Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral

(înregistrat în Parlament cu numărul 1113 din 21 Septembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este nu este determinată, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Prevederile propuse a fi reglementate de proiectul de lege vizează sistemul electoral, care potrivit normelor constituţionale de la art.73 alin.(3) lit.a) se atribuie la categoria legilor organice. Luind în consideraţie cele obiectate, recomandăm atribuirea proiectului de lege la categoria legilor organice, lucru necesar a fi arătat în clauza de adoptare a actului legislativ, aşa cum este prevăzut de cerinţele art.6 şi art.26 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul de lege este elaborat în scopul asigurării unei mai bune implementări a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a sistemului electoral prin revenirea la practica blocurilor electorale.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

În acelaşi timp, menţionăm că pe pagina web a Parlamentului nu a fost plasat nici proiectul de lege. Totuşi, conform versiunii pe suport de hîrtie a proiectului, a fost posibil de a verifica conţinutul şi argumentarea proiectului.

Prin proiectul de lege autorul propune modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 în partea ce ţine de instituţionalizarea blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare.

Raportînd cele propuse de autor la sistemul electoral, constatăm că în Republica Moldova există sistemul proporţional absolut: tot teritoriul ţării constituie o circumscripţie electorală în care se aleg 101 deputaţi, de regulă, pe liste de partid (liste închise, blocate), care nu exclude posibilitatea existenţei blocurilor electorale. Prin urmare, operarea modificărilor propuse prin proiectul de lege nu au un concept propriu, se încadrează în conceptul Codului electoral şi pot fi acceptate. Totodată este de menţionat că, la data de 5 iunie 2009 în Parlament a fost înregistrat proiectul de lege nr.774, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament Vladimir Filat, care la fel are drept obiectiv modificarea şi completarea Codului electoral. Considerăm oportună examinarea acestor proiecte în conformitate cu art.56 alin.(5) din Regulamentul Parlamentului.

Totodată, proiectul legii supus expertizei nu are o structură bine argumentată, defecţiuni se înregistrează în titlul proiectului, lipseşte clauza de adoptare, iar structura articolelor proiectului nu corespunde cerinţelor tehnicii legislative. Astfel, sugerăm ca structura proiectului de lege să fie adusă în conformitate cu cerinţele prevederilor art.24-33 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


5. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare parţială, evidenţiind doar practica precedentă a blocurilor electorale. Nu se regăsesc argumentări suficiente referitoare la impactul blocurilor electorale asupra clasei politice şi a spectrului politic, care în ultimii ani s-a consolidat în jurul partidelor mai puternice. Pragul electoral va încuraja partidele mai mici să se avinte în campanile electorale viitoare şi spectrul politic se va fărîmiţa esenţial. Din aceste motive, considerăm argumentarea proiectului drept insuficientă şi valabilă doar parţial.


6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Nota informativă la proiectul legii supus expertizei coruptibilităţii nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi nici la alte standarde internaţionale relevante.


7. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu prezintă nici un calcul cu referire la proiectul de lege.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele partidelor politice mici, care datorită pragului electoral mare nu pot accede în Parlament.


9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică. Cu toate acestea, se atestă unele greşeli gramaticale şi utilizarea anumitor formulări lingvistice ambigui.


12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


13. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Titlul proiectului "Lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral al Republicii Moldova"

Titlul proiectului nu corespunde cerinţelor art.25 alin.(5) din Legea privind actele legislative, care prevede că, în titlul se indică numărul actului legislativ din anul în care a fost adoptat definitiv.

Alte riscuri
Nerespectarea rigorilor tehnicii legislative.

În titlul proiectului de lege cuvintele „al Republicii Moldova” urmează a fi substituite prin cuvintele „nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997”.

2

Textul integral al proiectului

Conform art.27 din Legea nr.780/2001 unul dintre elementele constitutive ale actului legislativ este clauza de adoptare care stabileşte temeiul legal de adoptare a actului legislativ, categoria lui şi este obligatorie pentru toate actele legislative.

Alte riscuri
Nerespectarea rigorilor tehnicii legislative.

După titlu, proiectul se va completa cu următoarea propoziţie: „Parlamentul adoptă prezenta lege organică”

3

Preambulul proiectului

După clauza de adoptare, înaintea cuvintelor „Codul Electoral al Republicii Moldova”, se va include menţiunea că este vorba despre „Articol unic”. Tot aici este necesar să fie indicat că Codul electoral a fost publicat în Monitorul Oficial nr.81 din 08.12.1997, art.667.

Alte riscuri
Nerespectarea rigorilor tehnicii legislative.

De a redacta preambulul proiectului în forma unui articol unic cu indicarea expresă a denumirii actului care se modifică şi a sursei de publicare.

4

P.I

"Art. 41 după litera a) se completează cu o nouă literă b) cu următorul cuprins "Blocurile electorale, constituite în modul stabilit de lege".

Punctul respectiv al proiectului nu este formulat conform exigenţelor de tehnică legislativă.

Alte riscuri
Nerespectarea rigorilor tehnicii legislative.

După sintagma „art.41” se va menţiona „alin.(2)”.

5

P. II

"În art. 41 litera b) din actuala redacţie va deveni, respectiv, litera c)"

Din conţinutul p.II nu este clar la care alineat se referă modificarea propusă. Totodată, ţinînd cont de prevederile alin.(2) şi alin.(3) al art.41 presupunem că propunerea autorului se referă la alin.(2).

Coruptibilitate
Lacune de drept

Alte riscuri
Nerespectarea rigorilor tehnicii legislative.

Ţinînd cont de faptul că, art.41 în actuala redacţie nu conţine lit.b) propunem de a exclude p.II din conţinutul proiectului.

6

P. III

"Art. 44 litera a) după sintagma "altei organizaţiei social-politice" se completează cu sintagma "sau a blocului electoral" şi mai departe după text"

Proiectul nu menţionează expres la care alineat din art. 44 se referă modificarea propusă.

Alte riscuri
Nerespectarea rigorilor tehnicii legislative.

La p.III după sintagma „art.44” se va completa cu „alin.(1)”.

Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral al Republicii Moldova expunem următoarele:

Deşi este menit să liberalizeze participarea partidelor politice la scrutinul electoral, proiectul de lege:

- nu conţine explicaţii suficiente pentru modificările prezentate;
- nu este însoţit de evaluarea impactului aplicării viitoarei legi.

Pentru aprobarea proiectului de către Parlament, se impune o revizuire prealabilă minuţioasă a formulărilor, cu luarea în considerare a cerinţelor tehnicii legislative.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei