Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art. 44 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat

(înregistrat în Parlament cu numărul 4830 din 19 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art. 44 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative este enunţat următorul scop al proiectului: "Pornind de la faptul că obiectivul educaţional major al şcolii constă în dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative, care se poate adopta la condiţiile în schimbare ale vieţii, iar traducerea în viaţă a acestui obiectiv este pusă în sarcina pedagogului, care la momentul de faţă este pus în situaţia de aşi căuta surse suplimentare de existenţă, deoarece salariul pe care îl are un pedagog nu-i asigură un trai decent şi în căutarea unor surse financiare foarte mulţi pedagogi pleacă peste hotarele ţării, propun modificarea alin. (4) din art. 44 al Legii nr. 156 din 14.10.98 privind pensiile de asigurări sociale de stat pentru a asigura pedagogilor din sistemul de învăţămînt preşcolar, învăţămînt primar şi învăţămînt secundar aceleaşi condiţii de pensionare ca şi funcţionarilor publici.
Această modificare va duce la stoparea migraţiei cadrelor didactice din învăţămînt, stimularea tineretului de a pleca la lucru în satele din Republica Moldova şi asigurarea pedagogilor pensionari cu surse financiare suficiente pentru a putea duce un trai decent".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă nu conţine informaţii referitoare la efectuarea investigaţiilor ştiinţifice care ar trebui să preceadă elaborarea legii. În special, ar fi interesante informaţiile despre consecinţele sociale, economice şi financiare ale reglementărilor propuse şi compatibilitatea lor cu legislaţia comunitară.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît nota informativă, cît şi proiectul Legii nu conţin referinţe la legislaţia comunitară sau standarde internaţionale relevante domeniului supus modificării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele pedagogilor, propunînd aceleaşi condiţii de pensionare ca şi pentru funcţionarii publici.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului pot fi apreciate drept concurente legislaţiei din domeniul serviciului public.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, iar exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative şi ale limbajului juridic, nu respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

În alin. 4 al art. 44 din Legea nr. 156 din 14.10.98 privind pensiile de asigurări sociale de stat după cuvintele „cel puţin 15 ani” se completează cu sintagma „sau un stagiu de cotizare în sistemul de învăţămînt preşcolar, învăţămînt primar şi învăţămînt secundar de cel puţin 25 de ani”

Considerăm că în redacţia propusă, art. 44 alin. (4) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat va fi aplicabil nu numai cadrelor didactice, ci tuturor cadrelor din personalul din învăţămînt, care vor confirma un stagiu de cotizare în sistemul de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar, inclusiv cadrelor didactice auxiliare şi personalul administrativ, conform prevederilor art. 52 din Legea învăţămîntului.

Considerăm că asimilarea cadrelor din personalul din învăţămînt cu asiguratul care nu are statut de funcţionar public, dar confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public este de natură să producă un conflict de legi dintre Legea serviciului public, Legea învăţămîntului şi Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. Aceasta deoarece cadrele din învăţămînt, angajate pe bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare (ori chiar private) de învăţămînt, nu pot fi asimilate funcţionarilor publici ori altor categorii de persoane, care activează în serviciul public, deoarece activitatea acestora din urmă este guvernată de o serie de principii şi rigori ale activităţii serviciului public, inaplicabile tuturor cadrelor din personalul din învăţămînt ( de ex. existenţa studiilor superioare, recrutarea prin organizarea unor concursuri).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Operarea completării nu este oportună.

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat în varianta propusă, deoarece viziunile optimiste expuse de legiuitor în nota informativă nu vor avea impactul dorit asupra problemei considerate, de altfel, prioritară la moment, cu atît mai mult că soluţia propusă va crea un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative în vigoare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei