Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

18 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind anularea majorărilor de întîrziere şi amenzilor

(înregistrat în Parlament cu numărul 4524 din 27 Noiembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind anularea majorărilor de întîrziere şi amenzilor.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit preambulului din proiect: "Scopul prezentei legi constă în stimularea contribuabililor de a efectua plăţile la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală, anulîndu-li-se majorările de întîrziere şi amenzile la impozite, taxe şi contribuţii, stabilite de legislaţia în vigoare şi reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este determinată de lipsa unei expuneri de motive. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite, ce ar însoţi proiectul de lege, nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ şi exigenţelor art.131 alin. (4) din Constituţie.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului supus reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. 1

În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate semnifică:

contribuabili – persoanele specificate la art.5 pct.2) din titlul I al Codului fiscal;

majorare de întîrziere – suma calculată pentru neplata în termen la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat la situaţia din 31 decembrie 2006;

Proiectul reglementează în art. 1 "Noţiuni utilizate", termeni reglementaţi deja în Codul fiscal ( de exemplu - "Contribuabil") ceea ce este în contradicţie cu principiile tehnicii legislative.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Considerăm că celelalte noţiuni, reglementate în proiect, trebuie incluse în cuprinsul Codului fiscal la art. 5 " Noţiuni generale", pentru a exclude conflictul normelor de drept.

2

Textul integral

În viziunea noastră proiectul legii este un act legislativ de prisos. În acest context, considerăm că normele incluse în conţinutul proiectului, trebuie să constituie o parte integrantă a Codului fiscal.

Actualmente art. 172 din Codul fiscal stabileşte, că stingerea obligaţiei fiscale prin anulare se efectuează prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei. De aceea, nu este clar ce argumente ar putea să justifice adoptarea unui proiect de lege suplimentar.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

De reexamina oportunitatea adoptării proiectului

Concluzii

Proiectul legii analizate instituie o reglementare care în esenţă nu ridică probleme în sfera coruptibilităţii. Cu toate acestea, remarcăm că reglementări mai detaliate referitor la anularea majorărilor de întîrziere şi amenzilor vor fi incluse în regulamente de aplicare separate care, în opinia noastră, pot să conţină eventuale elemente de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei