Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

08 Mai 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative (Codul fiscal, Legea cu privire la tariful vamal)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1479 din 19 Aprilie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea unor acte legislative (Codul fiscal, Legea cu privire la tariful vamal).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării proiectului, din analiza acestuia poate fi admis faptul că acesta se înscrie în iniţiativa executivului de a susţine cercetarea ştiinţifică inovatore în republică şi are drept scop: scutirea de taxe vamale a mărfurilor şi serviciilor importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi de către rezidenţii incubatoarelor de inovare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoţit de vre-o argumentare.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

În lipsa notei informative, este dificil de a constata dacă s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului, deşi promovarea acestuia implică anumite cheltuieli legate de neacumularea unor venituri la bugetul de stat.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Reieşind din analiza proiectului, se poate constata că acesta promovează în mod direct interesele rezidenţilor incubatoarelor de inovare şi a rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice, prin scutirea acestora de achitarea unor taxe şi impozite.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

La articolul 49 alineatul (1) se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
"d) rezidenţii incubatoarelor de inovare;
e) rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice"

Suntem de părere că punctul 1 din proiect, odată cu intrarea în vigoare a iniţiativei Preşedintelui Republicii Moldova privind amnistia fiscală şi legalizarea capitalului nu va fi nici utilă, nici oportună. În susţinerea poziţiei, trebuie de evidenţiat, că persoanelor juridice li se va aplica cota 0%, avînd ca efect: căderea în desuetudine a mai mult de jumătate de titlu II al Codului fiscal.

Alte riscuri
Potenţială concurenţă a normelor de drept

Propunerea trebuie analizată prin prisma întregului pachet de reforme ce se produc în sistemul fiscal actual.

2

Art. I

Articolul 103 se completează cu alin. (11): "TVA nu se aplică la mărfurile şi serviciile importate, la procurarea mărfurilor şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova destinate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare. Modul de aplicare a scutirii se stabileşte de Guvern"

Punctul 2 din proiect nu se înglobează în concepţia generală a art. 103 alin. (11). Varianta propusă trebuie precizată la ce sistem de alineate se atribuie deoarece acest articol este divizat în două sisteme de alineate prin care: primul prevede livrările scutite de TVA, iar al doilea compartiment de alineate stabileşte regimul juridic de neaplicare a TVA. În ambele situaţii propunerea menţionată poate fi plasată ca un alineat nou. În altă ordine de idei, pentru a simplifica şi a rectifica

Instituirea scutirii prevăzute la punctul 2 al art. I din proiect ridică semne de întrebare privind coruptibilitatea de aplicare şi acordare a scutirii TVA.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Alte riscuri
Deficienţă de tehnică legislativă.

Considerăm oportun de a completa la art. 103 cu un nou alineat "(12)", unde să fie plasată norma prevăzută în punctul 2 al proiectului dat.

Considerăm oportun de a institui modul de aplicare a scutirii nu prin hotărîre de guvern, ci printr-o lege ordinară.

Concluzii

Deşi, aparent, proiectul promovează un scop nobil "susţinerea rezidenţilor incubatoarelor de inovare şi a rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice", totuşi, anumite prevederi ale acestuia sunt afectate de elemente de coruptibilitate, care în procesul de aplicare pot favoriza comiterea unor acte de corupţie. Prin urmare, este necesar ca la definitivarea proiectului să se ţină cont de observaţiile şi recomandările formulate la punctul 13 din prezentul raport de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei