Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Mai 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Codului audiovizualului

(înregistrat în Parlament cu numărul 1477 din 19 Aprilie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Codului audiovizualului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului nu este menţionat în textul proiectului, iar nota informativă, care l-ar putea preciza - lipseşte. În lipsa notei informative este dificil de a constata oportunitatea promovării proiectului respectiv. Totuşi se poate presupune că acesta are drept scop eliminarea unor conflicte a normelor de drept, cu referire specială la terminologia şi instituţiile din domeniul audiovizualului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative nu este posibilă evaluarea suficienţei argumentării proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, proiectul nu conţine referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale în domeniul audiovizualului şi telecomunicaţiilor.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Din prevederile proiectului nu rezultă că implementarea acestuia va atrage cheltuieli de ordin financiar.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă promovarea directă a anumitor interese/beneficii de grup sau individuale. Totuşi, prevederile punctului 3 din proiect, pot fi considerate ca promotoare a intereselor întreprinderilor şi instituţiilor specializate în domeniul telecomunicaţiilor.

Astfel, reieşind din logica modificării propuse, se intenţionează excluderea interdicţiei stabilite pentru întreprinderile şi instituţiile din domeniul telecomunicaţiilor de a evolua în calitate de fondatori ai radiofuzorilor privaţi. Vom reitera faptul că, în lipsa notei informative, este foarte dificil de a stabili raţionamentul acestei modificări, care, în mod indiscutabil, afectează gradul de previzibilitate a codului supus modificării.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din lectura proiectului nu este evidentă prejudicierea directă a unor interese de grup sau individuale, deşi acestea ar putea fi afectate prin modificările propuse la articolul 66 din Codul audiovizualului.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Referitor la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale, vom menţiona că atît legislaţia, cît şi actele normative nu au fost revizuite în rezultatul adoptării Codului audiovizualului. Dimpotrivă, se atestă o situaţie inversă: Codul audiovizualului în vigoare se racordează la prevederile normative anterioare elaborării şi adoptării acestuia, fapt care, în viziunea noastră, generează şi va genera o serie de conflicte a normelor de drept.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Proiectul are mai mult un conţinut tehnic, respectiv, nu sunt atestate formulări lingvistice deficiente.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul supus expertizei nu conţine norme care să reglementeze activitatea autorităţilor publice, cu excepţia modificării propuse la punctul 1, conform căreia se propune substituirea cuvintelor "autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate" prin cuvintele "autoritatea publică centrală de reglementare". În linii mari, poate fi admis faptul că în procesul elaborării şi promovării proiectului Codului audiovizualului au fost comise unele erori, inclusiv în determinarea autorităţii responsabile de emiterea licenţei tehnice, iar proiectul are drept scop eliminarea acestor erori.
Concluzii

În concluzie menţionăm că, deşi proiectul are un caracter mai mult tehnic (şi nu doar prin noţiunile specifice utilizate), totuşi anumite prevederi ale acestuia pot fi apreciate ca promotoare de interese şi beneficii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei