Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătăţii, Legea privind completarea art.11 din Legea ocrotirii sănătăţii)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2760 din 20 Iulie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătăţii, Legea privind completarea art.11 din Legea ocrotirii sănătăţii).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Sănătăţii, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Nota explicativă menţionează următoarele cu referinţă la scopul promovării proiectului: "întru valorificarea investiţiilor statului în pregătirea cadrelor medicale, atragerea tinerilor specialişti pentru activitate în raioanele republicii şi asigurarea populaţiei cu asistenţă medicală, urmează a fi implementate mecanisme de cointeresare şi motivare a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt în continuarea activităţii profesionale, cum ar fi acordarea facilităţilor prevăzute în articolul 11 al Legii ocrotirii sănătăţii tuturor tinerilor specialişti în contextul plasării în cîmpul muncii în oraşele şi satele (comunele) cu excepţia teritoriilor de bază ale municipiilor Chişinău şi Bălţi pe un termen de 3 ani, conform repartizării Ministerului Sănătăţii.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota explicativă invocă următoarele argumente în favoarea promovării proiectului: "Din cauza mai multor impedimente de ordin social şi material, tinerii specialişti nu doresc să activeze atît în sate, cît şi în localităţile reşedinţă a raioanelor. [...] Medicii, instruiţi timp de 8-10 ani, după absolvire nu se plasează în cîmpul muncii în sistemul sănătăţii, dînd prioritate altor ramuri ale economiei sau emigrînd peste hotarele ţării. [...] În rezultatul agravării continue a asigurării spitalelor raionale cu personal medical, a devenit extrem de necesară acordarea facilităţilor tuturor tinerilor specialişti angajaţi în cîmpul muncii în oraşele şi satele (comunele) republicii cu excepţia teritoriilor de bază ale municipiilor Chişinău şi Bălţi."

Considerăm această argumentare întemeiată, suficientă şi valabilă pentru promovarea proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului şi în nota explicativă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota explicativă nu conţine nici o referinţă la cheltuielile din bugetul public necesare pentru implementarea prevederilor proiectului. Adoptarea proiectului în lipsa unei estimări a cheltuielilor aferente încalcă prevederile art.20 lit. d) al Legii nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, potrivit căruia: "Concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include: d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură".

Accentuăm, că în lipsa disponibilităţii fondurilor, promovarea proiectului va fi lipsită de sens.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare. Cu toate acestea, proiectul conţine formulări referitoare la subdiviziunile administrativ teritoriale ale ţării, care nu sînt reglementate de Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Proiectul introduce un termen nou care nu are o definiţie în legislaţie sau în proiect şi anume "teritorii de bază ale municipiilor Chişinău şi Bălţi". Conform Anexei nr.2 a Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova:

* municipiul Chişinău numără un total de 35 localităţi, inclusiv municipii (1), sectoare ale municipiului (5), oraşe (6), localităţi din componenţa oraşelor (2), sate comune (12), localităţi din componenţa satelor comunelor (2)
* municipiul Bălţi numără un total de 3 localităţi, inclusiv municipii (1), sate comune (2), localităţi din componenţa satelor comunelor (2).

Fiind vorba despre acordarea înlesnirilor tinerilor specialişti în domeniul medicinii în funcţie de criteriul teritorial, este necesară specificarea acelor localităţi din cadrul municipiilor Chişinău şi Bălţi care sînt considerate "teritorii de bază" ale lor, în sensul proiectului sau înlocuirea expresiei neconsacrate în legislaţie de "teritoriu de bază" a unui municipiu cu terminologia consacrată în Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu reglementează activităţi ale autorităţilor publice locale. Cu toate acestea, în cazul neînlăturării formulării deficiente de "teritorii de bază", autorităţile publice responsabile de repartizarea tinerilor specialişti după absolvirea instituţiilor educative de profil medical (Ministerul Sănătăţii), vor avea atribuţia discreţionară prea largă de a interpreta, inclusiv de o manieră coruptibilă, noţiunea "teritoriilor de bază" ale municipiilor Chişinău şi Bălţi. După caz, autoritatea publică poate fi "tentată" să considere o anumită localitate din componenţa acestor municipii drept "teritoriu de bază", iar într-un alt caz nu, afectînd dreptul tinerilor specialişti la primirea înlesnirilor prevăzute în dependenţă de propriile interese.
Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul este afectat de formulări defectuoase, care, pe lîngă faptul că introduc termeni noi cărora le lipseşte o definiţie în legislaţie sau în proiect, sînt de natură să acorde atribuţii excesive autorităţilor publice chemate să aplice prevederile proiectului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei