Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Aprilie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea Anexei nr.3 la Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

(înregistrat în Parlament cu numărul 1186 din 23 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Anexei nr.3 la Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Adunarea Populară a UTA Gagauzia, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative scopul proiectului rezidă în majorarea salariului şefilor Direcţiilor principale ale Comitetului Executiv al Găgăuziei, care nu au vechime în muncă şi, astfel, nu beneficiază de sporul respectiv.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autorii proiectului nu justifică pe deplin necesitatea promovării acestuia. În special, vom remarca că atît în textul proiectului, cît şi în nota informativă se utilizează noţiunea de Direcţie principală, pe cînd cadrul legislativ în vigoare cunoaşte noţiunea de "Direcţie generală". În acelaşi timp, nota informativă face referire la un act legislativ al UTA Găgăuzia, care are aplicabilitate exclusivă în teritoriul UTA Găgăuzia. Respectiv, invocarea actului normativ nu este relevantă şi nu reprezintă un temei principial, care să justifice adoptarea proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului şi nici în nota informativă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Argumentarea financiar economică lipseşte.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Analiza proiectului permite să constatăm faptul că acesta promovează în mod direct interesele salariale ale şefilor de direcţii generale din cadrul Comitetului executiv al UTA Găgăuzia. Deşi aparent, acest proiect are un scop nobil, totuşi trebuie să se ţină cont de faptul că modificarea modului de calculare a salariului pentru şefii Direcţiilor generale din cadrul UTA Găgăuzia, modifică conceptual politica salarială aplicată în Republica Moldova. Totodată implementarea proiectului va necesita alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul public şi care nu au fost prevăzute în procesul de promovare şi adoptare a acestuia.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial sporit de coruptibilitate. Atenţionăm doar asupra lipsei notei informative, precum şi a fundamentării economico-financiare adecvate a proiectului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei