Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

18 Mai 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul vamal, Legea cu privire la tariful vamal)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1498 din 20 Aprilie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul vamal, Legea cu privire la tariful vamal).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul Vamal, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul promovării proiectului nu este menţionat în textul proiectului, iar nota informativă, care l-ar putea preciza - lipseşte. Totuşi, din lectura proiectului se poate conchide, că acesta urmăreşte reglementarea la nivel legislativ a posibilităţii deschiderii magazinelor duty-free în toate punctele de trecere a frontierei de stat. De asemenea, proiectul instituie noi reglementări referitor la ne-perceperea drepturilor de import pentru mărfurile plasate şi comercializate în magazinele duty-free, precum şi neaplicarea TVA şi a accizelor la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative nu este posibilă evaluarea suficienţei argumentării proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale în domeniul funcţionării magazinelor în regim duty-free. Totuşi este necesar să remarcăm faptul că la nivel european există recomandări referitor la funcţionarea magazinelor în regim duty - free şi în acest context sunt relevante Recomandările din 16 iunie 1960 a Consiliului de Cooperare Vamală. Potrivit căreia magazinele duty-free pot funcţiona "numai în aeroporturi, porturi maritime şi la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic internaţional". Deşi invocarea acestei prevederi poate suscita anumite obiecţii, pe motiv că Republica Moldova nu este membru al Uniunii Europene şi nu subscrie obligaţiilor statelor-membre, totuşi această prevedere trebuie luată în considerare din perspectiva Republicii Moldova de a se integra în Comunitatea Europeană, inclusiv şi prin prisma articolului 4 alin. (1) din Legea privind actele legislative, potrivit căruia "actul legislativ trebuie să corespundă prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, inclusiv legislaţiei comunitare".


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Fundamentarea financiar-economică lipseşte.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă promovarea directă a anumitor interese/beneficii de grup sau individuale. Totuşi, reieşind din logica modificărilor propuse se poate constata promovarea intereselor unor agenţi economic autohtoni, care tind să obţină un regim privilegiat de comercializare produselor prin intermediul magazinelor duty-free şi implicit, prin scutirea de anumite drepturi şi obligaţii.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie menţionăm că promovarea proiectului în varianta propusă nu poate fi acceptată, în special ţinînd cont de remarcile formulate la punctul 6 al prezentului raport. Adiţional, vom remarca faptul că funcţionarea magazinelor în regim duty-free, suscită o serie de probleme în materie disciplinei fiscale, în multe cazuri fiind vorba de evaziunea fiscală a agenţilor economici care plasează şi comercializează mărfuri în mod fraudulos.

În cazul în care se va insista asupra promovării proiectului în redacţia propusă, adoptarea acestuia ar putea fi calificată ca o deviere de la orientarea pro-europeană a Republicii Moldova.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei