Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

11 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Hotărîrii de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli

(înregistrat în Parlament cu numărul 4920 din 22 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a reglementa modul de de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoliFundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. n lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Pct.6

Textul integral

Potrivit prevederilor pct. 6 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, drept bază pentru acordarea subvenţiilor vor servi rapoartele statistice privind suprafaţa terenurilor plantate cu tutun şi a recoltei globale obţinute în anul de subvenţionare. Însă, potrivit pct. 7 din regulamentul menţionat se stabileşte că Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va efectua, în termen de 15 zile de la data prezentării rapoartelor şi a actelor de verificare specificate la pct. 6. Astfel, există o discrepanţă dintre prevederile Regulamentului, deoarece pct. 6 din Regulament nu prevede întocmirea a careva acte de verificare, fiind menţionat că plata va fi efectuată doar în baza rapoartelor statistice. Această neconcordanţă va permite responsabililor de implementarea actului normativ respectiv să decidă aleatoriu acordarea sau neacordarea subvenţiilor, în dependenţă de interesele sale personale.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Revizuirea prevederilor pct. 6

2

Pct.9

Textul integral

Punctul 9 din Regulament stabileşte că pot beneficia de compensarea parţială a cheltuielilor de producere a materialului săditor pomicol şi pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole agenţii economici, persoane juridice şi persoane fizice, care desfăşoară activitate economică în domeniul respectiv, în bază unui contract de activitate economică comună, conform legislaţiei în vigoare. Trebuie de menţionat că Codul civil al RM nu prevede o asemenea categorie de contracte. Totodată, nu este clar cu cine persoanele fizice şi juridice trebuie să încheie contracte de activitate economică comună, care trebuie să fie obiectul contractului în cauză şi care sînt actele normative care trebuie să reglementeze relaţiile juridice ce se nasc în baza acestor contracte. Considerăm că acest punct trebuie să fie revăzut şi concordat cu legislaţia RM în vigoare, prin specificarea expresă a obiectului şi raporturilor juridice care trebuie să apară în urma încheierii contractelor menţionate mai sus. Această prevedere în forma în care este propusă, de altfel deja aprobată de către Parlament, permite comiterea de acte de corupţie, deoarece acordă responsabililor de implementarea actului normativ respectiv dreptul de interpretare discreţionară a faptului ce tipuri de contracte cad sub incidenţa prevederilor punctului în cauză.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Revizuirea prevedrilor pct.9

3

Pct.14

Textul integral

Prevederile pct. 14 din Regulament stabilesc cerinţe exagerate pentru subiectul care va solicita realizarea dreptului său. Această cerinţă exagerată se manifestă prin faptul că norma în cauză nu stabileşte o listă exhaustivă a documentelor care urmează să le prezinte solicitantul subvenţiei, stabilind în finalul textului că solicitantul trebuie să prezinte şi alte documente, la solicitarea grupului de lucru, necesare pentru adoptarea unei decizii definite. Această prevedere prin natura sa este nemijlocit coruptibilă deoarece ea permite responsabililor de implementarea actului normativ să întreprindă acţiuni ce vor determina solicitanţii la acordarea de diferite favoruri pentru a determina adoptarea unor decizii favorabile.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Revizuirea prevedrilor pct.14

Concluzii

Considerăm că pentru o mai bună aplicare a Hotărîrii în cauză trebuie de eliminat toate prevederile ce pot favoriza săvîrşirea unor acte de corupţie. Totodată trebuie de menţionat că Hotărîrea dată prevede, în unele cauze, o procedură mai simplificată de obţinere a subvenţiilor decît hotărîrile precedente ceea este un factor pozitiv.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei