Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea articolului 409 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24.10.2008

(înregistrat în Parlament cu numărul 2146.2009 din 29 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea articolului 409 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24.10.2008.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului reieşind din expunerea de motive, acest proiect substituie unii agenţi constatatori cu alţii, datorită căreia, în viziunea autorilor proiectului, se va debloca procesul de contribuţie la înfăptuirea justiţiei în materie de muncă, securitate şi sănătate în muncă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul de lege a fost înregistrat pe 29.12.2009 şi plasat pe pagina web a Parlamentului la 14.01.2010, cu o anumită depăşire a termenului. Totuşi, Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați avînd posibilitatea să se expună asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Expunerea de motive conţine anumite argumente a elaborării propunerii de modificare. Argumentele se reduc la necesitatea de substituire a unor agenţi constatatori cu alţii


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În expunerea de motive lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Realizarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, din care considerente expunerea de motive nu conţine informaţii privind fundamentarea economico–financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii departamentale, prin extinderea dreptului de a întocmi procese verbale şi a constata contravenţii în domeniul muncii, şi anume este vorba de interesele Inspecţiei Muncii care sînt extinse în detrimentul patronatelor. În absenţa avizului organizaţiilor de patronat, acest proiect promovează un interes subiectiv şi nu unul public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu normele Codului contravenţional din Cartea a doua, Titlul I, Capitolul III - "Autorităţi competente să soluţioneze cauzele contravenţionale".


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul extinde cercul subiecţilor care vor putea constata contravenţiile administrative şi vor întocmi procese verbale, astfel fiind promovate interesele departamentale ale Inspecţiei muncii.
Concluzii

Proiectul supus expertizei promovează interese departamentale în detrimentul patronatelor şi poate fi generator de acte subiective, implicit poate genera acte de corupţie. Proiectul nu corespunde conceptului iniţial al Codului contravenţional care a fost la baza stabilirii autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale.

Propunerile din proiect afectează unitatea materiei şi necesită a fi corelate cu celelalte prevederi ale Codului contravenţional, în special, se impune corelarea propunerilor cu prevederile concurente din Capitolul III, Titlul I, Cartea a doua din Codul contravenţional.

Proiectul de lege ţine de competenţa legislativului, însă oportunitatea examinării lui poate apărea după înlăturarea tuturor problemelor abordate în prezentul raport de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei