Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

13 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii insolvabilităţii (art. 164, 197)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3385 din 08 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii insolvabilităţii (art. 164, 197).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001, satisfacerea creanţelor creditorilor garantaţi şi chirografari, valorificarea şi distribuirea masei debitoare între participanţii la procesul de insolvabilitate, responsabilitatea debitorului după încheierea procesului de insolvabilitate pot fi reglementate printr-un plan. Procedura planului se aplică de instanţa de judecată în temeiul hotărîrii adunării creditorilor.

Durata procedurii planului se stabileşte în baza hotărîrii adunării creditorilor şi nu poate depăşi 3 ani. În cazul cînd debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională, prin decizie de Guvern, durata procedurii planului poate fi stabilită pe un termen de pînă la 5 ani.

Dacă, însă planul nu este realizat în termen, fiecare creditor poate înainta o nouă cerere introductivă, care va avea ca efect lichidarea patrimoniului debitorului fără a mai fi necesară dovada insolvabilităţii lui.

În nota de fundamentare se menţionează că proiectul de lege examinat, a fost elaborat pentru a proteja întreprinderile strategice din domeniul energetic. Astfel, se menţionează că începînd cu anul 2002 întreprinderea S.A. „Termocom” activează în condiţiile Procedurii Planului. Autorii consideră că prelungirea termenului Procedurii Planului cu 3 ani a S.A. „Termocom” poate soluţiona problemele complexului energetic privind achitarea datoriilor. Guvernul susţine că în cazul S.A. „Termocom”, precum şi pentru asigurarea funcţionării normale şi a altor întreprinderi, activitatea cărora are o importanţă vitală pentru ţară, faţă de care poate fi aplicată procedura de insolvabilitate, este necesar de a acorda Guvernului posibilitatea implicării în unele cazuri pentru prelungirea termenului Procedurii Planului în situaţii de acest gen.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă permite să se înţeleagă scopul si sarcinile proiectului. Deşi conţine o estimare financiară a importanţei acestuia, estimarea este vagă şi nu reflectă costul şi eficienţa economică a acestuia. Argumentele economico-financiare de bază se axează pe importanţa strategică a singurului caz invocat - cazul S.A. „Termocom”.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Analiza prevederilor proiectului Legii demonstrează că autorii încearcă să protejeze anumite structuri - întreprinderi considerate strategice, în speţă S.A. „Termocom”, şi care de fapt sunt întreprinderi de stat. Autorii nu ascund acest fapt, doar că argumentează această drept o acţiune necesară. Mai mult decît atît, se recunoaşte că modificarea propusă are drept scop menţinerea în stare de imponderabilitate financiară şi a altor companii insolvabile, nu doar SA „Termocom”, alte companii care nu se nominalizează.
Mai mult decît atît, prin proiectul de lege examinat Guvernul urmează să devină autoritatea competentă de a decide aplicarea excepţiei de prelungire a duratei procedurii Planului sau nu. Nu există nici criterii în baza cărora prevederea dată urmează a fi aplicată. Altfel, zis, acţiunea legii va fi determinată de hotărîrea Guvernului.
Acest fapt permite, fără dubii o abordare unilaterală, părtinitoare a legislaţiei în vigoare, norma Legii stabilind excepţii, pasibile de a fi aplicate selectiv, respectiv abuziv şi coruptibil.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Adoptarea proiectului de lege în redacţia propusă reflectă un potenţial prejudiciu direct. Faptul că Legea insolvabilităţii nu acţionează în mod eficient în RM a fost menţionat în mod repetat de experţii internaţionali. Aceasta situaţie este determinată şi de procedura de insolvabilitate greoaie de aplicare. În pofida acestui fapt, Guvernul promovează soluţii de majorare şi mai mare a termenului/duratei procedurii Planului. Varianta actuală a art. 164 alin. (2) din Legea insolvabilităţii, menţionează dreptul Guvernului, în cazul cînd debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională, prin decizie să prelungească durata procedurii planului pe un termen de pînă la 5 ani. Cu toate acestea, în temeiul proiectului supus analizei, se doreşte o prelungire a termenului respectiv cu încă 3 ani. Altfel zis, legea va permite ca durata procedurii Planului să fie de: 3+5+3=11 ani.

Un alt aspect se referă la faptul că Legea insolvabilităţii şi anume art. 164 alin. (2), nu reflectă legătura dintre hotărîrea acţionarilor/fondatorilor companiei şi decizia Guvernului. Fondatori/acţionari ai companiei pot fi şi alte persoane fizice sau juridice, şi nu doar statul. Şi nu contează are sau nu statul pachetul majoritar în companie. Prevederile Legii nr. 1134/02.04.97 privind societăţile pe acţiuni, respective drepturile acţionarilor, de jure, trebuie respectate. Acest fapt însă nu rezultă clar din prevederile Legii nr.632-XV din 14.11.2001.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect, în general, nu contravin prevederilor legislaţiei naţionale. Opţiunea reglementării procedurii insolvabilităţii priveşte statul în mod individual. Singura obiecţie de principiu ce ar putea fi invocată este abordarea discriminatorie în raport cu alte întreprinderi/agenţi economici, care se motivează prin statutul strategic al întreprinderii.

Totuşi, eficienţa economică a unei asemenea decizii, deşi nu face obiectul prezentei expertize, merită o examinare separată, minuţioasă şi serioasă.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege prevede noi atribuţii ale Guvernului, prin atribuirea acestuia a dreptului de a prelungi durata procedurii Planului conform art. 164 din Legea insolvabilităţii.
Concluzii

Analiza prevederilor proiectului Legii ne permite să considerăm acest proiect drept unul coruptibil, care permite o abordare unilaterală, părtinitoare a legislaţiei în vigoare, norma Legii stabilind excepţii, pasibile de aplicare selectivă, respectiv abuzivă şi coruptibilă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei