Democraţia nu este o deducţie matematică dovedită o dată pentru totdeauna. Democraţia este doar o credinţă susţinută fervent, un angajament care este testat iar şi iar în furnalul arzător al istoriei. Jack Kemp

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la statistica oficială

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la statistica oficială din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Biroul Naţional de Statistică.

 

Potrivit proiectului de lege acesta urmărește armonizarea cadrului normativ național în domeniul statisticii oficiale la aquis-ul comunitar şi anume - Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 187 din 31 martie 2009 şi Codul de Practici al Statisticilor Europene, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European din 28 septembrie 2011. Totodată, acesta instituie un cadru normativ nou,  care urmează să reglementeze organizarea şi funcționarea sistemului statisticii oficiale, precum şi să creeze condiții normative optime pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Mai mult decît atît, pe pagina web a Parlamentului, proiectul a fost publicat fără nota informativă, textul acesteia fiind identificat pe alte surse informaţionale, la etapa transmiterii proiectului pentru avizare.

Astfel, nota informativă urmă să argumenteze soluțiile legislative propuse de proiectul de Lege cu privire la statistica oficială şi, pe lângă condițiile care au impus elaborarea proiectului, aceasta trebuia să reflecte şi: finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; principalele prevederi ale proiectului, locul actului în sistemul legislației, evidențierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui; referințele la reglementările corespondente ale legislației comunitare şi nivelul compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

 

Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiilor transparenţei,  participării şi responsabilizării nu va fi asigurată.

Deşi proiectul nu contravine prevederilor Constituţiei, jurisprudenței Curții Constituționale şi a CtEDO, totuşi acesta conține deficiențe care creează condiții de aplicare abuzivă a prevederilor, ceea ce în consecință, este de natură să genereze încălcarea unor drepturi ale omului (de ex. egalitatea în fața legii, egalitatea de șanse, nediscriminarea).  Totodată, prevederile proiectului nu sunt orientate gender.

În concluziile raportului s-a arătat că promovarea proiectului este oportună, în acelaşi timp fiind absolut necesară revizuirea acestuia prin prisma obiecțiilor formulate.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-755.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia