Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

11 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Hotărîrii pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc

(înregistrat în Parlament cu numărul 4908 din 22 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Elaborarea unei asemenea strategii a fost determinată de angajamentele asumate de Republica Moldova prin Planul de Acţiuni Republica Moldova - UE şi este prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 03.08.2006 cu privire la implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Astfel, conform hotărîrii Guvernului nr. 889 din 03.08.2006 în trimestrul III al anului 2006, urma să fie definitivată Strategia de reformare a sistemului judecătoresc (parte componentă a Strategiei generale de reformare a sistemului de justiţie în Republica Moldova), iar către trimestrul I-II al anului 2007, urma să fie elaborat şi prezentat spre examinare Parlamentului proiectul Strategiei generale de reformare a sistemului de justiţie în Republica Moldova. Proiectul examinat, probabil, şi reprezintă această sarcină.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului dat este determinată de lipsa unei expuneri de motive ce l-ar însoţi. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

Strategia expusă în conţinutul proiectului hotărîrii priveşte consolidarea sistemului judecătoresc, ceea ce presupune o implicare imperativă a reprezentanţilor puterii judecătoreşti - Consiliul Superior al Magistraturii. Imperativitatea unei asemenea implicări este confirmată şi prin Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc (2007-2008) (anexă la Strategie) unde Consiliul Superior al Magistraturii este indicat drept principala autoritate responsabilă.

Deşi, probabil, la elaborarea proiectului acestei strategii a fost implicat şi Consiliul Superior al Magistraturii, totuşi, o asemenea concepte de reformare ar trebui, în opinia noastră, să fie aprobată şi de Consiliul Superior al Magistraturii, cel puţin la capitolele ce privesc responsabilităţile acestuia şi/sau se referă la puterea judecătorească. În legătură cu aceasta, deşi lipseşte o asemenea practică, considerăm legal şi oportun ca asemenea strategii să fie contrasemnate şi de exponenţii responsabili ai puterii judecătoreşti (după modelul art. 94 alin. (2), 102 alin. (4) art. 30 din Legea nr. 64/31.05.90 cu privire la Guvern; art. 82 alin. (2) lit. f) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259/15.07.2004 etc.).

O alternativă ar putea fi ca Consiliul Superior al Magistraturii să aprobe (simultan sau preventiv) planul propriu de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc (2007-2008) - care ar coincide cu planul aprobat de Parlament.

Este clar, însă, că ignorarea Consiliului Superior al Magistraturii (puterii judecătoreşti) şi impunerea acestuia de responsabilităţi ce nu sînt stipulate în art. 114-123 din Constituţie, (inclusiv prin stabilirea de termeni limită!!!), fără acord expres, determină riscul neconstituţionalităţii hotărîrii Parlamentului în raport cu art. 6 din Constituţie ce consfinţeşte principiul separaţiei puterilor în stat.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului supus reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

P. 1 lit. b)

b) Crearea unui mecanism eficient de monitorizare a aplicării legilor în vederea consolidării sistemului judecătoresc

Considerăm crearea unei noi structuri drept inutilă şi ineficientă, cu atît mai mult că funcţiile acestuia actualmente sînt realizate de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie care generalizează practica judiciară.

Atenţionăm şi asupra importanţei responsabilizării asupra fiecărei din propunerile expuse în concept, pentru că după adoptarea Hotărîrii Parlamentului, acestea vor deveni angajamente, care, în fond, nu sînt pasibile de modificare. În acest sens, este salutabil că Guvernul utilizează în strategie formulări ce i-ar permite pe viitor să refuze executarea unor acţiuni planificate - "elaborarea, în funcţie de rezultatele studiului, a proiectului de act normativ respectiv"

Coruptibilitate
Atribuţii paralele

De revăzut

2

Art. 3

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Art. 3 din proiectul Hotărîrii prevede că aceasta urmează să între în vigoare la "data adoptării". Considerăm că o asemenea prevedere contravine art. 76 din Constituţie, Legii nr. 173 din 06.07.94 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 32/29.10.98 privind interpretarea art.76 din Constituţia Republicii Moldova "Intrarea în vigoare a legii". Astfel, Hotărîrea Parlamentului trebuie să intre în vigoare la data publicării, inclusiv în cazurile cînd această dată nu este prevăzută expres în text sau la data prevăzută în textul ei, dar care nu poate precede data publicării hotărîrii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De revăzut art. 3 din proiectul Hotărîrii.

Concluzii

În concluzie menţionăm că conţinutul Strategiei este formal şi departe de calificativul "strategic". Probabil această situaţie este determinată de faptul că multe din acţiunile planificate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei sau sînt deja realizate (în particular prin Legea nr. 247/21.07.2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative) sau sînt abstractizate (fără un rezultat real sau strategic).

Unele acţiuni planificate invocă anumite critici, care, însă, rămîn a fi rezervate în lipsa expunerii de motive la proiect ce ar permite reflectarea clară a esenţei sarcinii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei