Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Noiembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art. 7 din Legea cu privire la protecţia specială a unor categorii de persoane

(înregistrat în Parlament cu numărul 4135 din 26 Octombrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea art. 7 din Legea cu privire la protecţia specială a unor categorii de persoane.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Autorul proiectului de lege urmăreşte scopul extinderii aplicării art.7 din Legea nr.933-XIV din 14.04.2000 asupra unor categorii de persoane care, în opinia autorului, au fost excluşi prin prevederile actului legislativ în cauză. La fel, potrivit concluziilor expuse de autorul proiectului în notă informativă se identifică un conflict de norme şi prevederile iniţiale ale actului normativ care nu corespund raţiunii urmărite de legislator la adoptarea legii respective. Astfel, autorul consideră că se stabileşte un regim de compensaţii nominative restrîns pentru o categorie de persoane care realmente urmează să beneficieze de prevederile art.7 alin.(1) lit. a) a Legii cu privire la protecţia sociala speciala a unor categorii de populaţie.
Prevederile actuale ale legii stipulează că în temeiul art.7 lit. a) beneficiază ce compensaţii nominative în cuantum de 50% " persoanele asimilate participanţilor la război". Conform anexei nr. 2 lit. d) din lege în această categorie se includ persoanele antrenate la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independentei Republicii Moldova, adică un număr de persoane care, efectiv, nu au participat activ la luptele din anul 2002. Autorul proiectului consideră că această categorie de persoane este mai inferioară unui cerc de persoane care efectiv au fost chemaţi şi au participat la acţiuni de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. Drept argument al poziţie sale sunt invocate prevederile art.3 din legea sus-nominalizată care distinge persoanele asimilate participanţilor de război (art.3 p.6) faţă de cele stipulate de art.3 p.11 şi consideră că prin aceasta legislatorul a dat prioritate persoanelor care efectiv au participat pe timp de război, astfel excluzînd sau diminuînd aportul celor care acţionează pe timp de paceFundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea nu este suficientă, bazîndu-se doar pe unele supoziţii ale autorului, însă nu reflectă situaţia de iure şi de facto în aplicarea normei respective.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Considerăm că autorul promovează în mod vădit interesele unei categorii vaste de persoane care doar după concluzia unilaterală sunt puşi pe poziţie inegală faţă de cele care beneficiază de compensaţii nominative mai mari. Considerăm că argumentul invocat de către autorul proiectului în folosul poziţiei sale nu poate fi admis. Astfel, autorul proiectului motivează prin faptul că legislatorul realmente a urmărit în art.3 un grad de prioritate în privinţa unui cerc de persoane, iar în art.7 a limitat drepturile acestora. Este un argument vădit extins prin aplicarea unei interpretări extensive a prevederilor art.3 din lege. În acest context, menţionăm că art.3 din Legea cu privire la protecţia sociala speciala a unor categorii de populaţie, în esenţă, doar stabileşte şi enumără toate categoriile de persoane cărora le sînt aplicate normele legii, iar art.7 din aceiaşi lege distinge clar cine din categoriile de persoane vizate în art.3 şi în ce cuantum va beneficia de compensaţii nominative. Or, art.3 nici într-un caz nu fixează o ierarhie a persoanelor, dar pur şi simplu le enumără.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

Autorul proiectului considerînd inferioară categoria de persoane care se asimilează participanţilor de război în raport cu categoria propusă pentru care se propune majorarea cuantumului de compensaţii nominative, nu a luat în considerare faptul că anume persoanele indicate în anexa nr. 2 lit. d) a legii exercită permanent acţiuni de deminare. Adică, comparativ cu grupul de persoane interesele cărora le promovează proiectul legii li se atribuie calitatea de beneficiari a compensaţiilor nominative o singură dată, iar persoanele indicate în anexa nr. 2 lit. d) pot obţine această calitate de fiecare dată cînd sunt antrenaţi la efectuarea acţiunilor de deminare. Din acest punct de vedere statutul lor este mai puţin favorabil şi anume din aceste considerente ei urmează să beneficieze de grija statului în mai mare măsură decît cei care au obţinut o singură dată calitatea de coparticipanţi la acţiunile militare.

La fel autorul proiectului susţine că categoria de persoane menţionată în anexa nr. 2 la lege nu este expres prevăzută de art.3, fapt ce nu corespunde adevărului. Indicînd în art.3 p.6 drept persoane asimilate cu participanţii de război şi făcînd referire în anexa nr. 2, legea expres enumără categoriile de persoane beneficiare de compensaţii nominative. Cu alte cuvinte art.3 p.6) din lege poate fi expus în aceiaşi redacţie ca şi anexa nr. 2 şi realmente conţine o referinţă la anexă, dar nu distinge aceste persoane, după cum consideră autorul proiectului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Considerăm că înaintarea proiectului urmăreşte exclusiv promovarea unui interes de grup cu caracter patrimonial şi nu a unui interes general, fapt care constituie o premisă a coruptibilităţii.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat în redacţia propusă deoarece, în viziunea noastră, poate constitui o premisă a coruptibilităţii, din considerentele expuse la secţiunile precedente ale raportului de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei