Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modifcarea şi completarea art.97 al legii privind Societăţile pe Acţiuni

(înregistrat în Parlament cu numărul 4978 din 28 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modifcarea şi completarea art.97 al legii privind Societăţile pe Acţiuni.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este nu este determinată, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Din proiect lipseşte clauza de adoptare a legii. Categoria actului legislativ propus nu este determinată şi nu este stabilit temeiul legal de adoptare a acestuia, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 7 alin.(2) şi art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative scopul proiectului este formulat ţinînd cont de faptul că "În practica funcţionării Societăţilor pe acţiuni apar deseori neînţelegeri între asociaţi, apar litigii ce privesc funcţionarea societăţilor pe acţiuni, inclusiv referitoare la convocarea adunărilor acţionarilor, desemnarea administratorului, relaţiile dintre asociaţi şi societate etc. pentru care legislaţia nu propune soluţii adecvate.

De exemplu, în societatea pe acţiuni, unde doi asociaţi deţin câte 50% acţiuni toate întrebările la adunarea generală se vor hotărî numai în baza consensului. În cazul absenţei acestui consens activitatea societăţii poate fi torpedată. În cazul în care pachetul de control de acţiuni a societăţii pe acţiuni aparţine la doi asociaţi a unui agent economic, care nu pot adopta o anumită hotărâre în decurs de o perioadă îndelungată activitatea societăţii va fi stopată. Adoptarea legii privind modificarea art. 97 a legii privind societăţile pe acţiuni va îmbunătăţi cadrul juridic al legii nominalizate".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Conţinutul proiectului şi în special, fundamentarea acestuia, nu corespund întru totul Legii Nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative:

* din Nota Informativă anexată la proiect nu rezultă că elaborarea lui a fost precedată de efectuarea unor investigaţii ştiinţifice. Aceste investigaţii şi analize ar fi evidenţiat în special dacă modificările sunt impuse de necesităţile practicii judiciare sau de dispoziţiile unor directive internaţionale. O analiză mai atentă ar fi permis şi înlăturarea unor neconcordanţe între dispoziţiile ce se propun şi cele din Codul civil;
* proiectul nu conţine dispoziţii cu privire la punerea în aplicare a noilor modificări, aşa cum prevăd reglementările art.30 din Legea privind actele legislative, deşi asemenea dispoziţii, în opinia noastră, ar fi necesare. Or, textul alin.(2) şi (3) ale art. 97 stabileşte anumite termene şi cei care le vor aplica sau cei cărora le sunt adresate, trebuie să cunoască dacă modificările respective se vor aplica cu efect retroactiv sau se vor calcula începând cu data intrării în vigoare a legii;
* proiectul nu este structurat potrivit exigenţelor stabilite la capitolul VI din Legea 780/2001.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului supus reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, iar exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, nu respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.1.

Articolul 97 din Legea Republicii Moldova privind Societăţile pe Acţiuni Nr.1134-XIII din 02.04.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 38-39/ 332, 12.06.1997) cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

„Alineatul 1 va avea următorul cuprins: ”Societatea poate fi lichidată prin hotărâre adunării generale a acţionarilor, sau a instanţei judecătoreşti, în baza temeiurilor şi conform procedurii stabilite de Codul Civil şi de prezenta lege”.

Redacţia propusă alin.(1) a art. 97 din proiect este confuză, de aceea, ea ar putea fi expusă în două alineate.

Menţionăm faptul că temeiurile de dizolvare sunt stabilite nu numai în art.86 şi art. 87 din Codul civil, ci şi prin alte acte legislative. În special, pot fi menţionate art.13 din Legea nr.1265/2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi art.38 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.

În acelaşi timp, procedura de lichidare este reglementată în Codul civil şi este aplicabilă şi societăţilor pe acţiuni. Mai multe alineate din articolul 97 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni conţin reglementări similare celor din Codul civil, fără a evidenţia particularităţile specifice acestei categorii de societăţi. Astfel:

  • alin.(5) este dublat de art.91 din Codul civil;
  • alin.(7) este nu numai dublat dar are şi o reglementare mai detaliată în art.86 alin.(6) şi art.90 din Codul civil.
  • dispoziţiile alin.(9) are o reglementare mai detaliată în art.93 din Codul civil.

Anumite particularităţi ale lichidării societăţii pe acţiuni se conţin numai în alin.(4), alin.(6) şi alin.(9) ale art. 97 din Legea nr.1134/1997, ele, însă, nu evidenţiază suficient de clar specificul lichidării societăţilor pe acţiuni.

Considerăm raţional ca lichidatorul sau comisia de lichidare să fie obligate să notifice Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare despre începerea procedurii de lichidare, imediat după înregistrarea sa în Registrul de stat al întreprinderilor.

De asemenea, lichidatorul trebuie să notifice registratorul independent, deţinătorii nominali de valori mobiliare, bursa de valori despre începerea procedurii de lichidare şi implicit, în condiţiile legii, despre suspendarea operaţiunilor cu valori mobiliare ale societăţii dizolvate.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Redacţia ar putea fi expusă după cum urmează:după cum urmează:

(1) "Societatea se dizolvă prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, sau a instanţei judecătoreşti, în baza temeiurilor stabilite de lege şi de actul de constituire.

(2) Societatea dizolvată se lichidează conform procedurii stabilite de Codul Civil cu particularităţile stabilite în prezenta lege".

2

Art.1.

Articolul se completează cu două alineate noi (2) şi (3) cu următorul cuprins:

(2) „Societatea se dizolvă şi se lichidează pentru grave neînţelegeri între asociaţi. Se consideră că neînţelegerea dintre asociaţi este gravă în cazul în care voturile asociaţilor s-au repartizat astfel, încât nu se poate adopta hotărârea de desemnare a administratorului, adunarea asociaţilor nu a fost convocată şi nu s-a desfăşurat mai mult de 2 ani consecutivi, precum şi în alte cazuri stabilite de lege şi de actul de constituire”.

În opinia noastră, completarea textului art.97 din Legea nr.1134/1997 cu un nou alin.(2) este salutabilă. Or în instanţele judecătoreşti au fost examinate litigii în care din cauza neînţelegerii asociaţilor era afectată funcţionalitatea societăţii şi instanţa nu avea la dispoziţie normele juridice necesare pentru a adopta o hotărâre legală. Asemenea situaţie ar putea să se creeze nu numai în societatea pe acţiuni, dar şi în societatea cu răspundere limitată, societăţile cooperatiste (de producţie şi de întreprinzător) şi chiar organizaţiile necomerciale.

Din acest motiv, considerăm corect ca legiuitorul să propună şi suplimentarea articolul 87 din Codul civil cu un nou temei. Astfel, numai instanţa de judecată, în rezultatul analizei probelor prezentate trebuie să stabilească dacă neînţelegerile între asociaţi sunt într-atât de grave încât afectează funcţionarea societăţii şi să se pronunţe asupra cazului prin hotărâre. Deci, dizolvarea pentru un asemenea temei nu poate opera de drept, ca o consecinţă a neînţelegerii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem în art.87 din Codul Civil alin.(1) o nouă lit. e) cu următorul conţinut "e) există grave neînţelegeri între asociaţi care afectează funcţionalitatea societăţii comerciale sau a cooperativei. Neînţelegerea este gravă şi în cazul în care instanţa constată că adunarea generală nu şi-a desfăşurat lucrările mai mult de doi ani la rând, sau în aceiaşi perioadă nu poate adopta hotărârea de desemnare a administratorului".

3

Art. 1

Articolul se completează cu două alineate noi (2) şi (3) cu următorul cuprins:

(3) „Societatea se lichidează în cazul în care pachetul de control de acţiuni a asociaţiei pe acţiuni aparţine la doi asociaţi a unui agent economic, care nu pot adopta o anumită decizie în decurs de mai mult de o jumătate de an”.

Constatăm că sunt dificile şi neînţelese sintagmele "asociaţie pe acţiuni", "doi asociaţi a unui agent economic,", "o anumită decizie", " în decurs de mai mult de o jumătate de an". Această dispoziţie ar provoca mai multe probleme, decît ar soluţiona. Se poate presupune ca autorii iniţiativei au un caz concret pe care ar dori să-l soluţioneze prin această modificare legislativă, dar în opinia noastră, o asemenea variantă nu poate fi acceptată.

De ce fel de decizie are necesitate societatea pe acţiuni fără de care nu poate exista şi trebuie dizolvată? De ce numai o jumătate de an? Sunt întrebări care nu-şi găsesc răspunsul nici în propunerea propriu zisă şi nici în coroborare cu alte legi. Dacă pachetul de control aparţine unor două persoane diferite, ele pot fi calificate ca persoane afiliate. În acest caz asupra acestor persoane se răsfrâng anumite restricţii legale. Persoanele afiliate nu sunt obligate să-şi coordoneze poziţiile şi deci dacă ele nu pot decide vor vota distinct.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

În opinia noastră, această ultimă dispoziţie este o enigmă şi în consecinţă de prisos.

Concluzii

Credem utilă propunerea legislativă de dizolvare a societăţii comerciale pentru grave neînţelegeri între asociaţi, însă, în opinia noastră, este raţională amplasarea acestei prevederi la art.87 din Codul civil, pentru a putea fi aplicată şi altor categorii de societăţi comerciale sau chiar persoanelor juridice de drept privat. Astfel, propunem ca temeiurile menţionate la alin.(2) din proiect să fie incorporate în art.87 din Codul civil.

Mai mult, considerăm că legiuitorul ar trebui să opereze nu doar unele modificări cosmetice la art.97 din Legea nr.1134 din 02.04.1997, dar trebuie să iniţieze elaborarea unei noi redacţii a Capitolului 20 şi, în special, a art.97 din Legea nr.1134/1997. Astfel vor fi aduse în concordanţă reglementările din această lege cu dispoziţiile Codului civil. Cu această ocazie, în dispoziţiile Legii nr.1134 din 02.04.1997 vor putea fi evidenţiate şi adevăratele particularităţi ale dizolvării şi lichidării societăţii pe acţiuni (în prezent, deşi art.86-101 din Codului civil fac o distincţie certă între "dizolvare" şi "lichidare", redacţia propusă art.97 din Legea nr.1134/1997 face confuzie între aceste două noţiuni).

În caz contrar, în opinia noastră, proiectul va determina apariţia unui conflict al normelor de drept, ceea ce va constitui un impediment în aplicarea corectă a lor.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei