Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3, 4; Codul de procedură civilă – art.85, 344, 345, ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 35.2010 din 12 Ianuarie 2010)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3, 4; Codul de procedură civilă – art.85, 344, 345, ş.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este perfecţionarea procedurii în ordonanţă (procedurii simplificate), care este o procedură nouă pentru jurisprudenţa din ţara noastră, fapt care a atras după sine apariţia unor divergenţe la aplicarea ei în practică.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul de lege a fost înregistrat pe 12.01.2010 şi plasat pe pagina web a Parlamentului la 16.01.2010, astfel fiind respectat de către Parlament termenul de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. Conform versiunii pe suport de hîrtie a notei informative, a fost posibil de a verifica argumentarea proiectului. Nota informativă nu conţine o justificare suficientă a necesităţii adoptării proiectului de lege şi nu corespunde în totalitate prevederilor Legii nr.780/2001 privind actele legislative.

Autorii susţin că au iniţiat elaborarea prezentului proiect de lege în rezultatul studierii practicii judiciare de implementare a procedurii de ordonanţă (procedurii simplificate), prevăzută în Codul de procedură civilă din 2003, Capitolul XXXV, art. 334 – 354.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Realizarea noilor reglementări are tangenţă directă cu reducerea veniturilor la bugetul de stat şi, în acest caz, proiectul urmează să fie în concordanţă cu prevederile art.20 din Legea nr.780/2001 privind actele legislative. În acest context proiectul nu este însoţit de:

- fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare;

- analiza impactului de reglementare, ceea ce presupune lipsa unei analize a efectelor economice şi bugetare, care urmează să le producă legea după adoptare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii pentru deţinătorii gajului şi mai cu seamă pentru persoanele juridice, care vor fi tratate la egal cu cetăţenii şi care este manifestată prin scutirea de taxa de stat sau eşalonarea plăţii acesteia.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt în concordanţă cu prevederile art.131 din Constituţie şi a Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, care în art.11 stabileşte că, după adoptarea legii bugetare anuale:

a) nici un proiect de lege, altul decît privind modificări la legea bugetară anuală, care are drept urmare majorarea cheltuielilor bugetului de stat sau reducerea veniturilor bugetului de stat nu poate fi examinat de Parlament, dacă acesta nu include sursa reală de acoperire a pierderilor, în scopul menţinerii nivelului deficitului bugetar stabilit;

b) nici o lege, alta decît privind modificări la legea bugetară anuală, care prevede reducerea excedentului bugetului de stat aprobat sau majorarea deficitului bugetului de stat aprobat nu poate fi adoptată.

În această ordine de idei menţionăm că autorii nu fac nici o explicaţie în nota informativă pe marginea respectării prevederilor menţionate mai sus.

De asemenea trebuie să accentuăm ne-respectarea prevederilor art.102 din Constituţie şi a Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care instituie regula de contrasemnare de către miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare.

Proiectul de hotărîre a Guvernului a fost contrasemnat doar de ministrul justiţiei, însă urma să fie contrasemnat şi de ministrul finanţelor, luînd în consideraţie reducerea venitului bugetar după adoptarea legii (taxa de stat) acesta .

Tot la acest capitol trebuie invocată şi lipsa de conformitate a proiectului cu prevederile ar.19, art.20 din Legea privind actele legistative, precum şi a neconcordanţei cu prevederile Codului civil şi a art.86 din Codul de procedură civilă.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului nu este tocmai în concordanţă cu terminologia concurentă din Codul civil şi Legea cu privire la gaj.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii şi proceduri de extindere a dreptului de scutire şi eşalonare a plăţii taxei de stat, de care instanţele judecătoreşti vor face uz în activitatea de soluţionare a cauzelor în litigiile legate de urmărirea gajului
Concluzii

Considerăm că proiectul necesită a fi analizat minuţios sub aspectul promovării intereselor persoanelor juridice şi excluderea eventualelor elemente generatoare de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei