Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

01 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la politie – art.23, 38; Legea privind protectia sociala a cetatenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobil – art.7, 8; s.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1925 din 09 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la politie – art.23, 38; Legea privind protectia sociala a cetatenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobil – art.7, 8; s.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului potrivit notei informative este iniţierea unor propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din politica bugetar-fiscală a Guvernului pe anul 2010. care are drept obiectiv eliminarea dezechilibrelor bugetare, provocate de criza globală, prin optimizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice, precum şi îmbunătăţirea gestionării resurselor financiare publice.

Totodată, proiectul de lege prevede un şir de acţiuni cu caracter fiscal menite să relanseze activitatea agenţilor economici, cît şi să diminueze presiunea fiscală asupra mediului de afaceri.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul Legii a fost înregistrat în Parlament la 9.12.2009 şi în aceiaşi zi plasat pe pagina web a Parlamentului. La 15 decembrie 2009 proiectul Legii a fost adoptat în prima lectură de către Parlament, iar la 17 decembrie 2009 proiectul legii a fost adoptat în lectură finală (Legea nr. 108-XVIII din 17.12.2009).

În această ordine de idei remarcăm situaţia regretabilă de nerespectare a angajamentului Parlamentului de a coopera cu societatea civilă. Concepţia de cooperare, adoptată prin Hotărîrea Parlamentului nr. Nr.373-XVI din 29.12.2005, în p.4.3.1. stabileşte că organizaţiile societăţii civile pot prezenta contribuţiile lor la proiectele de acte legislative înregistrate în Parlament în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării lor pe site-ul Parlamentului. Un simplu calcul, demonstrează că în cazul proiectului 1925.2009, Parlamentul a ignorat totalmente acest termen, deoarece termenul de prezentare a contribuţiilor societăţii civile expira la data de 24 decembrie 2009, dar odată ce a fost adoptat proiectul legii, toate posibilele contribuţii ale societăţii civile îşi pierd valoarea şi nu au nici un sens.


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea prezentată în proiectul legii este detaliată şi explică în mare parte modificările şi completările care urmează a fi operate în actele legislative. Totuşi, unele modificări propuse în proiect nu sînt suficent de argumentate sau chiar nu au fost explicate.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Proiectul legii nu conţine nici o referinţă la acquis-ul comunitar şi nici la alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare deşi are incidenţă directă asupra mediului antreprenorial.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Concepţia de cooperare, adoptată prin Hotărîrea Parlamentului nr. Nr.373-XVI din 29.12.2005, în p.4.3.1. stabileşte că organizaţiile societăţii civile pot prezenta contribuţiile lor la proiectele de acte legislative înregistrate în Parlament în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării lor pe site-ul Parlamentului. Un simplu calcul, demonstrează că în cazul proiectului 1925.2009, Parlamentul a ignorat totalmente acest termen, deoarece termenul de prezentare a contribuţiilor societăţii civile expira la data de 24 decembrie 2009, dar odată ce a fost adoptat proiectul legii, toate posibilele contribuţii ale societăţii civile îşi pierd valoarea şi nu au nici un sens.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei