Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art. 36 al Legii invatamintului

(înregistrat în Parlament cu numărul 4603 din 01 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art. 36 al Legii invatamintului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Referitor la determinarea categoriei legii, trebuie să remarcăm omiterea în textul proiectului a clauzei de adoptare. Acest fapt este în contradicţie cu articolul 27 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, potrivit căruia clauza de adoptare stabileşte temeiul legal de adoptare a actului legislativ şi categoria lui, clauza respectivă fiind obligatorie pentru toate actele legislative. Categoria actului legislativ propus este - lege organică, deoarece se propune modificarea unor legi care la rîndul său este atribuită categoriei de legi organice. Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative la proiect, scopul acestuia este susţinerea învăţământului privat teologic şi asigurarea activităţii lui.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul în cauză este însoţit de o nota informativă, care în opinia noastră conţine o expunere parţială şi chiar superficială a scopurilor urmărite: susţinerea învăţământului privat teologic şi asigurarea activităţii lui. În acelaşi timp, trebuie să specificăm că potrivit articolului 20 al Legii privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină şi informaţii referitor la: necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare; efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui etc., informaţie ce n-a fost inclusă în nota informativă a proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În cazul în care se va accepta promovarea proiectului în redacţia propusă, considerăm necesară de a face o remarcă specială referitor la caracterul discriminatoriu al modificării înaintate de autorul proiectului.
Întru asigurarea egalităţii în drepturi a cultelor religioase oficial recunoscute în Republica Moldova şi a intereselor legitime ale instituţiilor de învăţământ, fondate de aceste culte, este necesar de a clarifica statutul acestor instituţii de învăţământ, prin prisma art. 31 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 24, 32, 40 din Legea cultelor nr. 979-XII din 24 martie 1992.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 32 din Legea cultelor nr. 979-XII din 24 martie 1992 cultele religioasesînt separate de stat, dar se bucură de sprijinul acestuia. Favorizarea unuia sau altui cult religios va fi un act de discriminare, fiind interpretat ambiguu de reprezentanţii altor culte oficial recunoscute în republică. În acelaşi timp, statul este obligat să ofere sprijin egal pentru toate cultele religioase oficial recunoscute în Republica Moldova.
În redacţia propusă de proiectul legii, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova pare a fi favorizată în detrimentul celorlalte culte religioase oficial recunoscute în Republica Moldova.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Adiţional, considerăm necesar să reiterăm propunerile anterioare înaintate de CAPC cu privire la redacţia în vigoare a alineatului (24) al art.36 din Legea învăţămîntului. Astfel, prevederile respective, în opinia noastră, au un caracter discriminatoriu, plasînd instituţiile de învăţămînt, fondate de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, într-o poziţie favorizată faţă de alte instituţii de învăţămînt private. În acest context, considerăm necesară revizuirea alineatului respectiv, în vederea asigurării egalităţii în drepturi a tuturor instituţiilor învăţămînt private. De altfel, prezenţa unei referiri la o instituţie concretă de învăţămînt privat, în cuprinsul unei legi generale nu este conformă, în viziunea noastră, alineatului (2) al articolului 6 din Legea privind actele legislative, potrivit căruia actul legislativ general cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept ori anumitor categorii de raporturi sau de subiecte, fără a-şi pierde caracterul de generalitate.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Analiza proiectului prin prisma corespunderii acestuia actelor naţionale şi internaţionale în domeniul combaterii şi prevenirii corupţiei nu a relevat existenţa unor neconcordanţe directe dintre prevederile proiectului şi standardele naţionale şi internaţionale anticorupţie. Totuşi, anumite aspecte ale proiectului în raport cu prevederile în vigoare ale Legii cu privire la învăţămînt în coroborare cu prevederile Legii despre culte, nr. 979-XII din 24.03.92 pot fi interpretate ca pasibile de coruptibilitate, în condiţiile unui potenţial conflict a normelor de drept, cînd autorităţile, responsabile de implementarea legilor, vor fi "tentate" să aplice norme "convenabile" pentru fiecare situaţie în parte.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului nu corespunde întocmai cerinţelor de tehnică legislativă, fiind necesară restructurarea acestuia conform rigorilor, stabilite de Legea privind actele legislative.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În opinia noastră, proiectul supus expertizei generează în mod evident un conflict şi un dezechilibru al normelor concurente de drept. Prin urmare, în vederea excluderii ambiguităţilor de ordin legislativ şi interpretării neuniforme, este raţional ca Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul articolul 66 lit. c) din Constituţie, să facă o interpretare a prevederilor Legii cu privire la învăţămînt în raport cu prevederile Legii despre culte, în scopul asigurării unităţii reglementărilor legislative.

A se vedea Raportul de expertiză al CAPC nr. 033 din 31 iulie 2006 la proiectul Legii pentru modificarea art.36 din Legea învăţămîntului, înregistrat în Parlament cu nr.2949 din 18 iulie 2006.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei