Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.43; Legea despre statutul deputatului în Parlament - art.29/2)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1694 din 23 Noiembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.43; Legea despre statutul deputatului în Parlament - art.29/2).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform Notei informative, autorii doresc stabilirea unor condiții unice de pensionare pentru deputații în Parlament, indiferent de legislatură.
În același timp, se urmărește excluderea din categoria potențialilor beneficiari a deputaților ale căror împuterniciri au fost suspendate înainte de termen pentru participare la lucrările organelor anticonstituționale şi comiterii de acțiuni ce vin în contradicție cu Constituția şi cu legislația în vigoare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul a fost înregistrat pe 23.11.2009 şi plasat pe pagina web a Parlamentului la 08.12.2009, cu o anumită depășire a termenului.
Totuși, Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alți subiecți interesați avînd posibilitatea să se expună asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Nota Informativă conține o justificare superficială a necesității adoptării proiectului de lege. Autorii invocă meritul deosebit al acestor persoane, dar fără a detalia careva aspecte concrete, lucru care era necesar, pentru informarea publică.

Excepţia propusă pentru deputaţii ale căror împuterniciri "au fost suspendate înainte de termen pentru participare la lucrările organelor anticonstituţionale şi comiterii de acţiuni ce vin în contradicție cu Constituția şi cu legislaţia în vigoare" nu este suficient de argumentată şi explicită.

De asemenea, nu este argumentată excluderea prevederilor actuale despre "invaliditatea stabilită în perioada exercitării funcțiilor respective", care oferă dreptul la pensie de invaliditate în cuantum de 75% din suma tuturor plăţilor lunare ale deputatului sau ale membrului de Guvern.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota Informativă nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislației comunitare şi nivelul compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.
Deşi în Nota Informativă este estimat numărul potenţialilor beneficiari, nu se prezintă şi estimarea sumei cheltuielilor bugetare anuale, necesare pentru implementarea legii. Spre exemplu, numai în 2010 pentru pensiile celor 16 noi potenţiali beneficiari va fi necesar suplimentar circa un milion de lei (16 deputaţi*~5000 lei*12 luni).Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea unor beneficii pentru persoanele care au deţinut funcţii de deputat în Parlament. Autorii nu au efectuat o estimare a corelării acestor beneficii cu interesul public general, dar nu au putut fi constatate contradicţii majore sub acest aspect.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Prin adoptarea proiectului ar putea fi prejudiciate persoanele ce au deţinut funcţii de deputat şi corespund condiţiilor de stagiu de cotizare, funcţie deţinută şi termen al deţinerii acesteia, dar ale căror împuterniciri "au fost suspendate înainte de termen pentru participare la lucrările organelor anticonstituţionale şi comiterii de acţiuni ce vin în contradicţie cu Constituţia şi cu legislaţia în vigoare". Menţionăm în acest sens şi următoarele:
- însăşi noţiunea "suspendare" are caracter temporar şi nu poate fi o cauză ce generează interdicţii permanente;
- textul "participare la lucrările organelor anticonstituţionale şi comiterii de acţiuni ce vin în contradicţie cu Constituţia şi cu legislaţia în vigoare" conţine formulări vagi, interpretabile.
- presupunem că excepţia respectivă vizează deputaţii din regiunea transnistreană şi zona de sud, care au abandonat activitatea Parlamentului de legislatura a XII-a, dar acest lucru nu rezultă explicit din document. Mai constatăm că deciziile de suspendare au avut caracter politic, nu există hotărîri judecătoreşti definitive, care ar fi constatat încălcarea Constituţiei şi legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare la acea perioadă. Respectiv, introducerea unor limitări sau excepţii ar avea mai mult un caracter politic, situaţie ce nu ar trebui pusă la baza adoptării unei legi organice.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. Totuşi, prevederea de la Art.III, conform căreia legea se va pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2010, ar fi în contradicţie cu principiul aplicării legii în vigoare la momentul respectiv, în eventualitatea că proiectul nu va intra în vigoare (nu va fi adoptat, promulgat şi publicat) pînă la data de 1 ianuarie 2010.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc toate rigorile tehnicii legislative şi ale limbajului juridic. A se vedea în acest sens obiecţiile expuse la pct. 6 şi 10 din prezentul Raport.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

1. Proiectul necesită argumentare suplimentară, în special, sub aspectul excluderii unor prevederi existente.

2. Excepţia propusă, prin care anumiţi potenţiali beneficiari nu vor obţine dreptul la pensie, necesită analiză suplimentară, sub aspectul egalităţii în drepturi, echităţii sociale şi a argumentării juridice propriu-zise.

3. Deoarece implementarea prevederilor presupune cheltuieli financiare considerabile (numai în 2010 - circa un milion de lei), adoptarea proiectului e posibilă doar cu condiţia avizului pozitiv al Guvernului şi stabilirea sursei de finanţare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei