Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art.5 al Legii privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii

(înregistrat în Parlament cu numărul 4968 din 27 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art.5 al Legii privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este nu este determinată, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Deoarece Legea nr.1530-XV este o lege organică, Parlamentul poate modifica şi completa prevederile ei doar prin adoptarea unei legi organice. Din aceste considerente, proiectul legii trebuie completat cu sintagma "Parlamentul adoptă prezenta lege organică".


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative la proiect: "Completările propuse în Legea sus-numită vor contribui, indiscutabil, la protecţia socială mai pronunţată şi echitabilă a pensionarilor (cetăţenilor) de vîrstă înaintată, la realizarea şi promovarea principiilor şi garanţiilor sociale prevăzute de Constituţia ţării şi actele de drept internaţional la care Republica Moldova este parte, printre care Pactul internaţional al ONU cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia OIM nr.117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale, Carta socială europeană revizuită, adoptată de Consiliul Europei etc."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea conţinută în nota informativă nu este suficientă şi se bazează pe raţionamente populiste, nota nefiind întocmită potrivit rigorilor prevăzute de Legea 780/2001.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Potrivit notei informative este menţionat: "Completările propuse în Legea sus-numită vor contribui, indiscutabil, la protecţia socială mai pronunţată şi echitabilă a pensionarilor (cetăţenilor) de vîrstă înaintată, la realizarea şi promovarea principiilor şi garanţiilor sociale prevăzute de Constituţia ţării şi actele de drept internaţional la care Republica Moldova este parte, printre care Pactul internaţional al ONU cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia OIM nr.117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale, Carta socială europeană revizuită, adoptată de Consiliul Europei etc."


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

Articolul 5 din Legea nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1337), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) avînd cuprinsul:

"(3) Depunătorii care au atins vîrsta de 90 de ani au dreptul la primirea sumei şi soldului indicate în alineatul (1) integral, fără etape. Dacă numărul acestor depunători nu este considerabil pe anul respectiv, Guvernul este în drept să efectueze anual plata depunerilor băneşti şi altor cetăţeni, în ordine descrescîndă, care încă nu au atins vîrsta de 90 de ani."

Prevederile conţin unele formulări incerte, care pentru viitor pot favoriza coruptibilitatea legii. Ne vom referi la sintagma "Dacă numărul acestor depunători nu este considerabil pe anul respectiv" şi sintagma "să efectueze anual plata depunerilor băneşti şi altor cetăţeni, în ordine descrescîndă, care încă nu au atins vîrsta de 90 de ani". Astfel de formulări, în opinia a noastră, atribuie o marjă discreţionară destul de considerabilă Guvernului la luarea deciziei de a efectua plata depunerilor băneşti. În mod special, atenţionăm asupra sintagmei "şi altor cetăţeni", deoarece ea poate fi interpretată selectiv, doar pentru anumiţi cetăţeni. Totodată, trebuie să atragem atenţia şi la sintagma "Guvernul este în drept". În opinia noastră, Guvernul, ca orice autoritate publică, trebuie să aibă doar atribuţii strict stabilite prin lege, în caz contrar, spaţiul de manevră a Guvernului, pare a fi prea larg.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Atribuţii paralele
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revizui necesitatea promovării proiectului.

Concluzii

Considerăm că promovarea proiectului legii expertizate în formula propusă poate genera eventuale cazuri de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei