Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

07 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea cu privire la primele de asigurare obligatorie de stat

(înregistrat în Parlament cu numărul 258 din 23 Ianuarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea cu privire la primele de asigurare obligatorie de stat.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Referitor la planificarea proiectului de lege, remarcăm că în Programul legislativ adoptat prin HP nr.300-XVI din 24.11.2005 este pvăzută modificarea Legii nr. 1585-XIII din 27.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, în p.33 şi 53 ale secţiunii II "Lista actelor legislative care urmează a fi revizuite în scopul asigurării compatibilităţii acestora cu reglementările acquis-ului comunitar". Cu toate acestea pvederile menţionate ale Programului legislativ nu ţin de domeniul propus pentru modificare prin proiectul supus expertizei.

Elaborarea proiectului de lege nu a fost planificată nici în Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 (HG nr.790 din 01.08.2005); Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de pvenire şi combatere a corupţiei (HP nr.421-XV din 16.12.2004) sau Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (HP nr.415-XV din 24.10.2003).


3. Scopul promovării proiectului Scopul actului este de a completa lista subiecţilor, pentru care plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este Guvernul, cu următoarele categorii: masteranzii, doctoranzii şi postdoctoranzii aflaţi în concediu de creaţie. Potrivit autorilor notei informative ce însoţeşte proiectul de lege amintit, acesta urmăreşte crearea "mecanismului eficient de susţinere din partea statului în domeniul asistenţei medicale asigurate a persoanelor ce joacă un rol important în dezvoltarea învăţămîntului superior şi postuniversitar, inclusiv: masteranzii, doctoranzii şi postdoctoranzii".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă punctează reperele legislaţiei constituţionale, privitoare la învăţămînt şi asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care impun necesitatea unor asemenea modificări.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, nota informativă nu face nici o referinţă la compatibilitatea reglementărilor propuse de proiect cu legislaţia comunitară.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Modificările propuse necesită o acoperire financiară, care urmează a fi suportată din contul bugetului statului. Potrivit proiectului, Guvernul urmează să achite primele de asigurare obligatorie pentru asistenţă medicală pentru masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi. Cu toate acestea, nota informativă nu conţine referinţe despre fundamentarea financiar-economică a proiectului, nu este indicat numărul de subiecţi vizaţi de reglementările proiectului şi nu se indică sursa de finanţare a acestor măsuri.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul avizat va aduce beneficii unui grup de subiecţi - masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi - din sistemul de învăţămînt. Beneficiul pe care îl constituie reglementările propuse de proiect constau în achitarea de către Guvern a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru respectivele categorii. Această măsură stabileşte condiţii de tratament egal dintre subiecţii vizaţi cu alte categorii de subiecţi ai sistemului de învăţămînt (elevii, studenţii etc.) şi, prin urmare, nu trezeşte îngrijorări de coruptibilitate.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Potrivit proiectului avizat, Guvernului RM va fi obligat să achite primele de asigurare medicală unor categorii suplimentare de persoane, competenţă care derivă din calitatea acestuia de asigurat în raporturile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. pvederile proiectului nu acordă marje discreţionare în realizarea acestor atribuţii şi de aceea considerăm, că din acest punct de vedere proiectul nu pzintă elemente de coruptibilitate.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.I. al proiectului, art.4 alin.(4) lit.f) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998

Se propune completarea listei persoanelor neangajate pentru care Guvernul are calitatea de asigurat din alin.(4) cu o categorie nouă "doctoranzii la cursurile de zi şi postdoctoranzii aflaţi în concediu de creaţie în modul stabilit".

Nu se face referinţă la un act normativ concret care stabileşte condiţiile de aflare în concediu de creaţie a postdoctoranzilor. Nici măcar nu este clar cine stabileşte modalitatea de acordare a concediului de creaţie.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Specificarea actului normativ care reglementează condiţiile de acordare şi utilizare a concediilor de creaţie a postdoctoranzilor (Hotărîrea Guvernului Nr.914 din 26.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului sau un alt act normativ)

2

Art.II. al proiectului, Anexa 1, p.6 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002

Anexa nr.1 stabileşte categoriile de persoane neangajate pentru care plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este Guvernul. Proiectul propune completarea acestei liste cu o nouă categorie "doctoranzii la cursurile de zi şi postdoctoranzii aflaţi în concediu de creaţie în modul stabilit".

a) A se vedea obiecţia din tabelul pcedent referitoare la formularea "în modul stabilit".

b) În această listă nu este indicată şi categoria "masteranzilor", după cum se propune a fi modificat art.4 lit. e) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

a) A se vedea recomandarea făcută în tabelul pcedent referitoare la formularea "în modul stabilit".

b) La Anexa nr.1 p.5, după cuvîntul "studenţii" de inserat cuvintele "şi masteranzii".

3

Art.II. al proiectului, Anexa 4, p.8 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002

Anexa nr.4 stabileşte tipurile de drepturi şi venituri la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Proiectul propune completarea acestei liste la p.8 " Bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor, înscrişi la cursurile de zi". cu bursa masteranzilor.

În această listă nu este indicată şi categoria "postdoctoranzilor aflaţi în concediu de creaţie", după cum se propune a fi modificat art.4 lit.f) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

La p.8 al Anexei nr.4, la sfîrşit de adăugat "şi postodoctoranzii aflaţi în concediul de creaţie."

Concluzii

Scopul urmărit de proiect este constituirea avantajului de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru trei categorii noi de subiecţi din cadrul învăţămîntului postuniversitar: masteranzii, doctoranzii şi postdoctoranzii. În opinia noastră, reglementările propuse nu vor contribui în deplină măsură la realizarea acestui scop. Proiectul conţine elemente de coruptibilitate, pcum: lipsa coerenţei dintre prevederile proiectului, norme de trimitere şi lipsa tratamentului egal pentru toţi subiecţii vizaţi de el.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei