Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

05 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea Codului funciar (art. 15, 16)

(înregistrat în Parlament cu numărul 4770 din 15 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea Codului funciar (art. 15, 16).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a modifica modul de atribuire a terenurilor pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silviceFundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Remarcăm că proiectul contravine prevederilor art. 22 alin. (2), lit. a) potrivit căruia expertiza juridică este obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative, avînd menirea de a contribui la asigurarea concordanţei proiectului cu normele Constituţiei, cu practica jurisdicţiei constituţionale şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi la coordonarea lui cu legislaţia în vigoare şi cu legislaţia comunitară. Or, proiectul în cauză, contravine prevederilor art. 3 lit. d) din Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.93.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.15 alin.(2)

Pentru construcţia obiectivelor comunale, industriale, de locuinţe, de căi ferate şi autostrăzi, de linii de transport electric, de conducte magistrale, pentru alte necesităţi decît producţia agricolă sau silvică se atribuie terenuri, calificate, în baza materialelor cadastrale, nepotrivite pentru agricultură sau terenuri agricole cu productivitate scăzută, precum şi terenuri neîmpădurite.

Astfel, alineatul doi al art. 15 stabileşte că pentru construcţia obiectivelor comunale, industriale, de locuinţe, etc. se atribuie terenuri, calificate, în baza materialelor cadastrale, nepotrivite pentru agricultură sau terenuri agricole cu productivitate scăzută, precum şi terenuri neîmpădurite. Trebuie de menţionat că atunci cînd ne referim la calitatea şi caracteristicile unui teren se utilizează noţiunea de bonitate a terenului.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Din aceste considerente propunem să fie înlocuit cuvîntul "productivitate" cu noţiunea de "bonitate".

2

Art.15 alin.(3)

Amplasarea unor obiective social-economice cu destinaţie deosebită, care ar conduce la poluarea mediului şi la ridicarea zgomotului de fond, poate fi efectuată conform unor condiţii speciale pentru amplasare, care trebuie expuse în planul de amenajare a teritoriului, în cazul prezenţei unui aviz pozitiv al expertizei ecologice de stat.

De asemenea, aliniatul trei al art. 15 din proiectul legii stabileşte că amplasarea unor obiective social-economice cu destinaţie deosebită se efectuează în conformitate cu careva condiţii speciale pentru amplasare. Însă, în actul normativ nu este specificat care sunt considerate obiectele social-economice cu destinaţie deosebită şi care sunt acele condiţii speciale pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar pentru amplasarea obiectului social-economic. În acest caz apare pericolul că funcţionarii responsabili de aplicarea legii vor elabora şi vor emite prin intermediul autorităţilor publice acte normative, care pot majora riscul comiteri unor acte de corupţie, totodată ei vor putea interpreta şi aprecia discreţionar care sunt obiective social-economice cu destinaţie deosebită, stabilind pentru diferiţi beneficiari diferite condiţii de amplasare, în dependenţă de interesul pe care îl vor avea în fiecare caz separat. În contextul celor menţionate mai sus, considerăm că articolul în cauză trebuie să prevadă expres care sunt criteriile şi modalităţile de stabilire a obiectivelor social-economice cu destinaţie deosebită şi care sunt condiţiile speciale care trebuie să le îndeplinească beneficiarul.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Considerăm că articolul în cauză trebuie să prevadă expres care sunt criteriile şi modalităţile de stabilire a obiectivelor social-economice cu destinaţie deosebită şi care sunt condiţiile speciale care trebuie să le îndeplinească beneficiarul.

3

Art.15 alin.(4)

Procedura de atribuire a terenurilor pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice se stabileşte prin Regulamentul cu privire la modul de atribuire şi de modificare a destinaţiei terenurilor, aprobat de Guvern

Alineatul 4 din art. 15 prevede că procedura de atribuire a terenurilor pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice se stabileşte prin Regulamentul cu privire la modul de atribuire şi de modificare a destinaţiei terenurilor, aprobat de Guvern. Trebuie de menţionat că la moment un astefel de Regulament nu există şi din aceste considerent este inadmisibilă referirea la un act normativ inexistent, fără a cunoaşte termenul de elaborare si adoptare a acestuia.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

Revizuirea prevederilor art.15 alin.(4)

Concluzii

Nu este clară necesitatea modificării art. 15 şi excluderea art. 16 din Codul Funciar deoarece aceste articole în redacţia actuală stabilesc foarte clar care sînt beneficiarii terenurilor pentru alte necesităţi decît producţia agricolă şi silvică, care sînt condiţiile şi principiile de bază de atribuire a acestor terenuri, modul lor de amplasare etc. Aceste norme sunt concordate cu normele Constituţiei, cu practica jurisdicţiei constituţionale şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi coordonate cu legislaţia în vigoare şi cu legislaţia comunitară.

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece, în perspectivă, ar putea favoriza comiterea unor acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20 şi art. 22 al Legii nr. 780/2001.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei