Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

30 Septembrie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.1011, 1121, 261)

(înregistrat în Parlament cu numărul 266.2009 din 16 Februarie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.1011, 1121, 261).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform notei informative la proiect, scopul promovării proiectului expertizat este de a concretiza mecanismul de restituire a TVA la investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în localităţile rurale, în vederea excluderii fraudelor cauzate de tălmăcirea neunivocă a prevederilor legale existente în Codul fiscal, precum şi orientarea investiţiilor în localităţile rurale anume în acele sectoare care sînt mai puţin dezvoltate.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice şi financiare. Considerăm că în acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Lipsa argumentării financiare detaliate privind implementarea proiectului nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege ce se referă la sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat. Astfel, se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001, potrivit cărora grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

Datorită lipsei argumentării detaliate a efectelor scontate prin implementarea prezentului proiect, precum şi a unei analize detaliate a reglementării actuale a procesului de restituire a TVA (fraudele cauzate de actuala reglementare), considerăm puţin probabil că prin îngustarea segmentului de restituire a TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale se va contribui la orientarea investiţiilor în localităţile rurale anume în acele sectoare care sînt mai puţin dezvoltate. Astfel, autorul doreşte completarea listei excepţiilor privind investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în aşa ramuri ale economiei naţionale, cum ar fi: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, industria extractivă, respectiv, secţiunile C "Industria extractivă" şi G "Comerţul cu ridicataşi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale" ale Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), contribuind astfel la reorientarea investiţiilor în localităţile rurale.

Un alt argument al autorului în susţinerea adoptării prezentului proiect este că la situaţia din 27 octombrie 2008, numărul agenţilor economici care au beneficiat de restituirea TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale se cifrează în jur de 70, valorificîndu-se în acest sens 24,2 mil. lei. Astfel, printr-o confruntare a argumentelor invocate de autor şi a modificărilor propuse, putem concluziona că scopul de fapt al proiectului este îngustarea subiecţilor ce vor beneficia de restituirea TVA.


6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


7. Fundamentarea economico-financiară. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.


8. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul de lege nu a fost supus nici unei analize a impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006. Lipsa analizei impactului de reglementare, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect ce va modifica reglementarea activităţii de întreprinzător astfel, analiza de impact al acestuia asupra asigurării respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului este obligatorie.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament cu eliminarea neajunsurilor depistate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei