Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

07 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea anexei la Legea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

(înregistrat în Parlament cu numărul 153 din 18 Ianuarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea anexei la Legea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a schimba modul de producere, import şi export a produselor ce conţin substanţe chimice ce pot distruge stratul de ozon.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. 7

"10. Producerea, importul, exportul şi reexportul substanţelor chimice specificate în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu excepţia substanţelor chimice specificate în anexa B grupa I şi în anexa C grupa II, a echipamentelor şi produselor specificate în anexa nr. 2, care nu conţin substanţe chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II , în anexa B grupa I, în anexa C grupa II se efectuează în baza licenţei eliberate în modul stabilit de legislaţie".

Prevederile art. 7 din actul legislativ expertizat ce modifică pct. 10 din Regulament stabilesc că producerea, importul, exportul şi reexportul substanţelor în cauză se efectuează în baza licenţei eliberate în modul stabilit de legislaţie. Această prevedere este o normă de trimitere, deoarece nu conţine o referire la un act normativ concret. Considerăm că sintagma "în baza licenţei eliberate în modul stabilit de legislaţie" poate favoriza acte de corupţie prin faptul nestabilirii exprese în ce mod sau în baza cărui act legislativ se eliberează licenţa în cauză. Luînd în considerare prevederile Legii nr. 451/30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate şi prevederile Ordinului Camerei de licenţiere nr. 77 din 10.09.2004 privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele genuri de activitate, considerăm că sintagma "modul stabilit de legislaţie" trebuie înlocuită cu o referire expresă la Legea nr. 451/30.07.2001.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Considerăm că sintagma "modul stabilit de legislaţie" trebuie înlocuită cu o referire expresă la Legea nr. 451/30.07.2001.

2

Art. 8

"11. Importul, exportul, reexportul fiecărui lot de substanţe chimice

specificate în anexa nr. 1, cu excepţia substanţelor chimice specificate în anexa B grupa I şi în anexa C grupa II, a echipamentelor şi produselor specificate în anexa nr. 2, care nu conţin substanţe chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II , în anexa B grupa I, în anexa C grupa II, se efectuează în baza autotizaţiei corespunzătoare.";

Considerăm că prevederile art. 8 din actul legislativ expertizat pentru modificarea pct. 11 din Regulament trebuie modificate. În special este raţional ca cuvîntul "corespunzătoare" de la sfîrşitul alineatului 1 din pct. 11 de exclus. De asemenea, credem că ar fi oportun ca alineatul 1 şi alineatul 2 din punctul menţionat să fie comasate într-un text unitar, fapt ce va contribui la concretizarea prevederilor pct. 11 în ceea ce priveşte modul în care se face importul, exportul etc. a substanţelor chimice, precum şi concretizarea autorităţii care eliberează autorizaţiile necesare pentru efectuarea acestor operaţiuni.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea articolului.

3

Art. 9

"Serviciul Vamal, la solicitarea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, va prezenta, în termenele stabilite, informaţia detaliată privind importul, exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, echipamentului şi produselor ce conţin asemenea substanţe".

În noul alineat cu care se intenţionează completarea prevederilor pct. 12 din Regulament considerăm că este necesar de stabilit termenul concret de prezentare de către Serviciul Vamal a informaţiei solicitate de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, pentru a evita tergiversarea neîntemeiată a prezentării informaţiilor solicitate.

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete

Este necesar de stabilit termenul concret de prezentare de către Serviciul Vamal a informaţiei solicitate de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului cu condiţia excluderii prevederilor susceptibile de a favoriza acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei