Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

27 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu numărul 4744 din 12 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este de a exclude din lista unitatilor ale caror terenuri destinate agriculturii ramin in proprietatea statului a unui lot de teren cu o suprafata de 1 hectar precum şi retragerea din circuitul agricol a acestui teren agricol de calitate superioară, cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, pentru construcţia pe acest teren a staţiei de purificare a apelor reziduale.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul actului legislativ nu conţine careva referiri la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea economico-financiară lipseşte.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Nu au fost identificate norme care pot condiţiona comiterea unor acte de corupţie. Totuşi, în condiţiile în care proiectul nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice oportunitatea reducerii teritoriului unităţii vizate în proiect, poate fi admis faptul că elaborarea acestui proiect de lege are drept scop promovarea intereselor unor anumite organe sau grupuri de persoane. Or, nepublicarea notei informative la proiect, afectează indiscutabil principiul transparenţei funcţionării autorităţilor publice în ansamblu şi a procesului legislativ în particular.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Cu referire la identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că nu au fost depistate prevederi ale proiectului care să fie în contradicţie evidentă cu actele naţionale şi internaţionale anticorupţie.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale Limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat, cu condiţia respectării prevederilor art. 20 şi 22 din Legea privind actele legislative 780/2001 şi a art. 83 al Codului funciar.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei