Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Decembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Legii privind Inspecţia Muncii

(înregistrat în Parlament cu numărul 3216 din 18 Noiembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii privind Inspecţia Muncii.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat, acest proiect completează Legea privind Inspecţia Muncii cu un nou capitol care reglementează modul, condiţiile şi procedura efectuării controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii. La fel, proiectul contribuie la realizarea echitabilă a relaţiei de muncă; crearea şi menţinerea condiţiilor de muncă inofensive şi nepericuloase; achitarea de către angajatori în termen şi în măsură deplină a salariilor, a contribuţiilor asigurărilor sociale şi medicale; onorarea obligaţiunilor statului asumate prin ratificarea unui şir de Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Proiectul în cauză facilitează relaţia dintre inspectorul de muncă şi angajatorul supus controlului. Acestea, ansamblu conduc la realizarea drepturilor la muncă consfinţite în art. 43 din Constituţia Republicii Moldova.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare superficială a proiectului, neevidenţiind problemele existente în domeniu.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare, deşi, conform notei informative la elaborarea proiectului s-a ţinut cont de prevederile Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81 privind Inspecţia Muncii, nr. 129 privind Inspecţia Muncii în agricultură, Protocolul la Convenţia 81, ratificate de Parlament, precum şi de prevederile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Chiar dacă implementarea prevederilor proiectului atrage creşterea cheltuielilor bugetare, precum şi cheltuieli pentru persoanele private, nota informativă nu face nici o analiză şi o estimare a calculelor economico-financiare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public. Însă, ţinînd cont de faptul că proiectul conţine un şir de elemente de coruptibilitate, neomiterea acestora ar putea prejudicia angajatorii.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative (Codul muncii).


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În proiectul supus expertizării sînt atestate anumite încălcări ale regulilor limbajului, ortografiei şi punctuaţiei.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege conţine o serie de noi atribuţii şi competenţe conferite Inspecţiei Muncii.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Punctul 1 al proiectului

În textul legii, sintagma "protecţia muncii", la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma "securitatea şi sănătatea în muncă", la cazul respectiv.

  1. Unele prevederi ale proiectului necesită a fi reexaminate, ţinînd cont de obiecţiile menţionate mai sus.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

În scopul evitării unor definiţii paralele cu referinţă la acelaşi obiect, propunem ca proiectul legii să intervină cu modificări de rigoare şi în textul Codului muncii.

2

Punctul 4 la art. 11/1, alin.(1), lit. b).

căilor de aplicare eficientă"

În teoria dreptului în acest sens se utilizează cuvîntul "mod"

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Se propune substituirea cuvîntului "cale" prin cuvîntul "mod".

3

Punctul 4 la art. 11/1 alin.(1), lit. c).

"sancţionarea ilegalităţilor"

Se sancţionează subiectele de drept pentru violarea legii. Nu este corectă din punct de vedere al limbajului juridic sintagma "sancţionarea ilegalităţilor".

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Se recomandă revizuirea articolului.

4

Punctul 4 la art. 11/1 alin.(2) lit. b).

“verificarea respectării unor aspecte ale legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă"

Nu este clar ce a avut în vedere autorul proiectului prin expresia "aspecte ale legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă". În ce mod poate fi verificată respectarea aspectelor legislaţiei?

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Se recomandă revizuirea articolului.

5

Punctul 4 la art. 11/1 alin.(2), lit. c)

la examinarea unor petiţii, sesizări care invocă încălcarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;

În acelaşi articol într-o frază este utilizată noţiunea "încălcare" iar în alta "nerespectare".

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune substituirea cuvîntului "încălcare" prin "nerespectare".

6

Punctul 4 la art. 11/1 alin.(2), lit. c).

la soluţionarea operativă a unor cazuri de nerespectare evidentă a legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;

Expresia "nerespectare evidentă" poate fi interpretată abuziv, cu atît mai mult că legislaţia nu prevede cazuri de "nerespectare evidentă" şi "nerespectare neevidentă" a legii.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

7

Punctul 4 la art. 11/1 alin.(3).

Controlul repetat poate fi exercitat ori de cîte ori este necesar pentru a asigura respectarea prevederilor legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectorul muncii este unica persoană care decide asupra necesităţii controlului. Expresia "ori de cîte ori este necesar" acordă inspectorului atribuţii extrem de largi.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

8

Punctul 4 la art.11/2 alin.(4)

Inspectorul de muncă va informa angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) despre prezenţa sa în unitate înainte de a începe controlul, cu excepţia cazului cînd va considera că aceasta poate influenţa rezultatele controlului.

Este necesar de a indica expres cu cît timp înainte de a începe controlul, inspectorul este obligat să informeze angajatorul. Care ar fi consecinţele neinformării?
"cu excepţia cazului cînd va considera că aceasta poate influenţa rezultatele controlului" - această prevedere conferă inspectorului atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Se recomandă revizuirea articolului.

9

Punctul 4 la art.11/2 alin.(5)

Inspectorul de muncă poate solicita angajatorului

Expresia "poate solicita" conţine elemente de coruptibilitate.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Se recomandă revizuirea articolului.

10

Punctul 4 la art.11/2 alin. (5), lit. a)

asigurarea prezentării documentelor necesare controlului;

Expresia "documentelor necesare" conţine elemente de coruptibilitate. Nu este clar pentru destinatarii legii care ar fi această listă de acte "necesare controlului", noţiune care poate fi interpretată abuziv.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Se recomandă revizuirea articolului.

11

Punctul 4 la art.11/2 alin.(7)

Durata controalelor nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare. La necesitate, inspectorul general de stat al muncii sau adjuncţii săi pot prelungi durata acestora.

Expresiile "la necesitate" şi "pot prelungi" conferă organului decizional (inspectorul muncii) atribuţii excesive.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se recomandă revizuirea articolului.

12

Punctul 4 la art.11/3 alin.(2).

într-un termen rezonabil

Expresia permite o interpretare abuzivă, în lipsa unui termen concret

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete

Se recomandă stabilirea unor termene concrete sau a unui interval măsurabil.

13

Punctul 4 la art.11/3 alin.(3).

şi de reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor din unitate.

Nu în toate unităţile există comitete sindicale. Nu este clar dacă nesemnarea p-v de către reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor din unitate afectează sau nu valabilitatea procesului verbal?

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se recomandă revizuirea articolului.

14

Punctul 4 la art.11/4

Articolul 11/4. Modul şi condiţiile de eliberare a avizelor privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi echipament individual de protecţie şi de lucru

Articolul conţine o reglementare specială fără a defini noţiunea de prototip de echipament, necesitatea şi scopul introducerii în fabricaţie.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă revizuirea totală a articolului şi a necesităţii introducerii articolului respectiv şi a condiţiilor prevăzute de acesta.

Concluzii

1. Proiectul de lege supus expertizei denotă existenţa elementelor de coruptibilitate neînlăturarea cărora ar putea afecta implementarea corectă a legii.
2. Nota informativă nu este suficient de explicită.
3. Proiectul foarte amănunţit reglementează procedura de întocmire a proceselor verbale, a emiterii prescripţiilor, însă nu conţine nici o prevedere referitoare la modalitatea de contestare a acţiunilor inspectorului muncii.
4. Proiectul nu conţine prevederi generale referitoare la prototipurile de echipamente tehnice şi echipament individual de protecţie şi de lucru, deşi detaliat reglementează modul şi condiţiile de eliberare a avizelor privind introducerea în fabricaţie a acestora.
5. Proiectul poate favoriza comiterea unor eventuale acte de corupţie, deoarece interpretarea unor noţiuni din proiect este lăsată la discreţia inspectorului muncii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei