Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

10 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (revizuirea periodică a domeniului fiscal)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2298 din 18 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (revizuirea periodică a domeniului fiscal).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă rezultă că scopul promovării proiectului este implementarea politicii bugetar-fiscale a Guvernului pe anul 2007 prin modificarea şi completarea unor acte legislative. Unele modificări ce se propun au drept scop îmbunătăţirea procesului de gestionare a mijloacelor publice şi rezultă din politica bugetară pe anul 2008.Totodată, în scopul înlăturării lacunelor din redacţia curentă a legislaţiei fiscale sînt propuse modificări, care poartă un caracter redacţional şi de concretizare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, ceea ce permite, în principiu, de a înţelege poziţia autorului proiectului. Totodată, este necesar de menţionat, că argumentarea prezentată în nota informativă este superficială şi nu corespunde exigenţelor stabilite de Legea privind actele legislative. În opinia noastră, în cazul în care este propus un număr impunător de amendamente, este necesar de a prezenta argumentarea pentru modificarea/completarea fiecărei legi aparte. Deoarece propunerile de modificare a Codului fiscal constituie aproximativ trei pătrimi din proiect, era cazul, pentru aceste propuneri, de a elabora un tabel pentru fiecare modificare sau set de modificări similare cu argumentările/calculele respective.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît proiectul, cît şi nota informativă nu conţin referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale din domeniile supuse reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general. Totuşi, în unele cazuri poate fi admisă posibilitatea de promovare a unor interese concrete. Spre exemplu, prevederile punctului 32 din articolul VI al proiectului prevăd stabilirea unor facilităţi fiscale la serviciile de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare, prestate de brokerii de asigurare sau agenţii lor.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.

Totuşi, este necesar de menţionat, că unele din prevederile proiectului vor aduce atingere principiilor dreptăţii şi egalităţii în drepturi, consfinţite în Constituţie. În special ne vom referi la punctele 30 şi 34 din articolul VI al proiectului, care, în opinia noastră, discriminează contribuabilii amplasaţi în municipiile Chişinău şi Bălţi.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. După cum a fost menţionat la punctul 9, proiectul conţine unele prevederi (punctele 30 şi 34 din articolul VI) care, în opinia noastră, sînt în contradicţie cu prevederile articolului 1 şi articolului 16 din Constituţie, deoarece discriminează contribuabilii amplasaţi în municipiile Chişinău şi Bălţi la restituirea TVA referitor la investiţii (cheltuieli) capitale cu excepţia celor cu destinaţie locativă şi a mijloacelor de transport.
Este necesar de a menţiona şi unele prevederi din art. XXI, conform cărora articolul VII punctul 1 alineatele doi-cinci se pune în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2006. În opinia noastră, astfel de prevederi vin în contradicţie cu prevederile constituţionale referitor la intrarea în vigoare a legilor. Legea intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei, dar ulterioare datei publicării.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice. Totuşi, vom atrage atenţia asupra prevederilor proiectului stipulate la art. VI, punctul 30, şi anume la propoziţia a doua a alineatului (3) al articolului 1011, care este neclară şi necesită o reformulare pentru a nu crea situaţii de interpretări diferite. În opinia noastră, este necesar de a reformula şi prevederile stipulate la punctul 55 al art. VI, referitor la alineatul unic al articolului 262 din Codul fiscal.

Referitor la tehnica legislativă, este necesar de a menţiona prevederile art. IV, conform cărora se propune a completa Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 cu un capitol nou. La punctul 12 din raport recomandăm excluderea propunerilor de la art. IV. Totuşi, în cazul în care, prevederile art. IV nu vor fi excluse, este necesar de a opera modificări la acest articol, pentru a respecta unele cerinţe ale tehnicii legislative. În opinia noastră, nu este necesar un capitol nou la Legea ocrotirii sănătăţii, deoarece acest capitol include doar un singur articol şi nu se corelează cu prevederile legii în ansamblu. Mult mai oportun ar fi introducerea articolului 511 la capitolul VI din lege. O altă obiecţie, care poate fi adusă referitor la tehnica legislativă vizează propunerile de modificare a ordinii de numerotare a alineatelor multor articole, deoarece se propun completări cu alineate noi a acestora. Astfel de propuneri se regăsesc la articolul VI, punctele 18, 23, 45, 61, 74, articolul XIV. La art. VI, punctul 41 se propune de modificat ordinea de literare, dat fiind faptul că se introduce o literă nouă la alineatul (1) din articolul 133 al Codului fiscal. În opinia noastră, nu trebuie de schimbat ordinea de numerotare sau ordinea de literare. În cazul în care se introduce un alineat nou (o literă nouă), ele trebuie introduse cu indicele prim ( spre exemplu alineatul 101, litera t1), fiind lăsată neschimbată ordinea de numerotare sau ordinea de literare.

În mod special, este necesar a fi menţionate prevederile punctelor 3, 24 din alineatul VI al proiectului. Modificările care se propun fac referinţă la unele alineate inexistente ale articolului 911 din Codul fiscal. Se face referinţă la alineatul (31) cu litere, în special litera c) şi la alineatul (32). Însă, aceste alineate nu se regăsesc în articolul 911 din Codul fiscal.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. IV

Se propune completarea legii cu un articol nou Articolul 511. Vom atrage atenţia la următorul text: Nomenclatorul serviciilor de sănătate suplimentare acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt se elaborează de către Ministerul Sănătăţii în comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi se aprobă de Guvern.
(2) Serviciile de sănătate suplimentare sînt acordate copiilor, elevilor şi studenţilor de către personalul medical încadrat în instituţiile de învăţămînt, conform unor norme aprobate de Guvern, cu suportarea cheltuielilor pentru întreţinerea acestora din contul bugetelor instituţiilor de învăţămînt.".

Prevederile care se propun poartă un caracter general, deoarece doar se menţionează despre careva servicii de sănătate suplimentare. În rest, prevederile articolului acordă Guvernului atribuţii de aprobare a nomenclatorului acestor servicii, de aprobare a unor norme de acordare a serviciilor respective. Totodată, menţionăm, că prevederile alineatului (2) stabilesc o nouă modalitate de finanţare, şi anume suportarea cheltuielilor din contul bugetelor instituţiilor de învăţămînt. Nu este clar din ce surse se formează astfel de bugete.
În opinia noastră, astfel de prevederi pot crea situaţii de coruptibilitate, deoarece pot fi "încurajaţi" prin diferite modalităţi şi părinţii, şi studenţii, şi alte categorii de persoane interesate să contribuie financiar la formarea unor astfel de bugete

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Copiii, elevii şi studenţii din instituţiile de învăţămînt trebuie să beneficieze de asistenţa medicală fără plată acordată în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, programelor naţionale de sănătate şi programelor de sănătate cu destinaţie specială. În această ordine de idei, Guvernul trebuie să asigure în instituţiile de învăţămînt activitatea lucrătorilor medical şi dotarea respectivă a încăperilor medicale. În ce priveşte serviciile de sănătate suplimentare - este o întrebare care necesită o evaluarea complexă şi nu poate fi soluţionată prin completarea legii cu un articol ce conţine prevederi generale care provoacă, cel puţin pentru început, incertitudine. Din aceste considerente, propunem excluderea din proiect a acestui capitol şi articol.

2

Art. V

Se propune o nouă redacţie a articolului 37 din lege. Vom atrage atenţia la următorul text: "(3) Pentru reţinerea virării defalcărilor prevăzute la alin.(2) se aplică sancţiunile şi penalităţile prevăzute de legislaţia fiscală".

Prevederile respective operează cu sintagma "legislaţie fiscală". Termenul legislaţie include legile, hotărîrile de guvern, actele ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. În opinia noastră astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate. Poate apărea tentaţia de a stabili unele sancţiuni la nivel de hotărîre de Guvern sau prin adoptarea unu act ministerial. În astfel de documente pot fi incluse unele norme "convenabile" şi generatoare de situaţii coruptibile

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii extensive de reglementare

Propunem înlocuirea cuvintelor "legislaţia fiscală" cu cuvintele Codul fiscal şi alte legi.

3

Art. V

Se propune o nouă redacţie a articolului 37 din lege. Vom atrage atenţia la următorul text: "(4) Administrarea defalcărilor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului în baza unui regulament, aprobat de Guvern."

Prevederile respective vin în contradicţie cu prevederile Constituţiei. Conform articolului 130 din Constituţie formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sînt reglementate prin lege. Deci, Parlamentul nu poate delega astfel de atribuţii Guvernului, deoarece administrarea defalcărilor virate la bugetul de stat trebuie să fie reglementată doar prin lege. În opinia noastră, astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de guvern este mai puţin transparentă şi, respectiv, în afara controlului societăţii. Prevederile constituţionale stabilesc clar, că puterea executivă nu are atribuţii de a reglementa administrarea finanţelor publice, deoarece poate apărea tentaţia de a-şi stabili reglementări "convenabile" contrar voinţei organului reprezentativ suprem al poporului.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a reglementa la nivel de lege procedura de administrare a resurselor financiare prevăzute la acest articol.

4

Art. VI, p.14, art. X, art. XV

Cuvintele "conform legislaţiei" (art. VI), "prevăzute în legislaţie" (art. XV), "conform legislaţiei în vigoare" (art. X).

După cum a fost menţionat anterior, termenul legislaţie include legile, hotărîrile de guvern, actele ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. În opinia noastră, astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece nu sunt transparente şi creează incertitudine.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem înlocuirea cuvintelor "conform legislaţiei" "prevăzute în legislaţie", "conform legislaţiei în vigoare" cu cuvintele "în conformitate cu legea..( cu indicarea denumirii concrete, astfel încît să fie asigurată previzibilitatea normelor juridice" sau de exclus cuvintele "conform legislaţiei", "prevăzute în legislaţie", "conform legislaţiei în vigoare".

5

Art. VI, p.30

Se propune introducerea unui articol nou. Vom atrage atenţia la următorul text: (5) Restituirea TVA, conform prezentului articol, se efectuează în modul stabilit de Guvern,...

Cuvintele "în modul stabilit de Guvern" va permite Guvernului să reglementeze procedura şi condiţiile de restituire a TVA. Astfel, Guvernul poate stabili diferite condiţii şi cerinţe obligatorii pentru restituirea TVA. Autorul de proiect de lege în loc să vină cu propuneri concrete de reglementare la nivel de lege, vine cu propunerea de a i se permite să reglementeze. În opinia noastră, astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece, după cum s-a menţionat, procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de guvern este mai puţin transparentă. În astfel de documente pot fi incluse unele norme "convenabile" şi generatoare de situaţii coruptibile.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Este necesar de a exclude cuvintele "în modul stabilit de Guvern" şi a obliga Guvernul să elaboreze propuneri concrete la nivel de lege referitor la procedura restituirii TVA. Astfel de propuneri trebuie sa cuprindă prevederi referitor la autoritatea la care este necesar de a se adresa, ce documente trebuie prezentate, termenul de examinare a dosarului etc.

6

Art. VI, p.37, 38, 39,

Cuvintele "Guvern" (p.37) "Modul de procurare şi de utilizare a timbrelor de acciz este stabilit de către Guvern" (p.37),"în modul stabilit de Guvern", (p.38) "în modul stabilit de Guvern" (p.39).

Astfel de prevederi, după cum a fost menţionat la punctul 5 din prezentul tabel, permit Guvernului să reglementeze diferite proceduri şi să stabilească condiţii obligatorii pentru întreprinzători. Astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate din motivele expuse la punctul 5 din prezentul tabel. Puterea executivă nu trebuie să aibă atribuţii de a face "legea", Guvernul trebuie să execute reglementările (procedurile, condiţiile pentru întreprinzători) stabilite la nivel de lege.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de cuvintele din punctele respective ale art. VI. Guvernul, ca autor de proiect de lege trebuie prezinte Parlamentului propuneri concrete de reglementare la nivel de lege, dar să nu ceară permisiunea de a reglementa.

7

Art. VI, p.43

Se propune o nouă redacţie a alineatului (5) al articolului 187 din Codul fiscal. Vom atrage atenţia la următorul text: "(5) Darea de seamă fiscală se consideră prezentată la data la care organul fiscal o primeşte, dacă este întocmită în modul stabilit de legislaţia fiscală şi dacă este perfectată în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat".

Prevederile actuale ale alineatului (5) al articolului 187 din Codul fiscal stabilesc reglementări similare - "(5) Darea de seamă fiscală se consideră prezentată la data la care organul fiscal o primeşte, dacă este întocmită în modul stabilit de legislaţia fiscală şi dacă este scrisă pe formular tipizat, aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat". Propunerile de modificare poartă un caracter redacţional, deoarece propoziţia a doua din alineatul (5) în vigoare va fi exclusă din motivul modificărilor la lit. j), alineatul (3) al aceluiaşi articol. În opinia noastră, atît prevederile alineatului (5) în vigoare, cît şi prevederile proiectului pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece procedura de elaborare, examinare şi aprobare a actelor departamentale nu este transparentă şi nu este coordonată cu alte autorităţi. În astfel de documente pot fi incluse unele norme "convenabile" şi generatoare de situaţii coruptibile. Mai mult, astfel de acte pot fi modificate foarte repede de autoritatea care le-a adoptat, fiind pus sub pericol şi principiul previzibilităţii.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Este necesar de a prezenta propuneri concrete la articolul respectiv pentru a fi stabilite exhaustiv la nivel de lege conţinutul dării de seamă, inclusiv de a omite cuvintele "de regulă" la alineatul (3) din redacţia actuală a articolului 187 din Codul fiscal. La alineatul (5) din redacţia actuală a articolului 187 din Codul fiscal de înlocuit cuvintele "legislaţia fiscală" cu cuvintele "prezentul cod".

8

Art. VI, p.44

Vom atrage atenţia la următorul text: (4) Estimarea obligaţiei fiscale în conformitate cu prezentul articol se efectuează în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate din motivele expuse la punctul 7 din prezentul tabel. Suplimentar la cele expuse mai sus, este necesar de menţionat, că este foarte dificil de elaborat astfel de reglementări, deoarece fiecare caz de estimare este individual şi vor fi necesare o multitudine de reglementări pentru a cuprinde toate cazurile care pot apărea. În opinia noastră pot fi aprobate instrucţiuni metodice de ordin intern pentru colaboratorii inspectoratului fiscal, care să nu poarte caracter obligatoriu.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Este necesar de a exclude alineatul (4) din propunerile prezentate la punctul 44, art. VI. În cazul în care vor fi elaborate reglementări care ar stabili modul de estimare a obligaţiei fiscale, ele, în mod obligatoriu trebuie prezentate Parlamentului spre examinare şi aprobare.

9

Art. VI, p.47, 49

Textul: "(1)Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o alta destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului, interzicerea accesului funcţionarului fiscal la sistemul electronic de evidenţă contabilă al contribuabilului, prin alte acţiuni sau inacţiune se sancţionează cu amendă de 3000 de lei.";(p.47)
"prezentarea tardivă" (p.49)

Cuvintele subliniate din textul prezentat pot fi interpretate diferit. În unele cazuri este posibilă şi o interpretare excesivă sau abuzivă.
În opinia noastră, prevederile acestui alineat pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece interpretarea acestora poate fi diferită şi, respectiv, pot fi create situaţii de abuz.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Este necesar de a reformula prevederile alineatului. Spre exemplu, cuvîntul "neasigurarea" de înlocuit cu cuvîntul "îngrădirea", de exclus cuvintele "neprezentarea de explicaţii", "prin alte acţiuni sau inacţiune", cuvîntul "tardivă" de înlocuit cu cuvintele "prezentarea cu încălcarea termenelor stabilite de prezentul cod".

10

Art. VI, p.48

Textul: "Desfăşurarea unei activităţi fără a avea sau fără a utiliza maşina de casă şi de control cu memorie fiscală existentă, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, precum şi utilizarea maşinii de casă şi de control defectate, nesigilate în modul stabilit sau neînregistrate la organul fiscal se sancţionează cu amendă de 6000 de lei pentru fiecare caz de încălcare".

Aceste prevederi stabilesc sancţiuni pentru încălcarea unor reglementări care nu sunt aprobate prin lege. În opinia noastră, în cazul în care legea stabileşte sancţiuni, tot legea trebuie să reglementeze exhaustiv cine trebuie să aibă şi să utilizeze maşina de casă şi de control cu memorie fiscală şi cum trebuie se fie sigilate astfel de aparate.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Este necesar de a exclude cuvintele "în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei" şi cuvintele "în modul stabilit".

11

Art. VI

Textele referitor la sancţiunile fiscale

Prevederile menţionate, cît şi altele prevăd înăsprirea sancţiunilor fiscale. Astfel de propuneri pot fi benefice în cazul în care, cel puţin, vor fi condiţii clare, echitabile şi acceptabile de activitate pentru întreprinzători şi remunerarea muncii inspectorilor va fi decentă.
Astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece contribuabilul va fi cointeresat pentru "un semn de atenţie" acordat inspectorului fiscal să nu fie depistate unele încălcări.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii

Este necesar de a aborda cu atenţie înăsprirea sancţiunilor. În unele cazuri pot fi promovate metode stimulatorii care ar contribui la respectarea legii fiscale.

12

Art. VI, p.71

Text: "Articolul 305. Modul de calculare a taxei
(1) Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, reieşind din volumul apei extrase sau volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare.
(2) Elaborarea normelor de extragere şi/sau utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern.

Prevederile alineatului (2) stabilesc că elaborarea normelor de extragere şi/sau utilizare a apei se va efectua de către organul de stat împuternicit de Guvern. Este necesar de menţionat, că normele de extragere şi/sau utilizare a apei care vor fi stabilite vor influenţa direct asupra poverii fiscale pentru subiecţii impunerii. Povara fiscală poate fi stabilită doar de Parlament. Din aceste considerente normele de extragere şi/sau utilizare a apei trebuie stabilite de Parlament.
Astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate din motivele expuse la punctul 7 din prezentul tabel. În special vor fi direct interesaţi de aceste norme subiecţii impunerii care nu vor avea contoare.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului

Este necesar de stabilit concret, că normele de extragere şi/sau utilizare a apei se vor aproba de Parlament

Concluzii

În concluzie, menţionăm că promovarea proiectului este acceptabilă cu condiţia remedierii carenţelor şi elementelor de coruptibilitate, identificate în raportul de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei