Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Aprilie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii nucului

(înregistrat în Parlament cu numărul 1308 din 02 Aprilie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea şi completarea Legii nucului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării proiectului, din analiza acestuia se poate constata intenţia autorilor de extinde aria de aplicare a legii, precum şi de a contribui la stimularea producerii, recoltarea, valorificarea fructelor şi produselor derivate, lemnului şi materialului săditor.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu conţine prevederi care să prejudicieze în mod direct interesul general, cu excepţia unor norme care vor fi examinate mai detaliat la p.13 al prezentului raport.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punctul de vedere al normelor lingvistice, cu unele excepţii care vor fi detaliate în punctul 13 al raportului.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza proiectului se constată, că proiectul propune atribuirea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale dreptul de a efectua evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc. Însă, neindicarea expresă a autorităţii publice competente pentru efectuarea evidenţei şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc, precum şi nestabilirea expresă a funcţiilor şi atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale poate favoriza săvîrşirea unor eventuale acte de corupţie.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Pct. 5.

se substituie cu cuvintele "autorităţile administraţiei publice centrale şi locale împuternicite de Guvern".

Cu toate că autorul proiectului actului normativ în cauză încearcă să facă o claritate privind persoanele competente să efectueze evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc, aceasta însă nu este suficientă. Considerăm că neindicarea expresă care autoritate publică este competentă să efectueze evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc poate favoriza săvîrşirea unor eventuale acte de corupţie. Totodată, luînd în considerare faptul că se împuterniceşte să efectueze evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc atît autoritatea administraţiei publice centrale cît şi cea locală, credem că ar fi binevenită, delimitarea funcţiilor fiecăreia şi de specificat expres acest fapt în lege.

Coruptibilitate
Atribuţii paralele
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De specificat care sunt autorităţile publice centrale şi cele locale împuternicite cu efectuarea evidenţei şi aprecierii calitative a pomilor de nuc cu indicarea expresă a împuternicirilor acestora.

2

Pct. 8

(1) Fructele şi produsele derivate de nuc sînt valorificate pe piaţa internă şi cea externă în condiţiile actelor legislative şi normative în vigoare.

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative fructele şi produsele derivate de nuc pot fi valorificate pe piaţa internă şi cea externă. Utilizarea trimiterii respective poate produce confuzie în procesul de aplicare a actului legislativ.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de concretizat în baza căror acte normative fructele şi produsele derivate de nuc pot fi valorificate pe piaţa internă şi cea externă.

3

Pct. 9

d) alte surse alocate în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Această normă, de asemenea, este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate care totuşi sunt actele normative în baza cărora se permite alocarea şi a altor surse financiare. Totodată, nu este clar cine trebuie să facă aceste alocări şi în ce condiţii. Considerăm că utilizarea trimiterii respective poate produce confuzie şi nu este necesară.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

A se exclude textul indicat.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare fiindcă ar putea favoriza comiterea unor eventuale acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei