Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind asigurarea construcţiei Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

(înregistrat în Parlament cu numărul 3377 din 08 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind asigurarea construcţiei Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Sănătăţii, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Autorii notei informative menţionează că „Printre instituţiile ce activează în încăperi acomodate şi necesită în mod de urgenţă să fie reamplasat în alte edificii este Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie. […] În scopul ameliorării acestei situaţii, ministerul a examinat mai multe variante de îmbunătăţire a condiţiilor de activitate, inclusiv trecerea în proprietate privată a bunurilor imobile a acestei instituţii, cu direcţionarea surselor financiare obţinute pentru reconstrucţia/construcţia celor în care ea ulterior va fi redislocată.”Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare vagă şi chiar „utopică”, stabilind că în domeniul traumatologiei şi ortopediei „asistenţa medicală populaţiei nu se acordă la nivelul cerinţelor ştiinţei şi practicii contemporane”, sau că „finalizarea construcţiei şi înzestrarea cu utilaj medical performant va permite redresarea completă a situaţiei în domeniul traumatologiei şi ortopediei”. În lipsa oricăror estimări de ordin financiar este imposibil de afirmat care vor fi standardele de „performanţă” a utilajului medical cu care va fi înzestrată construcţia nefinalizată din str. Nicolae Testemiţanu, 18 şi dacă acestea vor permite, prin urmare „redresarea completă a situaţiei în domeniul traumatologiei şi ortopediei” astfel încît populaţia să beneficieze în acest domeniu de asistenţă medicală „la nivelul cerinţelor ştiinţei şi practicii contemporane”.

Este dificil de înţeles cît de urgentă este situaţia în domeniul traumatologiei şi ortopediei şi, corespunzător care sunt termenele în care este necesară redresarea acestei situaţii. În acest sens, autorii notei informative menţionează următoarele: „Întru micşorarea termenilor de construcţie a spitalului şi în scopul asigurării finanţării ritmice a lucrărilor de construcţie montaj cea mai optimală variantă este atragerea investitorului care ar asigura construcţia „la cheie” a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie cu capacitatea de 210 paturi, în schimbul dobîndirii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile a acestei instituţii.” Apar întrebările fireşti: ce înseamnă „finanţare ritmică”, „construcţie la cheie” şi „cea mai optimală variantă”?

În concluzie, considerăm că nota informativă ce însoţeşte proiectul este foarte superficială şi nu conţine o argumentare serioasă şi valabilă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, asemenea referinţe nu se conţin nici în textul proiectului, nici în nota informativă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Fiind un proiect ce presupune scoaterea din domeniul public a unui imobil cu o suprafaţă considerabilă (2,0261 ha) şi cu amplasare foarte avantajoasă în centrul capitalei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 190), nota informativă nu face nici o estimare financiară a acestui bun, precum şi nici o estimare a necesităţilor reale ale Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie (cu excepţia indicării „210 paturi”).

Nu este clar în ce măsură avantajele, realizate în rezultatul trecerii în proprietate privată a imobilului din centrul capitalei către eventualul investitor, corespund cheltuielilor ce urmează a fi suportate de el pentru finalizarea lucrărilor noului sediu pentru Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

Considerăm că lipsa fundamentării economico-financiare a acestui proiect comportă grave riscuri de coruptibilitate, deoarece presupune manipularea unor sume de bani impunătoare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Considerăm că proiectul supus expertizei promovează nişte interese private ale unor investitori, precum şi ale persoanelor responsabile din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru selectarea acestuia, din următoarele considerente:

* Proiectul de lege stabileşte o derogare de la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
* Proiectul a fost promovat „fulgerător”, fără respectarea termenilor de cooperare cu societatea civilă;
* Proiectul nu este însoţit de nici o fundamentare economico-financiară, deşi presupune manipularea unor sume impunătoare de bani;
* Proiectul este promovat în scurt timp după adoptarea la fel de „fulgerătoare” a unei Hotărîri de Guvern nr. 1314 din 25.11.2008 „Privind optimizarea activităţii unor instituţii medico-sanitare publice”, publicată în Monitorul Oficial nr.213-214/1331 din 02.12.2008. Prin această hotărîre de Guvern a fost stabilit că „Se transmite, din gestiunea Centrului Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Cardiovasculară (Centrul de Chirurgie a Inimii) în gestiunea Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, construcţia nefinalizată din str.N.Testemiţanu, nr.18, mun.Chişinău”. Practic, Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie dobîndeşte, în virtutea acestei hotărîri de Guvern, un imobil pe care Ministerul Sănătăţii (autor nemijlocit atît al proiectului hotărîrii guvernamentale, cît şi al prezentului proiect de lege) imediat îl oferă Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, în schimbul eliberării imobilului în care este amplasat sediul actual al acestuia, într-o zonă atractivă a capitalei, în proprietatea privată a unor investitori care, „vor asigura construcţia „la cheie”, inclusiv dotarea cu utilaj tehnologic, medical şi mobilier, conform necesităţilor, a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie”.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Considerăm că promovarea intereselor private ale unor investitori privaţi se face nu doar în condiţii abuzive şi netransparente, dar şi prejudiciază interesele societăţii.

Circumstanţele menţionate în secţiunea 8 de mai sus, fac rezonabilă bănuiala cu privire la faptul că investitorii interesaţi de promovarea acestui proiect de lege există şi sunt deja cunoscuţi, iar interesele societăţii şi doleanţele instituţiilor medicale vizate, responsabile de asigurarea sănătăţii populaţiei în sectoarele respective sunt neglijate.

Astfel, construcţia nefinisată din str. N. Testemiţanu, nr.18, mun. Chişinău s-a aflat pînă la 2 decembrie 2008 la balanţa Centrului de Chirurgie a Inimii, căruia i-a fost atribuită respectiva clădire pentru adaptarea acestei clădiri pentru necesităţile pacienţilor cardiaci.

Potrivit statisticii oferite de Centrul de Chirurgie a Inimii, 58% din structura mortalităţii Republicii Moldova o constituie bolile cardiovasculare, adică dublul în raport cu statistica similară a statelor europene. Cu toate acestea, Ministerul Sănătăţii prin promovarea Hotărîrii Guvernului nr. 1314 din 25.11.2008 „optimizează activitatea unor instituţii medico-sanitare publice” prin:
* dizolvarea unicului Centru de Chirurgie a Inimii din Republica Moldova,
* transmiterea clădirii nefinalizate din str. N. Testemiţanu, nr.18 care aparţine Centrului de Chirurgie a Inimii către Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

La doar şase zile de la intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 1314 din 25.11.2008, la 8 decembrie 2008, Guvernul înregistrează în Parlament prezentul proiect de lege, prin care se propune ca noul proprietar al clădirii nefinisată din str. N. Testemiţanu, nr.18, Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie să cedeze imobilul în care se află sediul său de pe bd. Ştefan cel Mare 190 unor investitori, care urmează să le adapteze construcţia nefinisată „conform necesităţilor” şi în lipsa oricăror estimări, standarde şi criterii reale ale acestor necesităţi.

Prin urmare, considerăm că promovarea acestui proiect de lege se face de către Ministerul Sănătăţii prin intermediul Guvernului, fără a ţine seama:
* nici de necesităţile pacienţilor cardiaci, pe care le-a „sacrificat” pentru a promova intereselor unor investitori privaţi, în condiţiile în care, reamintim, 58% din structura mortalităţii Republicii Moldova o constituie bolile cardiovasculare;
* nici de necesităţile pacienţilor Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, deoarece nu există nici o estimare financiară a investiţiei necesare „necesităţilor” acestor pacienţi, ceea ce va duce inevitabil la reducerea maximală a acesteia, în vederea realizării unui profit economic maximal de pe urma obţinerii proprietăţii private asupra terenului de peste 2 hectare din centrul capitalei.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul de lege nu este compatibil cu prevederile legislaţiei în vigoare, deoarece creează o derogare neargumentată de la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Proiectul conţine formulări lingvistice ambigui, de tipul „vor asigura construcţia „la cheie”, inclusiv „dotarea cu utilaj tehnologic, medical şi mobilier, conform necesităţilor”, deşi în acest context era necesară stabilirea criteriilor clare, ce ar determina modalitatea de evaluare a imobilelor, procedura de estimare a necesităţilor de dotare a instituţiei medicale vizate, etc.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege stabileşte atribuţii discreţionare exagerate în favoarea Ministerului Sănătăţii. Astfel, proiectul prevede în acest sens:

„(2) Ministerul Sănătăţii va organiza un concurs public, în condiţiile Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, pentru selectarea investitorilor, care vor asigura construcţia „la cheie”, inclusiv dotarea cu utilaj tehnologic, medical şi mobilier, conform necesităţilor, a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie cu capacitatea de 210 de paturi, în schimbul dobîndirii dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute în alin.(1).

(3) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să încheie cu investitorul selectat conform procedurii stabilite în alin.(2) contractul privind construcţia Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, precum şi să transmită în schimb dreptul de proprietate asupra imobilelor menţionate în alin.(1). ...”

Menţionăm în acelaşi context că, Ministerul Sănătăţii, fiind şi autor nemijlocit al proiectului supus expertizei, printr-o asemenea promovare a extinderii atribuţiilor sale discreţionare promovează şi interesele sale departamentale, de o manieră abuzivă şi contrară interesului public.

De asemenea, proiectul nu stabileşte proceduri sau regulamente prin care urmează a fi stabilite regulile de gestionare a bunurilor de o valoare considerabilă (peste 2 ha în centrul capitalei).

Nu este clar cum se va face evaluarea volumului finanţării clădirii din str. N. Testemiţanu, nr.18 şi dacă acest volum corespunde valorii comerciale a imobilului de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 190. Astfel, în cazul în care există o diferenţă dintre aceste valori în folosul investitorului, va fi prejudiciat interesul public.
Concluzii

În concluzie, considerăm proiectul supus expertizei afectat de grave riscuri de coruptibilitate, din motivul promovării proiectului:

* In condiţii de netrasparenţă şi în regim de urgenţă;
* Cu afectarea intereselor publice ale pacienţilor atît cardiaci, cît şi a celor traumatologici şi ortopedici;
* Cu lărgirea atribuţiilor discreţionare ale Ministerului Sănătăţii de a gestiona sume considerabile de bani, în lipsa stabilirii oricăror proceduri administrative de rigoare în acest sens;
* Promovarea abuzivă a intereselor unor investitori privaţi, precum şi a intereselor departamentale sau chiar şi personale ale responsabililor din cadrul Ministerului Sănătăţii care, probabil că îi şi cunosc deja pe aceşti investitori (în caz contrar nu este explicabilă urgenţa promovării proiectului).Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei