Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

10 Iunie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal (art. 14, 15, 97)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1704 din 22 Mai 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal (art. 14, 15, 97).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit Notei informative la proiect: "Necesitatea modificării Codului fiscal şi în special al articolului 225 vine în scopul unei expuneri clare ce ţine de mecanismul aplicării în practică a principiilor estimării sumei obligaţiei fiscale prin plasarea posturilor fiscale la agenţii economici."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea inclusă în nota informativă este suficientă, serioasă şi valabilă. Conform notei informative, completările şi modificările propuse stabilesc mecanismul de estimare a obligaţiunilor fiscale prin metode şi surse indirecte. În nota informativă este descris succint şi clar mecanismul aplicării în practică a principiilor estimării sumei obligaţiei fiscale prin plasarea posturilor fiscale la agenţii economici.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu conţine nici o referinţă la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare sau standarde internaţionale din această materie.


8. Fundamentarea economico-financiară. Argumentarea economică-financiară lipseşte.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, considerăm că prezentul proiect nu este afectat de elemente de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei