Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor

(înregistrat în Parlament cu numărul 4925 din 27 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Casa Naţională de Asigurări Sociale , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În lipsa notei informative este dificil de a stabili scopul real al proiectului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Totodată, trebuie să constatăm, cu regret, faptul că elaborarea proiectului şi promovarea lui s-au făcut în condiţiile lipsei de transparenţă şi cu încălcarea standardelor minime de cooperare stabilite în secţiunea 4 a Concepţiei de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă.

Astfel, menţionăm că, deşi proiectul a fost publicat pe site-ul Parlamentului la 27 decembrie 2006, urmînd ca organizaţiile societăţii civile să înainteze contribuţii în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiectului pe pagina web, acesta a fost supus dezbaterilor parlamentare şi adoptat "în regim de urgenţă" la 28 decembrie 2006.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În legătură cu absenţa notei informative, este dificil de a evalua suficienţa argumentării, prin urmare considerăm că aceasta este insuficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine careva referinţe la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale relevante.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

În lipsa notei informative este dificil de a stabili dacă a fost făcută o evaluare financiar-economică a proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează un şir de beneficii pentru militarii şi persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, însă nu afectează interesul public în mod considerabil.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Excluderea art. 27, alineatului (3) al art. 29, art. 39, alineatele (1), (2) şi (3) ale art. 44, art. 45, alineatul (2) al art. 46, alineatul (2) al art. 47, la art. 51 alineatul (1), la alineatul (1)şi (2) al art. 55 şi substituirile propuse la art. 48, 49 alineatul (1), art. 52 alineatul (1), art.58 alineatul (1) sunt generate de tendinţa actualei guvernări de a unifica legislaţia autohtonă cu legislaţia Uniunii Europene şi, totodată, de necesitatea ajustării cadrului normativ din domeniu, optimizării cheltuielilor publice, corelării textului legii expertizate. În legea expertizată aceste reglementări dublează Legea 156/1998.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic p. 6

La articolul 24, alineatul (1) se exclude.

În privinţa excluderii alineatului (1) al art. 24, nu găsim motivaţia or, din titlul articolului deducem corespunderea textului actual.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Dacă se insistă asupra excluderii, considerăm necesară şi reformularea titlului articolului.

2

P.7, 8, 10, 11-14, 17, 18

Textul integral

Excluderea art. 27, alineatului (3) al art. 29, art. 39, alineatele (1), (2) şi (3) ale art. 44, art. 45, alineatul (2) al art. 46, alineatul (2) al art. 47, la art. 51 alineatul (1), la alineatul (1)şi (2) al art. 55 şi substituirile propuse la art. 48, 49 alineatul (1), art. 52 alineatul (1), art.58 alineatul (1) sunt generate de tendinţa actualei guvernări de a unifica legislaţia autohtonă cu legislaţia Uniunii Europene şi, totodată, de necesitatea ajustării cadrului normativ din domeniu, optimizării cheltuielilor publice, corelării textului legii expertizate. În legea expertizată aceste reglementări dublează Legea 156/1998.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Revizuirea modificărilor propuse.

Concluzii

În opinia noastră proiectul Legii în cauză poate fi adoptat în redacţia propusă, eventual ţinîndu-se cont şi de intervenţia CAPC, din considerentele expuse la secţiunile precedente ale raportului de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei