Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

20 Iunie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind împuternicirea Guvernului cu dreptul de a decide importarea în ţară a unitatilor de transport

(înregistrat în Parlament cu numărul 1841 din 30 Mai 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind împuternicirea Guvernului cu dreptul de a decide importarea în ţară a unitatilor de transport.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este simplificarea procedurii de importare a unităţilor de transport cu destinaţie specială pentru necesităţile publice cu termen sporit de exploatare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul nu conţine argumentare suficientă şi nu corespunde prevederilor legislaţiei în domeniu:

* nu există referinţe la acte de planificare strategică, ce ar stabili necesitatea revizuirii cadrului legislativ în domeniu;
* nu conţine referinţe despre efectul social, economic şi ecologic al realizării acestui proiect de Lege.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.

Proiectul nu este în contradicţie directă cu standardele internaţionale anticorupţie. Cu toate acestea, în opinia noastră, însăşi faptul de a delega Guvernului competenţa de a decide într-o anumite chestiune, care, potrivit legislaţiei în vigoare, este de competenţa Parlamentului reprezintă în sine un risc sporit de coruptibilitate.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi eventuala implementare a acestui proiect de Lege va afecta bugetul de stat.

Aşa fiind, constatăm nerespectarea prevederii art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative la elaborarea proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prin adoptarea proiectului creşte probabilitatea promovării unor interese/beneficii, deoarece spre deosebire de Parlament în care există întotdeauna o contrabalanţă (graţie jocului politic) şi în care o parte nu poate face nimic decît sub privirile celeilalte părţi, în Guvern se acţionează în echipă. Acest proiect lasă totul la discreţia puterii executive şi nici măcar nu oferă criterii pentru a determina faptul că un transport cu destinaţie specială este importat pentru necesităţile publice.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. La eventuale prejudicii ar putea fi atribuite sumele de bani care nu vor ajunge în buget, daunele produse mediului ambiant prin utilizarea maşinilor vechi. Un alt aspect care neapărat urmează a fi abordat în legătură cu prejudiciile aduse prin aplicarea actului este scăderea credibilităţii statului în faţa cetăţeanului. De altfel, orice cetăţean s-ar putea întreba dacă este echitabil ca pentru necesităţile publice să poată fi importate unităţi de transport cu termen de exploatare ce depăşeşte cel stabilit de legislaţia în vigoare şi (mai mult decît atît) cu scutirea de plăţile vamale, iar contribuabilii să nu aibă acest drept. În plus, "ingrijorările, raţionamentele" legiuitorului care au stat la baza redacţiei art.20 din Codul vamal, în opinia cetăţenilor, ar putea fi puternic compromise, ţinînd cont de faptul că mijloacele de transport cu un termen de exploatare ce depăşeşte 10 ani vor fi utilizate pentru necesităţile publice, astfel fiind pereclitată atît siguranţa traficului rutier, cît şi mediul ambiant.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect constituie o derogare expresă de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal şi a Legii cu privire la tariful vamal. Trebuie să menţionăm că în privinţa acestor acte normative au fost adoptate mai multe derogări exprese: de exemplu, în 2008 - 2 derogări; în 2007-6 derogări; în 2006-7 derogări. Avînd în vedere frecvenţa cu care se adoptă derogări exprese de la prevederile actelor enunţate mai sus, pare a fi oportună revizuirea mecanismelor stabilite de actele legislative menţionate mai sus.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul Legii în sine este de natură să genereze un şir de consecinţe defectuoase vizînd funcţionarea autorităţilor publice: lipsa procedurilor clare de control a implementării prevederilor din proiect; lipsa sau caracterul inadecvat al procedurilor interne sau judiciare de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor/exponenţilor autorităţilor; lipsa normelor despre controlul public, prin intermediul organizaţiilor societăţii civile, al petiţiilor şi reclamaţiilor etc.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

"A împuternici Guvernul Republicii Moldova, cu titlu de excepţie, cu dreptul de a lua deciziile necesare.... în privinţa importării în ţară în calitate de ajutor umanitar tehnic a unităţilor de transport cu destinaţie specială, pentru necesităţile publice, cu termen de exploatare ce depăşeşte cel stabilit de legislaţia în vigoare, cu scutirea de plăţile vamale pentru plasarea acestor unităţi în regim de import vamal şi fără drept de înstrăinare"

A se vedea obiecţiile expuse la "Evaluarea de fond a coruptibilităţii"

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Abţinerea de la adoptarea proiectului de Lege.

Concluzii

Proiectul Legii privind împuternicirea Guvernului Republicii Moldova cu dreptul de a decide în privinţa importării în ţară în calitate de ajutor tehnic a unităţilor de transport cu destinaţie specială cu termen sporit de exploatare prezintă, în sine, un risc sporit de coruptibilitate. Din acest motiv, considerăm oportună abţinerea de la adoptarea acestui proiect de Lege.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei