Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori. A. Karr

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare din perspectiva drepturilor omului.

 

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Justiţiei.       .

 

Potrivit notei informative, scopul proiectului de lege promovat este reformarea sistemului penitenciar, formarea și menținerea unui personal profesionist, demilitarizat și cu un statut permanent, care să acorde dreptul la avantajele unei cariere administrative. Totodată, elaborarea proiectului este prevăzută şi de Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr.23/2011, Planului de măsuri pe anii 2004-2020 privind realizarea Concepției reformării sistemului penitenciar, aprobat prin HG nr.1624 din 31 decembrie 2003 și pentru racordarea cadrului legislativ din domeniu la Ansamblul de Reguli minime pentru tratamentul deținuților, aprobate prin Rezoluția nr.663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 al Consiliului Economic și Social al ONU și recomandările referitoare la acesta.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Deşi implementarea proiectului presupune cheltuieli, fundamentarea economico-financiară poartă un caracter vag.

 

Proiectul/actul normativ este conform parțial Constituției. Astfel, autorul proiectului propune să reglementeze calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu (art.59) însă, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin.(2) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar ”modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă se stabilește de Guvern”. Prin urmare, intenția autorului de substituire a competențelor instituționale este în contradicţie cu principiul separației puterilor în stat (art.6 din Constituție – separația și colaborarea puterilor).

Prevederile proiectului corespund parțial legislaţiei în vigoare. Autorul proiectului face uz de derogări de la normele existente fără a motiva acest fapt în nota informativă. Cu titlu de exemplu, normele de instituire a perioadei de probă - 1 an la angajarea funcționarului în sistemul administrației penitenciare (alin.(5) art.26) - contravin dispozițiilor art.31 alin.(4) din Legea nr.158 cu privire la funcția publică și statutului funcționarului public, care stabilesc 6 luni pentru perioada de probă la angajarea funcționarului public.

 

Intenția autorului de a păstra pentru funcționarii publici gradele speciale, similare gradelor militare, contravine Strategiei de reformare a sectorului justiției și, în acest sens, proiectul nu contribuie la realizarea obiectivului major privind demilitarizarea personalului penitenciar.

 

Proiectul nu conține dispoziții ce țin de un sistem de management modern, simplu și clar definit la nivel de penitenciar. Autorul propune o structură organizațională și de funcționare internă a penitenciarului construită mai mult pe verticală (specific managementului militar) decât pe orizontală. Ierarhizarea personalului după grade speciale, grade calificate în paralel cu ierarhia după funcții face structura ierarhică interioară în acest sens complicată și confuză ( art.19, 20 și 41).


Raportul complet poate fi accesat pe adresa:
 http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-750.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia