Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Octombrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova

(înregistrat în Parlament cu numărul 1399.2009 din 27 Octombrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Legea Nr.1234-XIV din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, a cărei modificare şi completare se propune, are statut de lege organică.


3. Transparenţa decizională Din nota informativă lipsesc informaţii despre respectarea etapelor transparenţei (art.8 din Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional), care ar presupune:
- informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
- punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
- consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
- examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
- informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
Proiectul nu este publicat pe pagina web a Parlamentului sau in orice alte surse web publice, societatea civilă şi comunitatea de experţi nu a avut posibilitatea să expună opiniile sale pe marginea proiectului. Totuşi, proiectul a fost pus la dispoziţia CAPC pentru efectuarea expertizei anticorupţie, lucru care merită a fi apreciat pozitiv.


4. Scopul promovării proiectului Conform Notei Informative, proiectul are drept scop eliminarea ambiguităţilor şi carenţelor existente, în vederea creării cadrului legal clar şi univoc privind procedura alegerii şefului statului. Scopul enunţat este valabil şi poate fi atins prin adoptarea proiectului.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

În acelaşi timp, Nota Informativă a fost pusă la dispoziţia CAPC, fiind posibilă evaluarea acesteia împreună cu proiectul de lege.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul este promovat în regim de urgenţă, fără respectarea termenelor stabilite de Legea privind transparenţa în procesul decizional şi Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă (HP Nr.373-XVI din 29.12.2005).
Urgenţa promovării este excplicabilă prin termenul restrîns stabilit pentru desfăşurarea procedurii de alegere a şefului statului, însă o parte din problemele respective au fost evidenţiate şi anterior de reprezentanţii mediului de experţi şi asupra lor se putea interveni imediat după constituirea legală a Parlamentului de legislatura curentă.


7. Suficienţa argumentării. Argumentarea este suficientă, autorii menţionează problemele care au apărut la aplicarea şi interpretarea unor norme din Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova şi propun soluţii juridice pentru depaşirea acestora.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În textul proiectului şi al Notei Informative lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.
Modificările propuse au caracter tehnic, de precizare şi, pentru astfel de cazuri, lipsa expertizei compatibilităţii nu constituie impediment. Notăm însă că legislaţia care stabileşte normele de tehnică legislativă nu conţine excepţii, expertiza compatibilităţii fiind considerată obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative.


9. Fundamentarea economico-financiară. Implementarea proiectului nu va determina cheltuieli financiare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei naţionale.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte anumite atribuţii ale autorităţilor publice şi proceduri administrative, dar nu poate fi constatată existenţa unor elemente ale coruptibilităţii care ar crea deficienţe generale la aplicarea noilor reglementări.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.1

La Art.1 pct.1, textul alin.(2) al art.2 din Lege

Nu se precizează necesitatea desfăşurării alegerilor pînă la expirarea mandatului de 4 ani al Preşedintelui RM, ceea ce a permis anterior ca alegerile să se desfăşoare mai tîrziu, mandatul fiind prelungit conform unor temeiuri subiective.

Coruptibilitate
Lacune de drept

A se completa în final alin.(2) din art.2 cu textul ""dar pînă la data expirării mandatului de 4 ani al Preşedintelui în exerciţiu.".

2

Art.1

La Art.1 pct.3, întreg textul alin.(7) din art.9, inclusiv noţiunile: "- circumstanţe obiective; imposibilitatea obiectivă; - alte impedimente".

Noţiunile respective pot fi interpretate abuziv, nu sînt clar determinate "impedimentele" ce ar face imposibilă desfăşurarea alegerilor. Nu sînt stabilite termene concrete pentru amînarea şedinţei speciale. Nu este clar determinat actul prin care Parlamentul va stabili o nouă dată pentru desfăşurarea alegerilor.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

A preciza noţiunile: "imposibilitate obiectivă" şi "alte impedimente".

A stabili un termen limită pentru care poate fi amînată şedinţa publică specială.

A prevedea expres că data noii şednţe se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului.

3

Art.1

La Art.1 pct.3, textul "alegerile nu au loc" alin.(8) din art.9 al Legii.

Formula este prea generală şi necesită precizare.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A substitui textul "alegerile nu au loc" prin textul "Preşedintele Republciii Moldova nu este ales".

Concluzii

1. Proiectul este binevenit, va determina soluţii pentru unele probleme apărute în procesul de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
2. Deficienţele sesizate nu sînt majore, dar acceptarea lor ar putea contribui la perfecţionarea dispoziţiilor legale în domeniu.
3. Proiectul nu abordează conţinutul art.1 alin.(2) al actualei Legi cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova din care rezultă că Parlamentul de aceeaşi legislatură alege Preşedintele Republicii Moldova o singură dată, cu excepţia cazului de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces. Opinăm că în caz de "demisie" sau "demitere", persoana respectivă (demisionată sau demisă) nu ar avea dreptul să candideze petru un nou mandat şi să fie aleasă de aceeaşi componenţă a Parlamentului. În varianta actuală, textul admite ca Parlamentul să aleagă aceeaşi persoană chiar şi la finele mandatului (spre exemplu, Preşedintele în exerciţiu a demisionat la expirarea a 3 ani şi 11 luni, apoi iarăşi este propus), inclusiv persoana demisă din funcţie.
4. Promovarea proiectului în regim de urgenţă şi fără respectarea unor condiţii ale transparenţei decizionale şi cooperării cu societatea civilă are o anumită justificare, însă notăm că asemenea cazuri au fost înregistate deja de mai multe ori şi, pe viitor, ar trebui să constituie excepţii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei