Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

29 Ianuarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind importul unor mijloace de transport

(înregistrat în Parlament cu numărul 1827 din 01 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind importul unor mijloace de transport.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Totodată, luînd în consideraţie faptul că proiectul legii reglementează derogări exprese de la 3 acte legislative: Codul fiscal, Codul vamal şi Legea cu privire la tariful vamal, în vederea permiterii importului unor mijloace de transport pentru Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, considerăm că se încalcă art.3 din Legea nr.780/2001, potrivit căruia actul legislativ trebuie să aibă un caracter general şi impersonal.


3. Scopul promovării proiectului potrivit notei informative şi textului proiectului este de a permite introducerea a 6 automobile pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu titlu de ajutor umanitar care urmează a fi distribuite în subdiviziunile Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale al MAI.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul a fost înregistrat pe 01.12.2009 şi plasat pe pagina web a Parlamentului la 07.12.2009. Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați avînd posibilitatea să se expună asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul nu conţine o argumentare suficientă şi nu corespunde exigenţelor prevăzute de Legea privind actele legislative referitor la fundamentarea proiectelor:

* nu argumentează suficient oportunitatea importului unor autoturisme vechi pentru necesităţile publice, vechimea cărora variază între 9 şi 24 de ani. În această ordine de idei vom remarca că de la intrarea în vigoare a Codului vamal în anul 2000, care a instituit restricţii pentru importul unor mijloace de transport, anul fabricării cărora este mai mare de 10 ani, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat peste 30 de legi prin care au fost acceptate derogări de la prevederile Codului vamal şi, respectiv, ale Codului fiscal şi ale Legii cu privire la tariful vamal. O parte din aceste legi, au vizat importul mijloacelor de transport pentru Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale (spre exemplu legile 227/2008 şi 259/30.11.2007). Fără a pune la îndoială scopul nobil al acestui proiect, persistă, totuşi, unele rezerve referitor la oportunitatea importului unor mijloace de transport cu o vechime de exploatare atît de mare, în special pentru a interveni în cazul unor situaţii excepţionale. Deşi autorii proiectului afirmă că starea tehnică a automobilelor este bună şi vor putea fi utilizate în procesul de activitate a SPCSE, totuşi nu este clar dacă MAI a făcut o evaluare a întregului parc de automobile din dotarea SPCSE, gradul de uzură a acestora şi necesităţile iminente ale Serviciului. Ar fi oportun, dacă se va analiza starea tehnică a automobilelor, importate anterior pe aceiaşi cale (prin derogare de la Codul vamal), şi dacă acestea sînt utilizate conform destinaţiei şi continuă să rămînă în dotarea SPCSE.

* nu conţine referinţe la efectul social, economic şi de mediu al realizării acestui proiect de Lege. În această ordine de idei, menţionăm că este extrem de important ca proiectul să fie însoţit de expertiza ecologică, să fie evaluat impactul asupra mediului care poate fi cauzat eventual de aceste mijloace de transport cu o vechime mare.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Nota informativă nu conţine referinţe privind legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu face nici referinţă la faptul că ar fi fost făcută o evaluare economico-financiară a proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Deşi s-ar părea că proiectul Legii privind importul unei unităţi de transport nu este decît un promotor al intereselor publice, totuşi, avînd în vedere obiectul de reglementare a proiectului şi reieşind din faptul că Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nu acţionează mai energic în vederea procurării unor automobile noi de intervenţie la incendii, considerăm că prin acest proiect sunt promovate interesele Serviciului Protecţiei Civilă şi Situaţii Excepţionale al MAI.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. La eventuale prejudicii ar putea fi atribuite daunele aduse mediului ambiant prin utilizarea maşinilor vechi.

Un alt aspect care neapărat urmează a fi abordat în legătură cu prejudiciile aduse prin aplicarea unor astfel de proiecte este scăderea credibilităţii statului în faţa cetăţeanului. De altfel, orice cetăţean s-ar putea întreba dacă este echitabil ca pentru necesităţile publice să poată fi importate unităţi de transport cu termen de exploatare ce depăşeşte cel stabilit de legislaţia în vigoare şi (mai mult decît atît) cu scutirea de plăţile vamale, iar contribuabilii să nu aibă acest drept.

În plus, "ingrijorările, raţionamentele" legiuitorului care au stat la baza redacţiei art.20 din Codul vamal, în opinia cetăţenilor, ar putea fi puternic compromise, ţinînd cont de faptul că autoturismul de intervenţie la incendii cu un termen de exploatare de 24 ani va fi utilizat pentru necesităţile publice, astfel fiind pereclitată eficienţa acestuia în intervenţiile la incendii, siguranţa traficului rutier, mediul ambiant.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect constituie o derogare expresă de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal şi a Legii cu privire la tariful vamal. Trebuie să menţionăm că în privinţa acestor acte normative au fost adoptate mai multe derogări exprese:- în jur de 30 de derogări, începînd cu anul 2000 şi pînă în prezent.

Avînd în vedere frecvenţa cu care se adoptă derogări exprese de la prevederile actelor enunţate mai sus, pare a fi oportună revizuirea acestora fie stabilirea unor excepţii exprese în Codul vamal, referitor la posibilitatea importului mijloacelor de transport cu scop de utilitate publică, astfel încît să nu fie perpetuată această situaţie care duce la inflaţie legislativă.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză menţionăm că proiectul legii ridică o serie de probleme conceptuale, legate de acceptarea unor derogări exprese de la cadrul legislativ în vigoare. În acest context, reiterăm următoarele constatări principiale ale proiectului:
* de la intrarea în vigoare a Codului vamal în anul 2000, care a instituit restricţii pentru importul unor mijloace de transport, anul fabricării cărora este mai mare de 10 ani, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat peste 30 de legi prin care au fost acceptate derogări exprese de la prevederile Codului vamal şi, respectiv, ale Codului fiscal şi ale Legii cu privire la tariful vamal. O parte din aceste legi, au vizat importul mijloacelor de transport pentru Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale (spre exemplu legile 227/2008 şi 259/30.11.2007). Fără a pune la îndoială scopul nobil al acestui proiect, totuşi, persistă unele rezerve referitor la oportunitatea importului unor mijloace de transport cu o vechime de exploatare atît de mare, în special pentru a interveni în cazul unor situaţii excepţionale. Deşi autorii proiectului afirmă că starea tehnică a automobilelor este bună şi vor putea fi utilizate în procesul de activitate a SPCSE, totuşi nu este clar dacă MAI a făcut o evaluare a întregului parc de automobile din dispoziţia SPCSE, gradul de uzură a acestora şi necesităţile iminente ale Serviciului. Ar fi oportun, dacă se va analiza starea tehnică a automobilelor, importate anterior pe aceiaşi cale (prin derogare de la Codul vamal), şi dacă acestea sînt utilizate conform destinaţiei şi continuă să rămînă în dotarea SPCSE, care au fost cheltielile suportate pentru întreţinerea acestor mijloace de transport şi dacă nu ar fi fost mai raţional să fie procurate mijloace de transport noi.
* un alt aspect care neapărat urmează a fi abordat în legătură cu eventualele prejudicii aduse prin aplicarea unor astfel de proiecte este scăderea credibilităţii statului în faţa cetăţeanului. De altfel, orice cetăţean s-ar putea întreba dacă este echitabil ca pentru necesităţile publice să poată fi importate unităţi de transport cu termen de exploatare ce depăşeşte cel stabilit de legislaţia în vigoare şi (mai mult decît atît) cu scutirea de plăţile vamale, iar contribuabilii să nu aibă acest drept.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei