Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

11 Iunie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea şi modificarea Codului penal

(înregistrat în Parlament cu numărul 1622 din 19 Mai 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea şi modificarea Codului penal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege ordinară, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit autorilor notei informative proiectul a fost elaborat "în scopul perfecţionării cadrului legislativ penal existent şi conformării acestuia cu Recomandarea nr. R (1995) 13 cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile informaţionale şi Convenţia Consiliului Europei din 23 noiembrie 2001 privind criminalitatea informatică.

În acelaşi timp, proiectul propune reamplasarea şi introducerea unor componenţe noi de infracţiuni legate de însuşirea ilicită a mijloacelor de transport, motivînd această modificare prin următoarele: "Pornind de la faptul, că în practica judiciară autohtonă apar diverse dificultăţi în privinţa interpretării şi investigării infracţiunilor incriminate la art. art. 273 şi 274 Codul penal, considerăm că ar fi oportună intervenţia legiuitorului în sensul operării unor modificări curente în materia acestor fapte infracţionale In urma studiul legislaţiilor penale ale altor ţări, mai ales a ţărilor vecine şi a celor din spaţiul CSI (Rusia, Ucraina etc.) s-a stabilit, că infracţiunea de "răpire a mijlocului de transport" este incriminată în capitolele sau, eventual, titlurile din Partea specială a codurilor penale ale acestor ţări, în care se prevede răspunderea penală pentru infracţiunile contra patrimoniului. Astfel, considerăm, că şi în Codul penal al Republicii Moldova răpirea mijlocului de transport ar trebui să fie incriminată la Capitolul VI "Infracţiuni contra patrimoniului" din Partea specială".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă a proiectului conţine o serie de argumente în sprijinul proiectului, făcîndu-se referinţă la anumite standarde regionale (documente ale Consiliului Europei) din domeniu, precum şi la studiul legislaţiei altor state (Ucraina şi Rusia).

În opinia noastră, nota informativă nu a fost întocmită conform exigenţelor impuse de articolul 20 din Legea privind actele legislative 780/2001 şi anume:

* nu există referinţe la acte de planificare strategică, ce ar stabili necesitatea revizuirii cadrului legislativ în domeniu;
* nu conţine referinţe despre investigaţia ştiinţifică prealabilă.

Adiţional, vom remarca faptul că prevederile privind "răpirea mijlocului de transport" nu au fost doar reamplasate, dar au fost prezentate, de fapt ca o nouă componenţă: "Luarea mijlocului de transport". De asemenea, articolele 196/1 şi 196/2 , propuse în proiectul legii, au fost completate cu semne calificative noi, care nu se regăsesc în redacţia actuală a componenţei respective, iar introducerea acestora nu a fost justificată nici într-un mod de către autorii proiectului.

Cît priveşte articolele 261/2-261/7 propuse în Codul penal, nota informativă nu oferă nici un detaliu referitor la necesitatea, precum şi compatibilitatea acestor componenţe noi atît cu prevederile în vigoare ale Codului penal, cît şi cu cadrul legislativ naţional în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă şi textul proiectului nu conţine referinţe la legislaţia comunitară, însă conţine referinţe la Recomandarea nr. R(1995)13 cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile informaţionale şi Convenţia Consiliului Europei din 23 noiembrie 2001 privind criminalitatea informatică.

În acelaşi timp, nota informativă face referinţă la experienţa a două state: Ucraina şi Rusia în susţinerea reamplasării articolelor 273 şi 274 din Codul penal.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli economico-financiare sau de altă natură.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Textul proiectului nu este corelat cu prevederile corespondente din Codul penal, precum şi cu cadrul legislativ naţional privitor la informatică şi telecomunicaţii: Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr.467-XV din 21.11.2003, Legea cu privire la informatică, 1069-XVI din 22.06.2000.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt conforme exigenţelor stabilite de Legea 780/2001 privind limbajul, ortografia şi punctuaţia în actul legislativ.

Proiectul introduce o serie de noţiuni noi, care nu sînt reglementate de legislaţia naţională, fapt care poate provoca anumite deficienţe de interpretare în procesul de aplicare.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

p.2 Art. unic

"Articolul 1961. Luarea ilegală a mijlocului de transport

(1) Luarea ilegală a mijlocului de transport fără scop de însuşire"

Noţiunea "luarea" nu este caracteristică pentru capitolul VI al codului penal. În opina noastră, formula cea mai adecvată în cazul infracţiunii respective este fie "sustragerea", această noţiune fiind compatibilă cu alte noţiuni utilizate în Capitolul VI, fie urmează a fi păstrată noţiunea existentă de "răpire", astfel încît să nu fie afectată esenţa componenţei.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Substituirea noţiunii "luarea" cu noţiunea "sustragerea".

2

p.2 Art. unic

Art. 196/1
"(2) Aceeaşi acţiune: (....)
d) urmată de distrugerea sau deteriorarea mijlocului de transport;
e) care a cauzat daune materiale în proporţii deosebit de mari"

Prevederile evidenţiate sînt 2 semne calificative noi, introducerea cărora nu a fost explicată nici într-un mod de către autorii proiectului. Considerăm că în procesul de aplicare vor apare unele dificultăţi în interpretarea şi aplicare concretă a acestor semne calificative, deoarece distrugerea mijlocului de transport deja poate fi calificată "drept cauzatoare de daune în proporţii deosebit de mari".

Coruptibilitate
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reexaminarea în complex a semnelor calificative noi şi excluderea unuia dintre acestea.

3

p.2 Art. unic

"Articolul 1962. Luarea ilegală a mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune

Luarea ilegală a mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune, fără scop de însuşire,

(2) Aceeaşi acţiune urmată de:

a) distrugerea de bunuri;

b) îmbolnăvirea gravă sau pieirea animalelor răpite.

Referitor la noţiunea "luarea" a se vedea comentariile din p.1 al prezentului tabel.

Spre deosebire de componenţa de infracţiune precedentă, în cazul sustragerii mijloacelor de transport cu tracţiune animală, autorii proiectului intenţionează, de fapt, agravarea răspunderii pentru acest gen de infracţiune prin divizarea acesteia., or simpla sustragere a mijlocului de transport sau a animalelor de tracţiune va fi calificată drept infracţiune, pedeapsa maximă fiind de 300 unităţi convenţionale sau 240 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. În lipsa unor detalii în nota informativă, este dificil de a urmări logica autorilor care au propus o asemenea divizare. De asemenea, atenţionăm asupra faptului că în alin. (2) se regăseşte noţiunea de "răpite", utilizarea căreia a fost evitată de către autori în denumirea şi alin. (1) al articolului analizat.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Ibidem p.1 din tabel

4

p.3 Art. unic

Modificările şi completările propuse la capitolul XI din Codul penal "Infracţiuni informaţionale şi în domeniul telecomunicaţiilor"

Propunerile respective ar putea fi examinate şi adoptate de către Parlament, doar după adoptarea unei legi cadru în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor, compatibilă cu standardele Consiliului Europei, în caz contrar, responsabilitatea pentru o mare parte din componenţele de infracţiuni noi propuse va fi aplicată în lipsa unor prevederi legale care să prescrie regulile de comportament în acest domeniu şi acţiunile care reprezintă abateri de la aceste reguli.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii

Introducerea modificărilor şi completărilor la Capitolul XI din Codul penal, doar după adoptarea unei legi speciale în domeniul adoptat şi ajustarea noţiunilor utilizate în proiect la cadrul legislativ existent.

Concluzii

În concluzie, considerăm că prezentul proiect de lege necesită o reexaminare suplimentară în scopul evitării formulărilor lingvistice ambigui şi a normelor care, în opinia noastră, pot favoriza la aplicare comiterea unor acte de corupţie.

Deşi modificarea şi completarea Capitolului XI din Codul penal pare a fi justificată, ţinînd cont de Recomandarea nr. R (1995) 13 cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile informaţionale şi Convenţia Consiliului Europei din 23 noiembrie 2001 privind criminalitatea informatică, totuşi este important ca aceste modificări să fie promovate în pachet cu legea cadru care reglementează acest domeniu. În acest context, menţionăm că pe agenda Guvernului din 18 iunie 2008 (www.gov.md) a fost inclus subiectul privind aprobarea proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor săvîrşite prin intermediul sistemelor informaţionaleCentrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei