Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Septembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind importul unei unităţi de transport

(înregistrat în Parlament cu numărul 2612 din 04 Septembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind importul unei unităţi de transport.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a
automobilului de intervenţie la incendii de model Volvo, anul fabricării 1989, înzestrat cu utilaj şi accesorii.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul:

* nu conţine o argumentare suficientă a oportunităţii importării unor autoturisme vechi pentru necesităţi publice;
* nu conţine referinţe despre efectul social, economic şi ecologic al realizării acestui proiect de Lege.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.

Proiectul nu este în contradicţie directă cu standardele internaţionale anticorupţie.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte.

Aşa fiind, constatăm nerespectarea prevederii art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative la elaborarea proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Deşi s-ar părea că proiectul Legii privind importul unei unităţi de transport nu este decît un promotor al intereselor publice, totuşi, avînd în vedere obiectul de reglementare a proiectului şi reieşind din faptul că Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nu acţionează mai energic în vederea procurării unor automobile noi de intervenţie la incendii, considerăm căprin acest proiect sunt promovate interesele Serviciului Protecţiei Civilă şi Situaţii Excepţionale al MAI


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. La eventuale prejudicii ar putea fi atribuite daunele aduse mediului ambiant prin utilizarea maşinilor vechi.

Un alt aspect care neapărat urmează a fi abordat în legătură cu prejudiciile aduse prin aplicarea unor astfel de proiecte este scăderea credibilităţii statului în faţa cetăţeanului. De altfel, orice cetăţean s-ar putea întreba dacă este echitabil ca pentru necesităţile publice să poată fi importate unităţi de transport cu termen de exploatare ce depăşeşte cel stabilit de legislaţia în vigoare şi (mai mult decît atît) cu scutirea de plăţile vamale, iar contribuabilii să nu aibă acest drept. În plus, "ingrijorările, raţionamentele" legiuitorului care au stat la baza redacţiei art.20 din Codul vamal, în opinia cetăţenilor, ar putea fi puternic compromise, ţinînd cont de faptul că autoturismul de intervenţie la incendii cu un termen de exploatare de 19 ani va fi utilizat pentru necesităţile publice, astfel fiind pereclitată eficienţa acestuia în intervenţiile la incendii, siguranţa traficului rutier, mediul ambiant.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederiledin proiectconstituie o derogare expresă de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal şi a Legii cu privire la tariful vamal. Trebuie să menţionăm că în privinţa acestor acte normative au fost adoptate mai multe derogări exprese: de exemplu, în 2007-6 derogări; în 2006-7 derogări. Avînd în vedere frecvenţa cu care se adoptă derogări exprese de la prevederile actelor enunţate mai sus, pare a fi oportună revizuirea acestora.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. a prevederilor proiectului,în general,corespunde exigenţelor Legii privind actele legislative.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.
Concluzii

Proiectul Legii privind importul unei unităţi de transport comportă unele elemente de coruptibilitate şi un risc sporit pentru mediul ambiant.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei