Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

02 Mai 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

(înregistrat în Parlament cu numărul 1294 din 30 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Naţională a Pieţii Financiare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării proiectului, din analiza acestuia se poate constata legiferarea unor modificări în denumirea şi competenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care urmează să devină Comisia Naţională a Pieţei Financiare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoţit de vre-o argumentare.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Reieşind din cuprinsul proiectului se poate constata că acesta promovează interesele departamentale ale Comisiei Naţionale ale Valorilor Mobiliare (sau Comisia Pieţei Financiare, aşa cu este prevăzut în proiect). În acest context, pot fi remarcate atribuirea unor noi competenţe, care în prezent revin unor instituţii din subordinea/din cadrul Ministerului Finanţelor, precum şi a competenţei de licenţiere a anumitor genuri de activitate.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu conţine prevederi care să prejudicieze în mod direct interesul general, cu excepţia unor norme care vor fi examinate mai detaliat la p.13 al prezentului raport.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza proiectului se constată, că proiectul propune nu numai modificarea noii denumiri a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, ci şi a unor atribuţii ce sunt acordate acestuia prin reorganizarea unor entităţi a Ministerului Finanţelor, ce aveau doar atribuţii de reglementare şi supraveghere şi nu licenţierea acestora. Însăţi faptul acordării atribuţiilor prea extensive acestui organ - inclusiv celor de licenţiere, ridică nivelul de coruptibilitate a proiectului dat.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.6

"(2) Mărimea concretă a taxelor şi plăţilor, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabilesc în bugetul anual al Comisiei Naţionale. Bugetul Comisiei Naţionale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil.
(3) Taxele şi plăţile regulatorii de funcţionare urmează a fi transferate la contul Comisiei Naţionale în termenii stabiliţi prin acte normative ale Comisiei Naţionale. Un transfer incomplet sau întîrziat în contul Comisiei Naţionale, atrage după sine o penalitate în sumă de 0,05 la sută din suma netransferată, pentru fiecare zi de întîrziere.";

Suntem de părere, că acest punct contravine art. 58 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, impozitele şi taxele sunt percepute doar în interes public, ceea ce denotă faptul, că aceste venituri sunt acumulate numai în sistemul bugetului public naţional, în Constituţie fiind individualizate elementele acestui buget.
În altă ordine de idei, alin. (2) al aceluiaşi punct menţionează ideea adoptării veniturilor şi cheltuielilor Comisiei Naţionale doar prin hotărîre a Parlamentului, ceea contravine art. 58 alin. (3) şi art. 132 din Constituţie. Concomitent cu acesta alin. (5) din acest punct propune ca patrimoniul Comisiei Naţionale să fie scutit de impozite şi taxe. Considerăm, că această iniţiativă trebuie concomitent racordată cu propunerea de modificare a Codului Fiscal.
Mai trebuie de remarcat, că salarizarea nu trebuie coordonată cu Parlamentul, ci adoptată de acest organ reprezentativ al republicii. În acest sens, se propune această normă de a fi revăzută. Este necesar de precizat forma de coordonare a salarizării personalului cu Parlamentul. Considerăm, că există deja o asemenea lege. Din acest considerent suntem de părere, că salarizarea trebuie efectuată conform Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002, iar regulamentul propus în proiect să fie adoptat de Parlament printr-o lege ordinară a organului legislativ.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii extensive de reglementare

Se propune ca punctul 7 din proiect să fie revăzut sau exclus.

2

Art.9 alin. (1) lit. m şi r)

"m) să efectueze, în comun cu organele competente, controlul asupra respectării cerinţelor faţă de protecţia formularelor valorilor mobiliare materializate;";
r) alte drepturi ce rezultă din legislaţia ce reglementează activitatea participanţilor pieţei financiare, prezenta lege şi alte acte legislative.".

Cuvintele "alte drepturi din legislaţie" are un spectru prea larg şi general. Considerăm, ca aceste litere are un risc sporit de coruptibilitate.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului

Se propune de precizat ce organe competente efectuează controlul în comun cu Comisia Naţională. (de anchetă, organe fiscale etc.).

3

Art. 21 alin. (1) art. 32 alin. (2) şi (4)

Toate prevederile referitoare la atribuirea competenţei Comisiei Pieţei Financiare de licenţiere a anumitor genuri de activitate

Însăşi faptul acordării atribuţiilor extensive acestui organ - cu referinţă la cele de licenţiere, ridică nivelul de coruptibilitate a proiectului dat.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

Concluzii

Se propune de a exclude conceptul din proiect privind atribuirea de competenţă Comisiei Naţionale privind "licenţierea" activităţilor pe piaţa financiară nebancară, fiind atribuită Camerei de Licenţiere.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei