Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

24 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea învăţămîntului, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1986.2009 din 14 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea învăţămîntului, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Educaţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost elaborat în vederea revenirii la un cadru juridic unic de înfiinţare, reorganizare şi lichidare a instituţiilor de învăţămînt liceal, secundar profesional, mediu de specialitate şi superior prin hotărîre de Guvern.

În prezent, rectorii tuturor instituţiilor de stat de învăţămînt superior sînt confirmaţi în post de către Guvern, cu excepţia rectorului instituţiei de învăţămînt de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, care este numit în funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova. Tot prin acest proiect de lege se propune şi confirmarea rectorilor tuturor instituţiilor de învăţămînt superior de către Guvern, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de profil militar.

Totodată ţinem să menţionăm că, la elaborarea proiectului au fost luate în consideraţie obiecţiile expuse de către experţii CAPC în raportul nr.256 din 18 iulie 2007. Astfel, prin completarea art.36 alin.(20) instituţiilor de învăţămînt private li se oferă posibilitatea de a închiria spaţiile destinate procesului instructiv-educativ ceea ce va constitui o alternativă pentru dezvoltarea învăţămîntului privat din republică.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Suficienţa argumentării. Proiectul de modificare a legii coroborează unele prevederi ale legislaţiei ce ţin de denumirea autorităţii centrale de specialitate din domeniul învăţămîntului, unifică modul de infiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilot de învăţămînt subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale sau Academiei de Ştiinţe, precum şi schimbă modul de numire a rectorului Academiei de Administraţie Publică şi transferă această instituţie în subordinea Guvernului, fapt ce va contribui la promovarea politicilor publice în domeniul resurselor umane în cadrul administraţiei centrale.

Totodată, nu au fost efectuate fie nu au fost reflectate în nota informativă o serie de proceduri prealabile, indispensabile elaborării proiectelor de legi. În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 780/2001 o condiţie necesară elaborării proiectului de lege este efectuarea unei investigaţii ştiinţifice şi a unui studiu comparat.


6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu face trimiteri la experienţa şi reglementările în domeniu ale altor ţări sau corespunderea cu normele acquis-ului comunitar în domeniu.


7. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Propunerile de modificare a legii învăţămîntului vor atrage după sine cheltuieli pentru buget şi pentru instituţiile de învăţămînt, fie pentru schimbarea denumirilor, documentaţiei, sau a statutului imobilelor, lucru care urmează a fi arătat în nota informativă.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege promovează interesele instituţiilor private de învăţămînt prin stabilirea de alternative la folosirea imobilelor pentru procesul de studii. Aceste măsuri sînt promovate în detrimentul altor instituţii, care s-au conformat cerinţelor legale anterioare. Determinarea unei politici clare în domeniul învăţămîntului ce ţine de condiţiile de instruire este o cerinţă indispensabilă a măsurilor anticorupţie.

Prevederile proiectului urmează a fi corelate şi cu prevederile proiectului nr.1952 înregistrat în Parlament la 10 decembrie 2009, care prevede amînarea termenului de înregistrare a instituţiilor de învăţămînt privat sub condiţiile mării capitalului statutar şi deţinerii în proprietate a bazei materiale necesare procesului de învăţămînt.


9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege prin unificarea procedurilor de înfiinţare, reorganizare şi lichidare a instituţiilor de învăţămît stabileşte atribuţii suplimentare pentru Guvern.
Concluzii

Considerăm că proiectul Legii poate fi examinat de Parlament ţinîndu-se cont de obiecţiile menţionate şi a cerinţele prevederilor art. 20, 22 al Legii nr. 780/2001 privind actele legislative.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei