Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

10 Noiembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat

(înregistrat în Parlament cu numărul 4102 din 24 Octombrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform notei informative anexate la proiect este menţionat că: "Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat prevede includerea unor perioade necontributive în durata stagiului de cotizare ce acordă dreptul la pensie. Printre aceste perioade se numără şi perioada de studii în instituţiile superioare de învăţămînt dacă a avut loc pînă la intrarea în vigoare a legii. Perioada de studii în sistemul postuniversitar de doctorat nu se include în stagiul de cotizare, deşi importanţa acestor studii pentru a spori numărul specialiştilor de înaltă calificare în republică este indiscutabil.

De menţionat că persoanele care urmează studiile de doctorat sînt de fapt colaboratori ştiinţifici care lucrează intens asupra perfecţionării sale profesionale, asigurînd prin cercetările în diferite domenii progresul ştiinţei în aceste domenii. Deci includerea acestei perioade în stagiul de cotizare ar motiva persoanele în cauză să-şi facă studiile la doctorat."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea este insuficientă şi conţine doar o elucidare a stării de fapt, fără a analiza numărul beneficiarilor existenţi şi a potenţialilor beneficiari.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic

Lipsa dispoziţiilor finale şi tranzitorii va afecta aplicabilitatea proiectului.

Coruptibilitate
Lacune de drept

În cazul în care proiectul actului legislativ expertizat va fi adoptat, considerăm important completarea proiectului cu un articol separat care să stabilească dispoziţii finale şi tranzitorii, vizînd procedura de intrare în vigoare şi aplicare a noilor prevederi, inclusiv urmează a se indica expres obligaţia autorităţilor responsabile de a executa actul legislativ, de a lua măsurile şi de a efectua procedurile necesare executare. Menţionăm adiţional că nota informativă la proiect se axează doar pe situaţia existentă, specificînd expres doar majorarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, fără, însă, a face careva referiri la situaţiile preexistente. În acest context, menţionăm că, inevitabil, se vor majora şi cheltuielile din bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru persoanele care deja au urmat studiile postuniversitare şi care încă nu au dreptul la pensionare.

Concluzii

Considerăm că proiectul legii nu poate fi aprobat în redacţia propusă, urmînd a fi luate în considerare obiecţiile expuse la secţiunea precedentă a raportului de expertiză, inclusiv, fiind necesară o evaluare financiară şi economică complexă a impactului noilor reglementări raportată la situaţia reală din acest domeniu.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei