Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 Decembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat

(înregistrat în Parlament cu numărul 1871 din 03 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este nu este determinată, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. În conformitate cu alin.2 din art.7 al Legii privind actele legislative, în clauza de adoptare a legii trebuie menţionată categoria legii (în speţi, organică).


3. Transparenţa decizională Proiectul Legii a fost plasat pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel a fost respectată transparenţa decizională.


4. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative la proiectul legii, acesta a fost elaborat "în vederea asigurării unei uniformităţi a prevederilor legale şi excluderii unor eventuale abuzuri din partea notarilor prin stabilirea unor plăţi excesiv de majorate".Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Deşi Concepţia de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă stabileşte termenul de 15 zile lucrătoare pentru prezentarea opiniilor/contribuţiilor societăţii civile la proiectele de legi plasate pe pagina web a Parlamentului, constatăm nerespectarea acestui termen. Astfel, deşi proiectul legii expertizate a fost plasat pe pagina web a Parlamentului la 7 decembrie 2009, la expirarea doar a 6 zile lucrătoare, acesta deja a fost examinat în I lectură de către Parlament, fără oferirea posibilităţii pentru societatea civilă de a prezenta opinia sa pe marginea proiectului respectiv în interiorul termenului stabilit de Concepţia de cooperare a parlamentului cu societatea civilă.


7. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o justificare suficientă a promovării proiectului. Totuşi, nu este clar de ce modificările propuse prin acest proiect nu au fost incluse în proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, înregistrată în Parlament cu nr. 1518 şi adoptată în I lectură la data de 27 noiembrie 2009.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu conţine referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare. Proiectul înlătură unele neconcordanţe din corpul Legii cu privire la notariat.


9. Fundamentarea economico-financiară. Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Proiectul Legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat nu este afectat de prezenţa elementelor de coruptibilitate şi poate fi adoptat.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei