Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

12 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Hotărîrii entru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor Fondului republican pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole

(înregistrat în Parlament cu numărul 4838 din 19 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii entru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor Fondului republican pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a reglementa gestionarea mijloacelor Fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Pct.7

Textul integral

Conform punctului 7 al Regulamentului, componenţa nominală a Consiliului se aprobă şi se modifică prin ordinul directorului general al Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin". În opinia noastră, lipsa unor prevederi privind perioada pentru care se aprobă componenţa organului care gestionează mijloacele Fondului şi cauzele care ar permite modificarea acesteia, reprezintă norme care favorizează sau pot favoriza corupţia. Prezenţa unei asemenea prevederi lasă la discreţia directorului general al Agenţiei dreptul de a destitui din Consiliu persoanele "neconvenabile", fără a justifica legalitatea hotărîrii sale.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa unor termene concrete

De a prevedea perioada pentru care se aprobă componenţa organului care gestionează mijloacele Fondului şi cauzele care ar permite modificarea acesteia.

2

Pct.20

Textul integral

Potrivit punctului 20 din proiectul Regulamentului rezultă că beneficiari ai compensaţiei sînt persoanele fizice şi juridice înregistrate în modul stabilit. Astfel, legiuitorul nu menţionează concret ce fel de înregistrare trebuie să fie aceasta, corespunzător, care este modalitatea de efectuare a ei şi unde trebuie aceasta realizată. Totodată, e necesar de menţionat că prevederile art. 31 alin. (13) din Legea 57/10.03.2006 nu condiţionează obţinerea de compensaţii parţiale a cheltuielilor suportate de persoanele fizice şi juridice la înfiinţarea plantaţiilor viticole de înregistrarea acestora.

O altă obiecţie este că punctul 20 din Regulament stabileşte că se admit pentru compensaţie numai terenurile "cu un grad respectiv de îngrijire", dar nu se menţionează cine anume va stabili acest grad de îngrijire şi care sînt criteriile în baza cărora va fi stabilit acesta.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice

Trebuie de menţionat concret ce fel de înregistrare trebuie să fie aceasta, corespunzător, care este modalitatea de efectuare a ei şi unde trebuie aceasta realizată, cine anume va stabili acest grad de îngrijire şi care sînt criteriile în baza cărora va fi stabilit acesta

3

Pct.23

Textul integral

În opinia noastră, punctul 23 din Regulament stabileşte pentru beneficiarii de compensaţii cerinţe exagerate pentru realizarea acestui drept al lor. Astfel, în baza lit. d) a punctului menţionat beneficiarul trebuie să prezinte "actul privind plantarea materialului săditor, confirmat de către administraţia publică locală şi de direcţia agricultură şi alimentaţie a unităţii administrativ teritoriale". Considerăm că obţinerea confirmărilor în cauză va fi destul de anevoioasă. Totodată, nu este clar care este necesitatea prezentării actului în cauză, dacă, potrivit pct. 25 din Regulament, după prezentarea cererii de către beneficiar, se formează o comisie a cărei membrii sînt şi reprezentanţii administraţiei publice locale şi a direcţiei agricultură şi alimentaţie a unităţii administrativ teritoriale, comisie ce are drept scop verificarea plantaţiilor viticole înfiinţate.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Reieşind din cele menţionate mai sus, propunem ca litera d) din pct. 23 al Regulamentului să fie exclusă.

4

Pct. 26 şi pct. 25

Trebuie de menţionat că Regulamentul nu stabileşte termenul maxim de examinare a cererii privind acordarea compensării, depuse de către beneficiar. Astfel, pct. 26 prevede că documentele prezentate de către solicitant se examinează în cel mult 30 de zile după prezentarea actului de verificare pe teren a plantaţiilor viticole înfiinţate. Concomitent, nu este stabilit în ce termen de la depunerea cererii privind acordarea compensării, comisia specificată în pct. 25, trebuie să efectueze verificarea pe teren a plantaţiilor viticole înfiinţate şi în ce termen această comisie trebuie să întocmească actul de verificare. Nu este stabilit, de asemenea, cine va suporta cheltuielile de deplasare a comisiei pe teren.

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete

Trebuie de specificat termenul maxim de examinare a cererii privind acordarea compensării, cine va suporta cheltuielile de deplasare a comisiei pe teren.

5

Pct.27

Textul integral

În Regulament nu sînt specificate temeiurile refuzului acordării compensării sau a amînării soluţionării cererii. Pct. 27 stabileşte doar la general faptul că Consiliul poate lua o decizie de acordare a compensaţiei, de amînare sau de refuz.

Coruptibilitate
Temeiuri neexhaustive, ambigui şi subiective pentru refuzul unei autorităţi de a îndeplini anumite acţiuni

Trebuie de specificat temeiurile refuzului acordării compensării sau a amînării soluţionării cererii.

Concluzii

Considerăm că prevederile Regulamentului menţionate mai sus, pot favoriza comiterea de către responsabilii de implementarea actului legislativ a faptelor de corupţie. De asemenea, credem că prevederile respective determină apariţia pericolului ca responsabilii de implementarea actului legislativ să elaboreze şi/sau să emită, prin intermediul autorităţilor publice, acte normative şi individuale, care le vor permite să acţioneze la latitudinea lor în anumite situaţii ori care să promoveze interesele unor grupuri de persoane. În acest context, considerăm necesară excluderea carenţelor menţionate în secţiunile precedente ale raportului de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei