Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

20 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional

(înregistrat în Parlament cu numărul 4558 din 28 Noiembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Cu referire la determinarea categoriei proiectului de act legislativ, supus expertizei, trebuie remarcat faptul că articolul 72 din Constituţie nu atribuie în mod expres domeniul, reglementat de proiect, la categoria legilor organice. Totodată, nici articolul 9 al Legii privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001, care reprezintă o dezvoltare a normelor constituţionale, nu precizează că reglementarea instituţiei arbitrajului comercial internaţional face obiectul unei legi organice. În această ordine de idei, menţionăm că stabilirea finală a categoriei legii, urmează a fi determinată de Parlament, în condiţiile lit. r) alin. (3) al articolului 72 din Constituţie.


3. Scopul promovării proiectului În lipsa unei note informative, este dificil de a stabili scopul promovării proiectului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este determinată de lipsa unei expuneri de motive. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite, ce ar însoţi proiectul de lege, nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ şi exigenţelor art.131 alin. (4) din Constituţie.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Examinarea actelor internaţionale a demonstrat faptul că proiectul Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional, supus expertizei, reprezintă o reproducere fidelă a textului Legii model a Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL) din 1985, cu unele adaptări nesemnificative la realitatea instituţională şi legislativă din ţara noastră.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Textul integral al proiectului

Textul integral al proiectului

În procesul de expertiză a proiectului legii s-a ţinut cont de actele internaţionale în domeniul arbitrajului, parte la care este şi Republica Moldova, în special fiind consultate: Aranjamentul Relativ la aplicarea Convenţiei Europene de Arbitraj comercial internaţional din 17.12.1962, Convenţia europeană din 21.04.1961 de arbitraj comercial internaţional, precum şi Legea model din 1985 privind arbitrajul comercial internaţional, adoptată de Comisia ONU pentru dreptul comercial internaţional.

Examinarea actelor internaţionale menţionate mai sus a demonstrat faptul că proiectul Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional, supus expertizei, reprezintă o reproducere fidelă a textului Legii model a Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL) din 1985, cu unele adaptări nesemnificative la realitatea instituţională şi legislativă din ţara noastră. În acest context, este necesar să menţionăm necesitatea adaptării textului proiectului la cerinţele impuse de Legea 780/2001 în partea ce se referă la limbajul şi expresiile juridice, utilizate în cuprinsul proiectului fiind importantă utilizarea unei terminologii omogene, acceptată în legislaţia naţională.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Ţinînd cont de faptul că proiectul supus expertizei este legat intrinsec de cuprinsul Titlului V al Codului de procedură civilă, este necesar ca dispoziţiile finale şi tranzitorii ale proiectului să fie expuse mai detaliat, stabilind, inclusiv, următoarele:

* soluţii legislative pentru actele anterior adoptate şi cele aflate în proces de elaborare, pentru situaţiile cînd aceste acte cad sub incidenţa noii reglementări;
* reforme la nivel instituţional;
* instituţia nemijlocit responsabilă de implementarea prevederilor legii respective etc.

Concluzii

Considerăm că adoptarea proiectului Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional va contribui la armonizarea cadrului legislativ naţional cu standardele unanim acceptate la nivel mondial, precum şi va constitui o premisă importantă pentru diminuarea costurilor justiţiei în materie comercială şi va servi drept instrument eficient pentru soluţionarea rapidă şi echitabilă a litigiilorCentrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei