Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art. 2 al Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război

(înregistrat în Parlament cu numărul 4717 din 11 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea art. 2 al Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Casa Naţională de Asigurări Sociale , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit proiectului se propune extinderea categoriei beneficiarilor Legii 121/2001 prin completarea listei acestora cu "persoanele, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative, considerăm argumentarea insuficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic alineatul doi

Propunerea de completare a alineatului (1), art. 2 cu sintagma "precum şi persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova"

Modificarea solicitată nu se încadrează în politica ţării în aspectul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene. Or, în cazul propunerilor de modificare, ce vor duce inevitabil la obligaţii exagerate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, vom identifica nu numai grupurile de persoane ce obţin beneficii (din zona de înstrăinare), ci şi persoanele care vor suporta cheltuieli. Trebuie să se ia în considerare şi aspectul "excluderii" din sistemul public de asigurări sociale a unor tipuri de prestaţii necontributive. Nu trebuie omisă nici problema demografică (beneficiari tot mai mulţi, iar contributorii la sistem, tot mai puţini). Dilema susţinerii categoriei menţionate, credem, trebuie să fie soluţionată altfel. De exemplu, o soluţie ar fi ca cheltuielile aferente să fie suportate de ţara de origine. Potrivit dreptului internaţional ţara noastră ar putea încheia cu ţara de origine a persoanelor în cauză un Acord de colaborare în care s-ar specifica obligaţiile ambelor, cu atît mai mult că sunt suportate cheltuieli legate de susţinerea cetăţenilor noştri ce au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Excluderea completării propuse din proiectul legii.

Concluzii

În concluzie, considerăm proiectul binevenit, acesta nefiind afectat de riscuri de coruptibilitate. Totodată, proiectul trebuie revizuit în vederea examinării oportunităţii introducerii completărilor la art. 2 alin. (1) din Legea 121/2001.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei