Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

08 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind modificarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.139)

(înregistrat în Parlament cu numărul 128.2010 din 22 Ianuarie 2010)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind modificarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.139).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului potrivit notei informative, este excluderea "situaţiilor de tergiversare sau chiar blocare de către autorităţile administraţiei publice locale a demarării procesului electoral. Situaţia dată se explică, în general, fie prin interesele personale a unui grup de consilieri din cadrul consiliului raional/municipal, fie prin consideraţiile politice sau cvasipolitice a unui partid sau grup de partide din cadrul consiliului raional/municipal."

Excluderea sintagmei „la propunerea autorităţii administraţiei publice locale” din art. 139, alin. (3) al Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21.11.97, în opinia autorului, ar contribui la eliminarea situaţiilor de tergiversare sau chiar blocare de către autorităţile administraţiei publice locale a demarării procesului electoral.

În acelaşi timp, nu putem să nu facem trimitere la Carta Europeană a Autonomiei Locale care în art. 2 spune că: "Principiul autonomiei locale trebuie să fie recunoscut în legislaţia internă şi, pe cât posibil, în Constituţie." Astfel, în opinia noastră, excluderea sintagmei menţionate din art. 139 al Codului electoral contravine prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul legii a fost înregistrat în Parlament la data de 22.01.2010 şi publicat pe pagina web la 27.01.2010. Ţinînd cont de termenul de 15 zile lucrătoare,stabilit în Concepţia de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă, oferit pentru prezentarea contribuţiilor acesteia, data limită este 16.02.2010. Deoarece proiectul legii a fost inclus pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului din 12.02.2010, constatăm repetat situaţia regretabilă de nerespectare a termenului de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. Modificarea propusă nu face trimitere la alte acte normative şi nu justifică în nici un fel excluderea sintagmei „la propunerea autorităţii administraţiei publice locale” din art. 139, alin. (3) al Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21.11.97.

În nota informativă se face trimitere doar la presupusele situaţii de tergiversare sau chiar blocare de către autorităţile administraţiei publice locale a demarării procesului electoral, dar nu se justifică printr-un exemplu concludent sau nu se menţionează eventuale situaţii care au avut loc ca urmare a acestei prevederi din Codul electoral.

În acest context, reiterăm prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale care în art. 4 stabileşte: "Competenţele atribuite autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline şi exclusive. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către o altă autoritate centrală sau regională, decît în cazurile prevăzute de lege."


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În acest context trebuie de menţionat faptul că Carta Europeană a Autonomiei Locale urma a fi consultată, iar prevederile propuse a fi aduse în concordanţă cu documentul enunţat.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Proiectul legii nu presupune cheltuieli financiare sau de altă natură.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.
Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că, pe termen lung, interesul public al autorităţilor publice locale ar putea fi prejudiciat, iar imaginea acestora ar avea de suferit, încălcîndu-se dreptul de a lua decizii şi de a hotărî problemele de la nivel local independent.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora, însă exclude din competenţa autorităţilor publice locale dreptul de a propune Comisiei Electorale Centrale organizarea alegerilor locale.

Prin urmare, trebuie să menţionăm prevederile relevante din Constituţia Republicii Moldova care prevede explicit în articolul 109 "Principiile de bază ale administrării publice locale:
(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit".

În acest context aceste prevederi menţin necesitatea de a consulta autorităţile publice locale în decizii care îi afectează în mod direct.
Concluzii

În concluzia prezentului raport menţionăm următoarele:

1. Consultarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale atît de la nivel raional cît şi municipal este necesară, atunci cînd sînt promovate modificări ce se referă la activitatea autorităţilor publice locale.

2. Este necesară fundamentarea mai profundă a notei informative şi aducerea argumentelor care au la bază exemple concrete.

3. Este necesară asigurarea concordanţei proiectului cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale.Centrul de Analiză şi Prevenire a CorupţieiAnexe

- Carta Europeana a autonomiei locale.pdf