatea accesului persoanelor străine la aceste trimiteri.

Alineatul 1 stabileşte atribuţii excesive pentru operatorii poştali, care sînt de natură să genereze abuzuri din partea acestora. Avînd în vedere că termenul de trimitere poştală este unul generic şi înglobează atît coletele, cît şi scrisorile (indiferent de locul expedierii acestora), această normă oferă operatorului poştal oportunitatea de a verifica (încălcîndu-se secretul corespondenţei) orice colet (chiar dacă a fost ambalat în faţa reprezentantului oficiului poştal) şi orice scrisoare. Bineînţeles, că interesele securităţii publice dictează instituirea unor excepţii, dar acestea trebuie să se refere doar la trimiterile poştale care sînt expediate din afara oficiilor poştale şi care respectiv nu au putut fi verificate în prealabil (fie şi cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne) de către operatorul poştal. În plus nu este clar ce se întîmplă, ulterior, cu aceste trimiteri poştale: cît durează păstrarea provizorie? este sau nu informat expeditorul sau destinatarul? care ar fi procedura de recuperare a trimiterilor? Cît priveşte alineatul 2, acesta se pare că stabileşte o prezumţie privind imposibilitatea aflării persoanelor străine în preajma trimiterilor. Probabil autorii au avut intenţia să stabilească o interdicţie. Deşi stabilirea unei astfel de interdicţii în corpul unei legi nu este oportună, totuşi, în situaţia în care se va considera necesar ca această interdicţie să fie lăsată, urmează a fi precizate care sînt persoanele străine: persoanele străine de oficiul poştal, persoanele colaboratori ai oficiului poştal, dar care activează în altă subdiviziune, etc?

Coruptibilitate
Norme irealizabile
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Revizuirea conţinutului art.32, ţinînd cont de prevederile art.4, lit.d)

12

Art.33 alin.2

(2) Obiectele menţionate la alin.(6) art.31 depistate în trimiterile poştale, altele decît în trimiterile poştei de scrisori cu valoare declarată sau în colete cu valoare declarată, precum şi numerarul în valută străină şi în moneda naţională, cecurilor de călătorie în valută străină depistate în trimiterile poştale internaţionale şi care nu corespund cerinţelor stipulate în art.34 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, sînt reţinute şi tratate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Această normă ridică mai multe probleme: 1)respectarea confidenţialităţii trimiterilor poştale. Cum poate fi depistat numerarul bănesc într-o trimitere poştală, fără să fi deschis şi verificat această trimitere şi în lipsa oricărei proceduri de verificare prealabilă în prezenţa expeditorului sau destinatarului? 2)atribuirea colaboratorilor operatorilor poştali a competenţei de a "reţine" numerarul, în absenţa expeditorului sau destinatarului este susceptibilă de abuzuri. Nu putem exclude probabilitatea ca colaboratorul oficiului poştal să-şi însuşească aceste sume de bani. 3)lipsa unei proceduri transparente, simple şi necostisitoare de contestare a acţiunilor operatorilor poştali (alin.1, art.19 din Directiva 97/67/EC ).

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Norma urmează a fi revizuită, ţinînd cont de problemele abordate.

13

Art.33 alin.4

(4) Produsele alimentare uşor alterabile depistate în trimiterile poştale, care, potrivit însuşirilor lor, pot prezenta pericol pentru viaţă şi sănătatea lucrătorilor poştali sau altor persoane, sau care pot deteriora ori păta alte trimiteri şi utilaje poştale sînt confiscate de operatorii poştali şi nimicite, dacă acest pericol nu poate fi lichidat prin alte metode.

A se vedea obiecţia de la p.12

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Norma urmează a fi revizuită.

14

Art.34, alin.2

(2) Plicurile, cărţile poştale şi materialele folosite pentru ambalarea coletelor şi pachetelor mici trebuie să corespundă cerinţelor actelor normative aprobate de autoritatea de reglementare.

A se vedea obiecţia de la p.2 a prezentului raport.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea actului normativ concret.

15

Art.41

– Pe trimiterile poştale contra plată pot fi amplasate informaţii publicitare (reclamă). Autorizaţiile pentru amplasarea informaţiilor publicitare pe trimiterile poştale sînt acordate de autoritatea de reglementare, care stabileşte modul de amplasare a tipurilor de reclamă pe trimiterile poştale şi de expediere a acestora prin reţeaua poştală.

A se vedea obiecţia de la p.2 a prezentului raport.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea denumirii autorităţii de reglementare.

16

Art.59 alin.2

(2) Instalarea, înlocuirea, reparaţia şi deservirea cutiilor poştale din casele scărilor blocurilor locative se efectuează în bază de contract cu operatorul de serviciu poştal universal sau cu alţi agenţi economici, inclusiv cu forţele proprii ale locatarilor, asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor. Cutiile poştale instalate trebuie să corespundă standardelor în vigoare.

Simpla trimitere la standardele în vigoare nu este suficientă. Este necesară indicarea actului normativ concret.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Indicarea actului normativ concret care stabileşte standardele pentru cutiile poştale.

17

Art.61 alin.1

(1) Trimiterile poştei de scrisori înregistrate, exceptînd trimiterile cu menţiunea „Predarea în mînă proprie” sau cu menţiunea „Citaţie” ori „Înştiinţare”, pot fi eliberate fără procură membrilor familiei de gradul întîi, care au atins vîrsta majoratului, la prezentarea unuia din documentele de legitimare indicate în art.72 al prezentei legi şi a documentului care confirmă relaţiile de rudenie, pe aviz fiind indicată relaţia de rudenie (mamă, tată, fiu, fiică, soţ, soţie, frate, soră).

Soţii nu sînt rude, iar fraţii şi surorile sînt rude de gradul II.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Înlocuirea expresiei "gradul întîi" cu "gradul doi". Excluderea cuvintelor "soţ, soţie" din paranteză. Adăugarea după cuvîntul "rudenie" a următoarelor cuvinte "sau calitatea de soţ".

18

Art.73, alin.2

(2) În cazul în care trimiterile poştale se predau în baza unei procuri de unică folosinţă, aceasta rămîne în unitatea poştală.

Utilizarea noţiunii de "procură de unică folosinţă" este inadecvată.

Utilizarea termenului de "procură pentru o singură acţiune" conform art.87 din Codul civil.

19

Art.87 alin.4

(4) Pentru nerespectarea termenelor de control stabilite, despăgubirea constituie 5% din suma taxelor de expediere pentru fiecare zi de reţinere, însă nu mai mult de suma totală a taxelor de expediere.

Această normă, în redacţia propusă, încurajează operatorii poştali să nu-şi execute rapid obligaţiile, deoarece răspunderea lor este oricum plafonată de suma totală a taxei de expediere.

Coruptibilitate
Prejudicierea intereselor contrar interesului public

Excluderea sintagmei "însă nu mai mult de suma totală a taxelor de expediere".

20

Art.88 alin.2

(2) Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate provenite din erori, pierderi sau întîrzieri în transmiterea sau predarea trimiterilor poştale nu sînt luate în considerare.

Această normă este în contradicţie cu dispoziţiile alin.1 din art.610 Cod civil.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea alin.2 din art.88.

21

Art.90 lit.c)

c) cînd trimiterile poştale, al căror conţinut cade sub interdicţiile prevăzute în art.31 al prezentei legi şi aceste trimiteri au fost sechestrate sau distruse;

Această prevedere nu este în concordanţă cu obligaţiile statului stabilite în art.19 a Directivei 97/67/EC , potrivit căreia statele asigură că se elaborează proceduri transparente... pentru a trata contestaţiile utilizatorilor, în special în caz de pierderi, furt, deteriorare ....Astfel, nu este clar care este garanţia că operatorii poştali nu vor invoca prevederile acestui alineat pentru a acoperi orice pierdere, furt sau deteriorare care a avut loc din vina lor, în momentul în care proiectul Legii nu stabileşte nici o procedură (lipsă de transparenţă) prin care expeditorul sau destinanarul ar fi fost invitat la distrugerea trimiterii poştale, care cade sub incidenţa art.31 al proiectului.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia de interes public
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Completarea alineatului cu cuvintele "în prezenţa destinatarului sau expeditorului"

22

Art.93 alin.3

(3) Reclamaţiile privind trimiterile poştale internaţionale sînt admise în termenele prevăzute de actele normative ale UPU. Pentru trimiterile poştei exprese internaţionale reclamaţiile se depun în modul şi termenele specificate în tratatele internaţionale.

Trimiterea la actele normative ale UPU şi la tratatele internaţionale nu este suficientă.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Inicarea concretă a termenelor şi modului de depunere a reclamaţiilor.

23

Art.94, alin.1

(1) La prezentarea reclamaţiei, reclamantul trebuie să prezinte unul din actele de legitimare indicate în art.72 al prezentei legi, datele căruia le va înscrie în reclamaţie. În cazul în care reclamaţia este depusă de o terţă persoana împuternicită în acest scop, la reclamaţie se anexează procura de unică folosinţă sau copia procurii generale.

A se vedea obiecţia de la p.17 a prezentului raport.

Utilizarea termenului de "procură pentru o singură acţiune" conform art.87 din Codul civil.

24

Art.98

Guvernul, în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege.

Potrivit art.23 alin.2 lit.f) din Legea privind actele legislative, dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ va cuprinde lista actelor condiţionate ce necesită a fi elaborate sau revizuite în legătură cu adoptarea actului legislativ.

Coruptibilitate
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia de interes public

Prezentarea de către autori a listei respective.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că este necesară examinarea oportunităţii compilării proiectului Legii privind serviciile poştale cu proiectul Legii poştei. Deşi proiectul a fost elaborat, potrivit notei informative, în scopul armonizării cadrului legislativ din domeniul poştal cu Directiva Parlamentului European şi al Consiliului nr. 97/67/EC din 15.12.1997, acesta:

1. Nu conţine careva reglementări în privinţa contabilităţii, care trebuie să fie ţinută de prestatorii de servicii în conformitate cu art.14 a Directivei 97/67/EC;

2. Nu desemnează concret autoritatea naţională de reglementare pentru sectorul poştal, în conformitate cu art.22 a Directivei 97/67/EC.

3. Procedurile privind contestaţiile utilizatorilor stabilite în proiectul Legii nu corespund principiilor enumerate în art.19 a Directivei 97/67/EC.

Suplimentar, atenţionăm asupra faptului că proiectul Legii necesită a fi revizuit substanţial din punct de vedere a limbajului juridic.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei