Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Ianuarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996 (art.1, 31, 7, ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2117.2009 din 28 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii cu privire la modificarea şi completarea Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996 (art.1, 31, 7, ş.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform Notei Informative, scopul proiectului este atingerea obiectivelor stabilite în Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.85 din 01.02.2008, asigurarea unui cadru stabil şi mecanism adecvat de finanţare a întreţinerii şi reparaţiei drumurilor publice.

Scopul este adecvat şi pasibil de atingere prin modificările promovate.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament la data de 28 decembrie 2009, publicat pe pagina web a Parlamentului în aceeaşi zi şi adoptat în două lecturi concomitent în cadrul şedinţei Parlamentului din 29 decembrie 2009.

Astfel, au fost încălcate prevederile Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă (HP nr.373/29.12.2005) referitor la respectarea termenelor de cooperare cu societatea civilă - 15 zile lucrătoare din momentul plasării proiectului pe pagina web a Parlamentului.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o serie de argumente în favoarea adoptării proiectului de lege, care pot fi apreciate ca suficiente.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu conţine informaţii suficiente privind fundamentarea economico-financiară a implementării proiectului de lege, deşi această fundamentare şi estimare era necesară, în virtutea faptului că se propune redistribuirea veniturilor bugetare, ceea ce va atrage eventuala prejudiciere a finanţării unor sectoare publice.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Nu este clar dacă a fost efectuată o analiză a impactului de reglementare, deoarece aceasta nu este anexată la proiect şi nici nu a fost facută publică în alt mod.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Interesele promovate vizează sporirea finanţării fondului rutier, prin redirecţionarea unor venituri bugetare şi a altor eventuale surse extra-buget.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Aplicarea proiectului ar putea determina reducerea finanţării pentru alte sectoare publice, care erau asigurate din contul accizelor la produse petroliere şi autorizaţii de transport auto internaţional.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc pe deplin rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic şi nu respectă regulile de ortografie/punctuaţie.

Textul documentului necesită redactare lingvistică şi tehnico-juridică prealabilă.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Se propune reglementarea activităţii Consiliului Fondului Rutier, precum şi implicarea mai aprofundată a Ministerului Finanţelor în controlul asupra virării integrale şi la timp a accizelor şi taxelor în Fondul rutier.
Concluzii

1. Promovarea proiectului în regim de urgenţă şi în lipsa dezbaterilor prealabile constituie o încălcare a prevederilor Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, precum şi a Legii privind transparenţa în procesul decizional.

2. Adoptarea proiectului poate determina sporirea finanţării fondului rutier, ceea ce va contribui la redresarea situaţiei în domeniul transportului rutier.

3. Implementarea proiectului ar putea determina reducerea finanţării pentru alte sectoare publice, resursele pentru care erau asigurate şi din contul accizelor la produse petroliere, al autorizaţiilor de transport auto internaţional.

4. Textul documentului necesită redactare lingvistică şi tehnico-juridică .Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei