Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art. 21 al Legii cu privire la veterani

(înregistrat în Parlament cu numărul 4949 din 27 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art. 21 al Legii cu privire la veterani.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative la proiect "Necesitatea operării modificărilor şi completărilor la Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni derivă din necesitatea bunei funcţionări a acestei legi.

Conform prevederilor legii în vigoare unele categorii de persoane, cum sunt persoanele cu merite deosebite faţă de stat, nu pot beneficia de alocaţiile nominale de stat pentru aceste merite, în cazul în care nu au reşedinţă permanentă în Moldova şi nu primesc pensii de asigurări sociale de stat în Moldova, cu toate că ei sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi în multe cazuri, cavaleri ai ordinului „Ştefan cel Mare” – decoraţia militară supremă a Ţării noastre, conform prevederilor art.15, al Legii cu privire la distincţiile de stat, nr.1123-XII din 30.07.92".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Motivaţia expusă în nota informativă este bazată pe "sentimentalism" şi nu pe raţionamente legale.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît proiectul cît şi nota informativă la acesta, nu conţin referinţe la acquis-ul comunitar sau alte standarde internaţionale relevante. Mai mult, propunerea din proiect nu este rezonabilă şi din punctul de vedere al tendinţei de armonizare a sistemelor de pensii/alocaţii cu legislaţia Uniunii Europene.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Adoptarea Legii propuse va împovăra excesiv bugetul public şi aşa auster.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. proiectul promovează o serie de privilegii şi beneficii care nu sînt compatibile interesului public.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul va aduce prejudicii bugetului public de asigurări sociale.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În opinia noastră, conţinutul legii analizate în prezentul raport este caracteristic dreptului internaţional public cînd se pretinde (în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie) acordarea unui volum deplin a drepturilor civile în ambele state, a căror cetăţenie o deţine. Este un conflict de cetăţenie care poate fi soluţionat conform reglementărilor dreptului internaţional public. Practica statelor invocă regula cetăţeniei efective, adică cetăţenia acelui stat cu care persoana cu dublă cetăţenie are o legătură mai durabilă (de exemplu, cetăţenia statului pe teritoriul căruia această persoană domiciliază, limba căruia este vorbită de persoana în cauză, are loc de muncă etc.). Criteriile enunţate nu sunt perfecte, or, este diminuată cetăţenia unuia dintre state. Conflictele de cetăţenie pot fi soluţionate prin încheierea de tratate internaţionale. Însă, din considerentele expuse mai sus, cooperarea internaţională a statelor este direcţionată spre reducerea numărului de persoane cu dublă cetăţenie. Majoritatea statelor nu admit dubla cetăţenie. Acest aspect este reglementat de Comisia de drept internaţional a ONU care a elaborat două convenţii: una privitor la reducerea cazurilor de dublă cetăţenie, alta referitor la eliminarea dublei cetăţenii pe viitor.

În concluzia celor relatate la secţiunile precedente ale raportului, considerăm că proiectul de lege avizat nu poate fi adoptat în varianta propusă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei