Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei – art.21, 68; ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 130.2010 din 22 Ianuarie 2010)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei – art.21, 68; ş.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Curtea de Conturi, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului In nota de fundamentare se menţionează expres că necesitatea elaborării proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este condiţionată în contextul art.37 alin.(5) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 de angajamentul Curţii de a se transforma într-o instituţie supremă de audit, care să realizeze cele mai înalte standarde de independenţă, obiectivitate şi profesionalism la efectuarea auditului extern al finanţelor publice.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului.


6. Suficienţa argumentării. În nota de fundamentare sînt justificate toate modificările propuse, fiind explicat clar contextul modificării şi necesitatea acestor modificări.

Este important că se propun modificări cu referinţă la atribuţiile Curţii de Conturi şi anume faptul că se trece la realizerea standarde lor de independenţă, obiectivitate şi profesionalism la efectuarea auditului extern al finanţelor publice.

De asemenea, efectuarea auditului extern de către Curtea de Conturi oferă credibilitate Curţii şi totodată justifică excluderea atribuţiilor Curţii de Conturi de avizare a proiectelor de legi ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Nu era justificat faptul că instiţuia care aviza proiecte de legi sa fie şi instituţia care ar fi efectuat auditul acestor instituţii, astfel pierzîndu-se semnificaţia şi credibilitatea auditului extern. Prin avizarea proiectelor de legi, Curtea de Conturi ar fi putut să-şi promoveze interese ascunse sau să promoveze interese de grup, deoarece ulterior implementarea legilor enunţate era verificată de către Curtea de Conturi, iar în acest caz exista riscul apariţiei conflictului de interese.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Proiectul legii supus expertizei nu presupune cheltuieli financiare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice şi proceduri administrative noi, acestea fiind promovate prin atribuirea funcţiei de audit extern Curţii de Conturi şi excluderea controlului din atribuţiile Curţii de Conturi.

Respectiv, prin acest proiect se efectuează racordarea cadrului legal la standardele internaţionale adecvate şi compatibile exigenţelor legislaţiei naţionale.
Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză menţionăm următoarele:

- proiectul de Lege este necesar şi este justificat prin necesitatea operării modificărilor la un şir de acte normative existente, în legătură cu adoptarea unei noi legii cu privire la Curtea de Conturi;
- modificările operate stipulează clar instituţia responsabilă de auditarea autorităţilor publice;
- prin modificările operate se evidenţiază rolul Curţii de Conturi.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei