Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

17 Septembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului

(înregistrat în Parlament cu numărul 2384 din 23 Iulie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Categoria actului legislativ propus nu corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6 şi 9 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, deoarece relaţiile sociale reglementate de Legea 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, precum şi modificările propuse urmează a fi reglementate prin legi ordinare.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat scopul modificărilor propuse este ajustarea prevederilor Legii nr. 1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului la legislaţia naţională în vigoare. Totodată, autorii proiectului susţin că adoptarea modificărilor va simplifica procesul de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi va exclude deplasările în aceste scopuri la Agenţia Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului a agenţilor economici şi persoanelor fizice din toată republica.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă a proiectului, evidenţiind cauzele şi consecinţele ce vor surveni în urma adoptării modificărilor propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor şi a calculelor economico-financiare. Proiectul de lege nu a fost supus nici unei analize a impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art.4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege prevede acordarea dreptului consiliilor locale şi Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului de a încheia contracte de vînzare cumpărare a terenurilor. Astfel, terenurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale vor fi vîndute de către autorităţile publice locale, iar terenurile din domeniul privat al statului se vor vinde de către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic pct. 2 alin.2

(4)Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate se achită cel puţin 50% din preţul terenului. Tranşele ulterioare ale plăţii pentru terenurile aferente utilizate în procesul tehnologic pot fi eşalonate pe o perioadă de pînă la trei ani şi se vor efectua trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii.

Potrivit modificărilor propuse, plata pentru teren se poate eşalona pe o perioadă de 3 ani. Însă proiectul nu stabileşte criteriile în bază cărora vînzătorul trebuie să accepte sau să refuze plata în rate a preţului terenului, precum şi criteriile de stabilire a perioadei de eşalonare.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De concretizat prin ce act normativ se vor stabili criteriile care vor sta la baza eşalonării preţului, fie că aceste criterii vor fi stabilite în Legea 1308/25.07.1997 fie în alte acte normative ale Guvernului.

2

Art. unic pct. 2 alin.3

Neachitarea plăţii în decurs de o lună de la expirarea termenului de plată pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului în modul stabilit.

Nu este clar unde este stabilit modul de desfacere a contractului în legislaţie sau în contractul de vînzare cumpărare. Totodată, trebuie de menţionat că Codul civil al Republicii Moldova stabileşte doar modalitatea de rezoluţiune, reziliere şi revocare a contractului. Noţiunea de desfacere a contractului nu este reglementată de Codul civil.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a utiliza noţiunea utilizată în Codul civil privind rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor asumate, precum şi specificarea actului concret care va prevedea modalitatea de rezoluţiune.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece poate favoriza apariţia unor eventuale acte de corupţie în procesul de aplicare.

Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20, 22, 35 al Legii nr. 780/2001 şi art.4 şi 13 din Legea nr.235/20.07.2006.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei